Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/128
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. 2014.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 52/13 i 5/14) na slijedeći način:

-u točki 4. RAZDJEL 002 „Ured Grada“, Glava 01 „Tajništvo“ podtočka 4.2. mijenja se na način da se iza postojećeg teksta stavlja zarez i dodaje tekst “kapitalni projekt „Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave“ izvršavat će se temeljem sklopljenog ugovora i dospjele obveze

– u točki 8. u RAZDJELU 003 Glava 04 „Odsjek za društvene djelatnosti“ podtočka 8.10. briše se

-točki 9. u RAZDJELU 003 proračunski korisnik „Dječji vrtić Slunj“ iza točke 9.1. dodaje se točka 9.2. koja glasi: „9.2. izdaci u okviru kapitalnog projekta „Dodatna ulaganja na zgradi Dječjeg vrtića“ doznačivat će se temeljem akta Gradonačelnika“

-u točki 12. u RAZDJELU 003 Glava 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ mijenjaju se:
– podtočka 12.3. na način da se iza teksta „Izgradnju cestovne mreže“ dodaje tekst „Uređenje gradskog kupališta“
-podtočka 12.4. mijenja se i glasi: „izdaci vezani uz program „Zaštita okoliša“ koji obuhvaća akitvnost „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije“, kapitalne projekte „Nabavka kontejnera i kanti za smeće“ i “Uređenje odlagališta smeća Pavlovac“, tekući projekt „Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice“ izvršavat će se temeljem potpisanog ugovora i dospjele obveze ili temeljem akta Gradonačelnika

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke o izvršavanju Proračuna ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window