E-Vijecnica|

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja, održana u srijedu, 03. 02. 2016.
http://www.youtube.com/watch?v=l7P7x44uUvw

 

 

Zapisnik

 

sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 03. 02. 2016. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 13  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić,  Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,  Zoran Ivšić, Damir Vuković, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak je  opravdala Katarina Rendulić.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić i Sandra Jerković – djelatnice Grada.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

 

AKTUALNI SAT

 

Za aktualni sat prijavila su se 2 vijećnika pa ih predsjednica poziva da postave svoja pitanja.

Josip Štefanac je postavio  pitanje u vezi starog stočnog placa, da li je to gradsko, je li u planu da se uređuje i da li ima kakvih vizija što će biti s time. Drugo pitanje je vezano uz Izvješće revizije, gdje je zamijetio  kako se na gradskim  poslovnim prostorima  ostvaruju gubici od 2012. do 2014. godine,  cca desetak do dvadeset tisuća kuna godišnje je manje. Ne zna kakvi su prijašnji podaci, ali ovo ga je interesiralo pa pita  zašto se  ne smanji   najamnina koja je sada 40 kn. Dodaje kako  tu  4, 5 prostora stoje prazni pa ga zanima  da li  postoji projekcija  koliko bi mi zaradili da se ona smanji za recimo 20%, 30% ili 50%,   koliko bi imali novaca da su svi puni i da li postoji projekcija koliko bi maksimalno dobili sredstava.  Naglašava kako revizija  navodi da treba voditi brigu po  principu dobrog gospodara, a kako on to  ponavlja već 5-6 puta pa i par puta je  na sjednicama ponavljana i mogućnost smanjivanja, ali nije bilo prihvaćeno, a ne zna da li je  dobar gospodar  ako su nam prostori prazni.

Gradonačelnik odgovara za stari plac da je  tu  spor između vlasnika,  nije to sve gradski prostor, jedan dio je  pod Komunalcem, a za drugi dio se vodi spor sa  Sminderovcima, a  dio ima i RH.  Kaže kako je kod njega bila stranka koja je  zainteresirana za otkup dijela od  RH, ali  dio gdje se  Grad spori  je neriješen i već nekoliko godina se vodi spor. Što se tiče revizije i najma poslovnog prostora i cijeni najma o čemu se već govorilo pa je tu naglasio kako bi smanjenje cijene dovelo do toga da bi se morala smanjiti i cijena za sve one koji su već godinama u zakupu po važećoj cijeni. Sada imamo 2 ili 3 prostora slobodna, a ukupno ih ima 34 pa ne zna da se radi ta  3 poslovna prostora sada ide u nešto drugo, smatra da to ne bi bilo u redu i osobno nije za to da se to mijenja  jer svi plaćaju poslovni prostor 40, kuna, a javnu površinu 30 kuna, to je tako već odavno. Međutim, naglasio je,  ukoliko se donese neka druga odluka, normalno da će je  ispoštivati, ali je ponovio kako se radi samo o 3 poslovna prostora te da moramo  biti svjesni toga da će se  svima morati ustupiti prostor po nižim cijenama.  Vjeruje da bi se u tom slučaju pobunili i  zakupci javne površine, svi ostali, pa se izjasnio kako osobno to ne bi dirao. Dodao je kako je za prostor zainteresiran i g. Vlado Butina, ali traži  da mu se smanji  cijena najma na 50% pa ako se cijena za taj prostor spusti, vjeruje da će odmah sutra doći i Kordun i svi drugi i tražiti smanjenje cijene pa ponavlja kako on to ne bi dirao. Što se tiče razloga zašto poslovni prostori  nisu zauzeti, smatra da je razlog taj što prije svega nema  poslodavaca  koji bi bili  zainteresirani, ne vjeruje da je ta cijena toliko bitna,  veći je problem što nema tih tko bi radio u tim prostorima, a taj slučaj nije samo ovdje već svugdje. Na konstataciju g. Štefanca kada je govorio o dobrom gospodaru gradonačelnik odgovara kako smatra da trenutno  gospodarimo s ovim što imamo  na ovaj način i tako već 20 godina, a i revizija je pokazala da se dosta dobro  radi, nema nekih velikih propusta, mada ima nekih stvari gdje treba dorada,  gdje treba još nešto korigirati, ali idemo u dobrom pravcu i vjeruje da će kroz par godina  i revizija biti zadovoljna što se tiče Grada Slunja. “Sve u svemu Grad Slunj radi po zakonu i mislim da smo tu dosta dobro prošli i revizija je zadovoljna s Gradom”, zaključio je gradonačelnik.

Josip Štefanac smatra da bi smanjenje te najamnine bila i nekakva pomoć, pružilo bi se više mogućnosti da se  otvore radna mjesta  naročito za mlade ljude,  ali ako to tako teško ide  ili ne ide nikako, on tu onda ništa ne može.  

Zdenka Kovačević je odgovorila na pitanje vezano uz manje ostvarene prihode gdje je ukazala da se u nalazu vide usporedni prikazi. Mada je to tema današnje sjednice ipak je još kratko  naglasila da su prihodi 2013.  porasli u odnosu na 2012. godinu, a u 2014. godini su manji za nešto manje od 17.000 kn. Jedan od razloga zašto je to tako je i taj što  u poslovnim prostorima dolazi do fluktuacije zakupnika, dok jedan zakupnih iziđe van, a ne nastavlja se automatski drugi zakup u smislu da već drugi mjesec ulazi novi zakupnik, pa je u  određenim situacijama bilo i tog  nekakvog praznog hoda. S druge strane bilo je i  zakupnika koji nisu bili uredni platiše pa su  prema njima primjenjivane  mjere prisilne naplate tako da su te razlike u prihodima i iz tih razloga.

Marinko Radočaj je odustao od pitanja jer  je g. Štefanac postavio pitanje koje je i njega zanimalo.

Nakon  Aktualnog sata  prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predsjednica  predlaže da se dnevni red izmijeni i dopuni na način da 1. točka glasi: 1. Izvješće Mandatnog odbora o stavljaju mandata u mirovanje, točka 6. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu te takav dnevni red daje na raspravu.

Prijedloga za dodatnim izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica zaključila raspravu i dala dopune dnevnog reda na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da su dopune dnevnog reda jednoglasno usvojene.

Potom je dala na glasanje dnevni red u cjelini.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 13 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj

 

 

Dnevni red

 

  1. Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje
  2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća
  3. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2016.
  4. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2016. godini
  5. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2016. godini
  6. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu
  7. Odluka o ekonomskoj cijeni poludnevnog programa rada u Dječjem vrtiću Slunj
  8. Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Karlovac o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S na području Karlovačke županije koje se odnosi na Grad Slunj
  9. Različito

 

 

1. Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje

Izvješće Mandatnog odbora podnijela je predsjednica Mandatnog odbora gđa Diana Cindrić.

Izvješće Mandatnog odbora Gradsko vijeće primilo je na znanje.

 

2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv.

Primjedbi nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo Zapisnik, odnosno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća održane dana  16. 12. 2015. godine.

 

3. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2016.

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Slunja u 2016. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Dodatna pojašnjenja odnosno obrazloženje nije davano već je predsjednica otvorila raspravu.

Nitko od vijećnika nije se uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Program na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 13 glasova ZA, usvojilo Program javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2016. godini.

 

4. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2016. godini

Presliku zahtjeva tvrtke Radio Slunj kao i prijedlog Programa dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2016. godini vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednica je otvorila raspravu.

Mario Medved se javio i rekao, ako bi o ijednoj točki imao nešto za reći, to bi bila ova točka,  konkretno se odnosi na  cijenu  prijenosa sjednice Gradskog vijeća, u  članku 5. se može vidjeti da iskače dosta od ostalih cifri. Kaže kako bi volio  da je ovdje g. Butina  i da im  to može malo  razjasniti. Jasna mu je odluka izvršne vlasti da subvencionira Radio Slunj, ali smatra da to ne bi trebalo raditi na ovaj način jer on nije  transparentan  i tako se  ne bi trebao financirati Radio Slunj da prijenos  jedne sjednice košta 7.000 kn. Obrazložio je to  sa dva argumenta. Prvi,  prijenos svete mise  je 1.000 kn pa pita zašto je tehnički kompliciraniji prijenos sjednice Gradskog vijeća i to sedam puta od prijenosa svete mise. Slijedeće, može se dalje vidjeti da je prijenos i praćenje aktualnih događanja i manifestacija za svaki započetih  30 min prijenosa ili praćenja 500 kn, pa ako se tako gleda, smatra da to može iznositi npr. 2.000 kn ako sjednica traje 4 sata. Stoga bi, kaže, volio  dobiti odgovor zašto 7.000 kn, misli da nije  jedini ovdje koji misli da je to previše. Po njegovom mišljenju  način kako se Radio može subvencionirati je način kroz nekakve emisije. “Neka  prijenos sjednice  bude 2.000 kn, ali neka se odrade još 3 ili 4 emisije, neka se zaradi taj novac. Na ovakav način to nije jednostavno u redu, moje je mišljenje da se to ne bi trebalo izglasati” zaključuje g. Medved.

Gradonačelnik je pojasnio da su ovakve cijene  bile   i prošle godine. Radio na neki način mora pokriti ta sredstva  koja dobiju od Grada, znači na taj način gleda da se  složi i ta cijena koju je tu složio. To je nešto novo jer je  upravo revizija dala da se mora ići na ovakav način, prije su im odobravana sredstva, ali  nisu ih morali  pravdati na ovakav način.  Da li će tu biti još nekih drugih emisija pa da malo  rastereti ovu stavku  da ne bude 7.000 kn, gradonačelnik smatra da je to još otvoreno za  razgovore, ali za sada je takvo stanje. Dodaje kako se nije previše u to upuštao jer je ostala ista cijena kao i  prošle godine.

Mario Medved smatra da  ovo što je gradonačelnik sada  suptilno rekao je to da se u  principu pere lova na način da se financira prijenos sjednice Gradskog vijeća  kroz 7.000 kn.

Gradonačelnik odgovara kako  ne bi  rekao da se pere lova, njima se  daje lova javno, nema tu pranja love, oni te novce moraju na neki način opravdati.

Mario Medved smatra kako gradonačelnik naopako priča jer njima se plaća nešto, a oni to ne moraju pravdati.

Gradonačelnik  dodaje kako Radio dobiva  216.000 kn od Grada za funkcioniranje tijekom godine, ali ne može  prihvatiti  konstataciju da je to pranje love.

Mario Medved odgovara kako je to cifra koja se njima daje, a daje se iz ovoga što su oni predložili, što su oni izračunali, a ne daje se na način da dobiju 216.000 kn pa to onda moraju pravdati i zato smatra da se  to  tako ne radi.

Gradonačelnik odgovara  kako Radio  mora na ovakav način opravdati sredstva,  a da li može biti više emisija i da bude manja cijena, smatra da je moguće i da se to može nešto i u hodu  rješavati. Ne zna zašto direktor danas nije došao na sjednicu, ali je ponovio kako je i prošle godine išao sa istom cifrom i na isti način i to je revizija prihvatila. Dodao je i to kako je direktor pojasnio da snimanje  sjednice nije isto kao snimanje mise jer oni dolje imaju već neke svoje tehnike koje su dolje i ostaju dolje, a snimanje sjednice je malo drugačije tako da to ima opravdanje.

Mario Medved se izjasnio da nije zadovoljan tom  interpretacijom,  da je malo veća cijena mogao bi shvatiti razloge tehničke izvedbe, ali ovoliko veću cijenu stvarno ne može shvatiti.

Kako se nitko više nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala Program na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika te da je Gradsko vijeće, sa 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM , usvojilo Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2016. godini.

 

5. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2016. godini

Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2016. godini vijećnici su također dobili u materijalima.

Na samoj sjednici nije bilo pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2016. godini.

 

6. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu

Tekst Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu  vijećnike je dočekao na stolovima pa je Sandra Jerković dodatno pojasnila zbog čega je potrebno donijeto novu Odluku. Istaknula je kako je prva Odluka od 17. 12. 2013. godine, tadašnja odluka donesena je na temelju elaborata nepotpunog izvlaštenja za gradnju  vodoopskrbnog cjevovoda Lađevac – Broćanac i na temelju identifikacije koja je priložena uz taj elaborat. Nakon što su izišli na teren evidentirati cestu po Zakonu o cestama vidjeli su da bi u taj isti elaborat mogli staviti još jedan dio ceste koja nije bila obuhvaćena prvobitnim elaboratom i to je na orto-fotu naznačeno crvenom boju. To je taj razlog izmjene odluke jer pojavio  se veliki broj čestica na tom dijelu i jednostavno identifikacija nije ista, a da bi se provela u katastru sve čestice koje su u odluci moraju biti  i u identifikaciji.

Gradsko vijeće prihvatilo je dodatno obrazloženje te je, bez rasprave, jednoglasno, sa 13 glasova ZA, usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu.

 

7. Odluka o ekonomskoj cijeni poludnevnog programa rada u Dječjem vrtiću Slunj

Odluka o ekonomskoj cijeni poludnevnog programa rada u Dječjem vrtiću Slunj također je vijećnicima dana uz poziv.

Na sjednici nije bilo rasprave već je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svi 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o ekonomskoj cijeni poludnevnog programa rada u Dječjem vrtiću Slunj.

 

 8. Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Karlovac o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S na području Karlovačke županije koje se odnosi na Grad Slunj

Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Karlovac o obavljenoj reviziji učinkovitosti i raspolaganja nekretninama (JLP(R)S na području Karlovačke županije koje se odnosi na Grada Slunj vijećnici su dobili uz poziv.

Na sjednici je provedena rasprava u kojoj su sudjelovali:

Josip Štefanac primjećuje kako u  Izvješću stoji da  Grad Slunj nije donio strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom i godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, ali je započeo aktivnosti za njihovo donošenje pa pita zašto se to nije donijelo.

Zdenka Kovačević je u odgovoru naznačila slijedeće: “Vi znate da smo mi tek pred 5 godina zaposlili djelatnika koji  se uopće počeo baviti gradskom imovinom, sve do tada smo se gradskom imovinom bavili  sporadično i prije svega  onom imovinom koju je bilo  potrebno rješavati. Znači, gradska imovina su i zemljište i stanovi i poslovni prostori i niz javnih objekata, svaki od tih objekata ima svoju priču i, na žalost, neuređeno je pitanje vlasništva  i zemljišta generalno i posljedica toga su i veliki problemi vezani uz gradsku imovinu. Da vam ne govorim da je država pred tek 2 godine, odnosno 2013. godine donijela prvi zakon kojim je uredila odnosno definirala nekakve kriterije raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, znači dala nam je nekakve smjernice na koji način da lokalna jedinica upravlja imovinom, prije toga smo imali samo jedan opći zakon, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je uređivao i privatno i javno bez posebnog osvrtanja na imovinu koja je u vlasništvu JLS. Donošenje bilo kakve strategije kao nekog okvirnog dokumenta odnosno temeljnog dokumenta za raspolaganje je nemoguće donijeti kvalitetno ako nemate dobru bazu, što znači da morate imati popisanu svu imovinu. Popisivanje imovine nije samo prepisivanje podataka iz zemljišne knjige, a znate i sami kakvo je stanje zemljišne knjige, to je i procjena i valorizacija te imovine u smislu utvrđivanja njezine vrijednosti jer  morate znati koliko imovina vrijedi da biste vidjeli koliko je u nju eventualno potrebno ulagati, da li se isplati ulagati ili ju je  npr. bolje staviti  na tržište. Sama procjena vrijednosti zahtjeva dodatni trošak odnosno izdatak jer ju netko mora procijeniti, znači ono što mi sada radimo to je tek stvaranje baze. Nas  kao jedinicu lokalne samouprave, da bismo mogli kvalitetno raspolagati svojom imovinom, čekaju još dodatna ulaganja da bismo uopće stvorili pretpostavke da sa tom imovinom možemo upravljati, raspolagati na kvalitetan način, znači prije svega moramo dodatno uložiti  da bismo onda s nečim mogli kvalitetno raspolagati i upravljati. Za sve to naravno treba sredstava.”

Josip Štefanac smatra kako je  gradska imovina vrijedna i  za nju bi trebala čak unaprijed  biti osigurana sredstava, ali kako se  ipak počelo raditi na sređivanju imovine, to mu je na neki način  utjeha da će se imovinom bolje raspolagati.

Ivanka Magdić je  pročitala ocjenu, odnosno tekst iz Izvješća: “Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito.” Ona smatra,  mada pročelnica to tako nije htjela reći,  u odnosu na ono što je  u tom dijelu učinio Grad Slunj, da možemo biti zadovoljni jer znamo s kojim se pitanjima bori država kada je u pitanju državna imovina. Ako se za jedan ovakav grad kaže da  je raspolaganje i upravljanje nekretninama učinkovito, a prije toga je i  konstatacija da su svi normativni akti doneseni, da je ustrojen registar, gđa Magdić   smatra da ipak možemo biti zadovoljni ovom ocjenom i pita:  “što bi bilo da je ocjena negativna, da se prozivamo i da nam se eventualno prijete nekakvim sankcijama”.

Josip Štefanac dodaje da, kao vijećnik izabran od građana jednostavno ima brigu kao i svi drugi  da se o imovini treba brinuti na najbolji mogući način. Dapače, ovdje je i sam  vidio da su ocjene dobre, međutim smatra da se ne bi trebali uspavati  već nastaviti raditi još bolje. 

Nakon rasprave predsjednica je dala Izvješće na usvajanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće odnosno donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Karlovac o obavljenoj reviziji učinkovitosti i raspolaganja nekretninama (JLP(R)S na području Karlovačke županije koje se odnosi na Grad Slunj.

 

9. Različito

Ivica Barić se nadovezao  prvo na točku 8, na izlaganje kolegice vijećnice Magdić koja je naglasila i pritom pohvalila gradsku upravu radi ocjene da se učinkovito raspolaže sa gradskom imovinom. U  redu je, kaže, može se složiti sa nečim u pravnom smislu za što je revizija nadležna da se ustanovi nešto da li se radi po pravilima igre ili ne, tu se može složiti, ali ne smatra da je učinkovita prodaja imovine npr.  stanova i korištenje tog novca za tekuće održavanje umjesto ulaganje u razvoj i td. Na tragu  toga nadovezao se i na pitanje kolege Štefanca na aktualnom satu, tj.  najamninu gradskih  poslovnih prostora i tu je najprije pozdravio njegov način razmišljanja i iznijeti stav, a  iznenađen je jednim  krutim stavom gospodina gradonačelnika u vezi toga. Iznenađen je pogotovo zato jer je i on privatni poduzetnik i koji zna kako naše privatno poduzetništvo funkcionira,  u kakvim su problemima ljudi koji stvaraju nove vrijednosti i novac, koji zapošljavaju,  u kakvim su problemima i kakva su im sve davanja i tko im  skače, da ne kaže za vrat, za svaku kunu. Na tragu  toga misli da je razmišljanje, promišljanje o jednom takvom dinamičkom procesu koji je stalno u nekim svojim i usponima i padovima jer tržište je takvo, nekad ide, nekad ne ide,  nekad se neka djelatnost  mora zatvoriti, pojavi se netko drugi pa mu  je ovako kruto postavljanje i insistiranje na cijeni od 40 kuna po kvadratu  neodrživo dugoročno i  smatra da bi na  tome trebalo konkretno poraditi na način da   ta odluka o smanjivanju najamnine u gradskim poslovnim prostorima dođe na Gradsko vijeće, da ovdje ne “klaframo” već par sjednica,  odnosno od kada je u biti ove Vijeće formirano, stalno se  toga dotiču, a  sve ostane na jednom nedovršenom, nekonkretiziranom  prijedlogu. Predlaže stoga  da se to konkretizira u vidu dnevnog reda o kojem će se glasovati. Vjeruje  da ovdje ima vijećnika koji smatraju da bi se ta cijena trebala smanjiti, znači da se stave  potpuno u funkciju ti gradski prostori. Dodaje kako će se, na kraju krajeva, ići  na javni natječaj pa ne mora ta cijena biti tako niska, ali sve bi to trebala biti stvar transparentnog procesa i na kraju i  pomaganje poduzetnicima i nastavlja:  “Znači gradski poslovni prostori su za to, a ne za stajanje, to je moje razmišljanje i mi od toga ne bi trebali bježati, ponavljam prilike će se možda promijeniti unutar dvije, tri godine, Vijeće je tu da se prilagođava i gradonačelnik i cijela vlast da se prilagođava prilikama, zašto  mi ne bi na 2 godine donijeli jednu takvu odluku. Ovaj  razlog koji gradonačelnik veli da imamo popunjene prostore, pa kako ćemo sada njima reći, ja moram reći da uvijek postoji model za jednu takvu stvar, naći će se model. Evo glasali smo tu za povećanje  ekonomske cijene vrtiće, s jedne strane glasamo za to, a s druge strane kada se trebamo malo osloboditi nekih sredstava, tog nekog prihoda, osloboditi direktnog prihoda,  upravo je tu Grad da rješava takve stvari, da daje nove prilike. Nama će se taj novac opet vratiti, ali kroz druge stvari, kroz zapošljavanje ljudi ovog grada, kroz njihov prirez. Nemojmo tako kruto gledati samo naš direktan prihod iz neke stavke, da li je to najam tih gradskih prostora ili nešto drugo, ja znam da je to nešto opipljivo, ali mi jednostavno moramo ići u tom smjeru da  stvaramo prilike da bi ljudi koji su hrabri, a to su poduzetnici, da bi oni dalje stvarali prilike i uvjete za bolji život i zapošljavanje i za još više djece u ovom istom vrtiću za koji smo upravo donijeli odluku da im moramo povećati cijenu jer vjerojatno teško funkcioniraju. To  je moj prijedlog, stavimo to na dnevni red.”

Gradonačelnik  ponovo  kaže  kako je lako govoriti, a  ne voditi računa o drugome nego samo tek toliko reći i iznijeti, a dalje neka se onda  pati gradonačelnik kako zna, najjednostavnije je doći i reći to, nađimo model. “Nađi ga ti” kaže gradonačelnik i nastavlja “mi  imamo 34 poslovna prostora i samo 3 su slobodna, 31 je zauzet i sada ćemo radi ta 3 poslovna prostora svima spustiti cijenu, koji već godinama funkcioniraju tamo gdje funkcioniraju. Ja sam  jedan od poduzetnika koji plaća 25 godina najam, izuzev za vrijeme rata, čitavo vrijeme plaćam zakup javne površine i ne bunim se nikada zato što je ta cijena otprilike korektna, ne samo za mene nego za sve poslovne prostore u Gradu. Sada radi jednog, dva ili tri poslovna prostora  mi ćemo doći u situaciju da ćemo  svima ostalim  morati spustiti cijene, dođe bunt drugih poslodavaca s kojima imamo ugovore i jednostavno ćemo ih morati raskinuti. Ako vi donesete odluku da se daju za kunu ili nula kuna, ja ću biti za to,  neću ni ja plaćati ništa i dobro, ali ako bi htjeli održavati te poslovne prostore, mi moramo neke prihode od toga imati.”

Ivica Barić smatra kako  nije problem samo 2,3 slobodna prostora već je problem  u funkcioniranju većine poduzetnika koji su već u tim prostorima. Pita gradonačelnika misli li on da oni  lagodno pozdravljaju takvu jednu cijenu.

Gradonačelnik odgovara da ne zna mogu li  oni to ili ne, nije mu drago što je tako, ali ponavlja da 31 poslovni prostor tako funkcionira.

Ivica Barić pita do kada će funkcionirati.

Gradonačelnik odgovara  do daljnjeg, ako ne bude funkcionirao, doći će do promjena.

Ivica Barić smatra da se upravo o tome  radi, odnosno radi se sve stihijski. Ako ne  ide nešto onda će se vidjeti, a trebali bi neke stvari rješavati  u skladu sa nekim gospodarskim prilikama u cijeloj državi i nastavlja: “Ne  možemo se mi ponašati kao mamut koji će na kraju krajeva izumrijeti, samo će od njega kosti ostati i one kljove. Ja znam da je vama teško, ja sam to rekao, ali mi ne možemo ovdje ovako potezom pera dati Radio Slunju, svaka čast Radio Slunju i pozdravljam slušatelje ovom prilikom, ali vi dadete 216.000 kn Radio Slunju, a gdje ćemo ih zaraditi, o tome se radi. Žao mi je što se tako gleda, jednostavno ja to gledam kao novu priliku, mi s nekim stvarima moramo i riskirati, mislim da je to čak mali rizik skroz po meni, to opće nije nekakav veliki rizik, znači radi se o tome da nije stvar u 2, 3 prostora koja nisu popunjena nego o hrpi poduzetnika za koje jednostavno ja uopće ne znam ni kako funkcioniraju, znači mislim da taj argument da imamo zauzete prostore, to ne stoji. To je moj prijedlog, ja i dalje stojim kod toga prijedloga da se to stavi na ovo Vijeće pa da vidimo tko je za, tko je protiv.

Gradonačelnik dodaje kako su u Osijeku  dali poslovni prostore za nula kuna, svi poslovni prostori za nula kuna, a  niti jedan ne radi iz razloga što nema kandidata. Ne rade za nula kuna pa smatra da ne treba zbog  2, 3 prostora ići sa svima drugima na manju cijenu odnosno na cijenu koja je tu od rata,  od 1995, godine. Ako se vijećnici slože nije problem smatra gradonačelnik i dodaje kako je  najlakše  donijeti neku odluku pa je tako spomenuo i komunalni doprinos gdje je isto bilo  najjednostavnije  doći i  reći da se smanjuje, a  kada dođe neki projekt, nema se od čega raditi. Za Radio Slunj kaže, ako ga ne treba,  ukinut ćemo ga, to je najjednostavnije, dignite ruke i nema više Radia, ali smatra da to nije to. “Ne može Grad bez kulture, nećemo imati privredu, nećemo imati kulturu, nećemo imati ništa na ovaj način. Možemo mi spustiti cijenu čemu hoćemo, ali nema poslodavaca, govorim vam da to nije rješenje, ali ako Vijeće donese odluku mi ćemo je provesti”, zaključio je gradonačelnik.

Damir Vuković bi ipak tu malo razlučio  uslužne i trgovačke djelatnosti jer ovdje su većinom trgovačke. Zna da neki gradovi  imaju za neke uslužne djelatnosti povoljniji najam pa bi njegov prijedlog bio da se to malo razluči i vjeruje  da bi se tako riješili  neki problemi i  ne bi postojali prazni prostori, a  s druge strane građani bi dobili jednu veću ponudu.

Mario Medved je iznio primjer kojeg je vidio u Karlovcu pa predlaže da se i ovdje to pokuša na način da se ugovori sklope na 2 godine s tim da bi bilo prvih šest mjeseci za kunu. Smatra da Grad može riskirati jer svugdje to rade pa smatra da možemo i mi.

Gradonačelnik odgovara da i mi možemo tako, ali boji se da će i to stati. Kada se spomenuo Karlovac rekao je kako je cijela Radićeva prazna, kao i Korzo, a razlog je jedino u tome što nema poslodavaca, slobodnog prostora ima, ali poslodavaca nema. Vjeruje da je situacija u društvu  malo drugačija da poslovni prostor uopće ne bi bio sporan.

Zdenka Kovačević se osvrnula na to pitanje poslovnog prostora jer  se ono već u par navrata spominje na Gradskom vijeću, ali ništa konkretno iz tih rasprava nije doneseno. Stoga kaže kako i ova današnja rasprava, ako ne bude rezultirala nekakvim  zaključkom Gradskog vijeća, ostaje samo rasprava,  ne obvezuje nikoga pa konstatira da  Gradsko vijeće može donijeti zaključak kojim će zadužiti službe i gradonačelnika da na neki način predlože izmjenu odluke, u suprotnom ostaje stanje kakvo je. Što se tiče  pitanja g. Medveda, odgovara da se to može tako napraviti, odnosno može  se tako postupati ako se tako izmjeni odluka u tom smislu da bude prvih 6 mjeseci bez naknade. Odluka  o zakupu je propisana od strane Gradskog vijeća pa  isključivo i jedino izmjenom te odluke mogu se definirati i drugi uvjeti i načini,  između ostalog njome je i definirana početna cijena 40 kuna po  metru kvadratnom i 30 kn za poslove javne uprave, ispod toga nitko ne može ići, nitko ne može ići niže osim onih odredbi koje su isto tako već ugrađene u Odluku, a to je  da gradonačelnik može poslovni prostor dati društvima i ustanovama i tvrtkama kojih je Grad osnivač bez najma, ako u tom prostoru obavljaju djelatnosti. ponovila je kako je  isključivo  i jedino Gradsko vijeće to  koje može propisivati uvjete pod kojima se poslovni prostori daju u zakup i ako Gradsko vijeće  ne naloži izmjenu rasprava može biti na svakoj sjednici Gradskog vijeća i ostati će samo rasprava.

Marina Mrkonja pita  može li se onda u tom obliku  i formirati zaključak koji mora biti izglasan.

Zdenka Kovačević odgovara da može te da,  kao i svaki drugi zaključak koji donosi Gradsko vijeće, mora proći većinom glasova prisutnih vijećnika da bi bio obvezujući.

Ivica Barić dodaje kako je upravo i želio da se to pripremi za  iduće Vijeće da imaju vijećnici priliku vidjeti odluku, da se ne radi pritisak na nikoga. Zanima ga  od kada datira ta Odluka Gradskog vijeća.

Gradonačelnik  odgovara  od 1995. godine, a Zdenka Kovačević dopunjuje da   cijena zakupa od 40 kuna datira od 1995. godine, a Odluka Grada je iz 2010. godine kada je stupio novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, ali cijena kao početna cijena se nije mijenjala, ona je doista iz 1995. godine.

Na to je g. Barić prokomentirao :”reklo bi kada je Bog hodao po zemlji”

 

Više se nitko nije javio pod ovom točkom pa je predsjednica konstatirala da je dnevni red sjednice iscrpljen te zaključila rad sjednicu je 18,50 sati.

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                                                                                                                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                                                              Marina Mrkonja, vr.

 

               

 

Close Search Window