Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 12/16 – 04. 11. 2016.

 

 

KLASA: 361-01/16-01/129

URBROJ: 2133/04-03/01-16-3

Slunj, 04. 11. 2016.

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine ” 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 16. stavka 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ 71/16) i članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 35. sjednici koja je održana 04. 11. 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj

Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Rekonstrukcija Mrežničke ulice“

 

I.

Gradsko vijeće suglasno je s provedbom ulaganja i realizacijom projekta „Rekonstrukcija Mrežničke ulice“ kojeg je nositelj/investitor Grad Slunj.

 

II.

Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru 7.2., Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta “.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prethodnom stavku, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj.

 

III.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Kratki opis projekta koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

IV.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                                  Marina Mrkonja

 PRILOG ODLUCI

Close Search Window