Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 12/16 – 04. 11. 2016.

KLASA: 363-01/16-01/55

URBROJ: 2133/04-04/01-16-3

Slunj, 04.11. 2016. 

   

Na temelju članka 3. Odluke o načinu organiziranja veterinarsko-higijeničarskih poslova „Glasnik Karlovačke županije“ 05/12) i  članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 35. sjednici održanoj dana 04. 11. 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o poništenju ponovljenog javnog natječaja za odabir  

izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova  

 

I.

Poništava se javni natječaj za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova objavljen u Večernjem listu dana 4. listopada 2016. godine.

 

II.

Organiziranje veterinarsko higijeničarskih poslova tijekom idućeg jednogodišnjeg razdoblja provesti će se na način da se pružanje predmetnih usluga izvršava neposrednim ugovaranjem.

Nakon proteka roka iz prethodnog stavka provesti će se novi postupak objave javnog natječaja za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih  poslova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                        

Obrazloženje

Temeljem Odluke Gradskog vijeća o načinu organiziranja veterinarsko-higijeničarskih poslova (“Glasnik Karlovačke županije“ 05/12) i Odluke gradonačelnika o provođenju ponovljenog  javnog natječaja za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova od 30. rujna 2016. godine (KLASA:363-01/16-01/55, URBROJ:2133/04-03/03-16-1) raspisan je ponovljeni javni natječaj za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova koji je objavljen u „Večernjem listu“ dana 04. listopada 2016. godine te na gradskim internetskim stranicama. U roku za predaju ponuda koji je trajao do 13. listopada 2016. godine (do15:00 sati) nije pristigla niti jedna ponuda. Obzirom niti u ponovljenom javnom natječaju nije bilo zaprimljenih  ponuda daljnja organizacija veterinarsko-higijeničarskih poslova provesti će se na način da će se sve daljnje usluge izvršavati neposrednim ugovaranjem (putem narudžbenice) a sve s ciljem osiguranja kontinuiteta i kvalitete izvršavanja poslova veterinarsko – higijeničarske službe. Novi natječaj za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova provesti će se nakon proteka jednogodišnjeg razdoblja.  

 

                                                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

Close Search Window