E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 29. 04. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović,  Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Marina Katić, Damir Vuković, Zoran Ivšić,  Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak je opravdao Marinko Radočaj. 

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,    Josip Gračan – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odjeka za proračun i financije  te novinari.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT:

Ivica Barić postavlja pitanje vezano  na zadnje događaje oko komunalne naknade, a vezano je na jednu reakciju  nakon tiskovne konferencije koja je bila ovaj tjedan i gdje je  neka medijska kuća navodno zvala MORH koji je onda dao  odgovor  da se  radi o   zoni posebne vojne namjene koja je definirana prostornim planovima, pa upućuje  pitanje pravnoj službi  da li mi imamo  neki dokument koji to potvrđuje i što to uopće znači, da li to ima neko zakonsko uporište,  na što se to konkretno odnosi, što znači  zona posebne namjene te da li je u tom smislu sve to  konkretizirano nekakvim njihovim dopisom.

Gradonačelnik potvrđuje da je i sam gledao taj prilog kojeg je emitirala TV Nova i koji se sastojao od kratkog isječka sa tiskovne konferencije nakon koje je  vjerojatno išao upit novinara prema MORH-u i bilo je  jedno kratko njihovo očitovanje u kojem oni spominju zonu  posebne namjene koja je definirana Prostornim planom i  koliko je uspio  shvatiti iz te njihove reakcije, oni smatraju  da  za nju ne bi trebali plaćati komunalnu naknadu. Osobno kaže,  nikad nije čuo za uporište u bilo kom propisu za takav njihov stav,  a u obavijesti koju su nama dostavili vežu se na Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, odnosno  u tom materijalu  kojeg je dobio Grad Slunj  nigdje se ne spominje bilo kakav propis kojim je definirana  nekakva zona posebne namjene i za koju se onda ne bi plaćala komunalna naknada.

Zdenka Kovačević nema ništa za dopuniti, samo područje posebne namjene je kao takvo definirano prostorno planskom dokumentacijom i ono nema nikakve veze sa obvezom plaćanja komunalne naknade.

Ivica Barić pita da li se u dokumentu   koji je nama došao igdje  spominje takva vrsta odgovora, odnosno da li to znači da se  nigdje  ne spominje da je područje posebne vojne namjene  razlog da   ukinemo rješenje o naplati komunalne naknade.

Zdenka Kovačević odgovara da se u  dopisima MORH  na takvu kategoriju odnosno na takav status vojnih vježbališta ne poziva.

Josip Štefanac je najprije konstatirao da je i  kao građanin i kao vijećnik primijetio da se dosta toga radi po Slunju, odnosno da se uređuje  šetnica, da je počeo projekt Dom zdravlja – Fina, da se uređuju parkirališta koja se pripremaju za naplatu pa je u tom smislu podržao  i pohvalio taj sav postupak i aktivnosti. Drugo  pitanje odnosi se na mogućnost otvaranja glazbene škole, razgovarao je  s jednom profesoricom pa ga zanima da li imamo ikakve  mogućnosti da ta škola krene ovdje u Slunju, navodno da ima dosta djece koja i danas idu u Karlovac, a siguran je da bi  bilo sa područja Plitvica, Rakovice, Cetingrada i Slunja dosta kandidata da bi škola zaživjela, a da bi se mogla financirati najvećim dijelom od strane Ministarstva prosvjete. Treća stvar je također vojni poligon ili komunalna naknada koju nam ukidaju, a njega zanima  koja su tu rješenja, koje su mogućnosti i što ćemo poduzeti. Smatra da ne treba samo  mirno to pustiti već bi  trebalo  i prosvjede organizirati, s neke strane u razgovoru s građanima i udrugama došao je do saznanja da su vrlo spremni i za to i zgroženi načinom kako je  jednostrano odlučeno da se to ukine i gotovo  nas time dovode do ucjene, Naglašava kako Grad dosta počiva na tome, to je 4,5 mil. kn što mi ne smijemo nikako propustiti da to samo tako bude i predlaže da se ide tužbom ili da se vidi kakve su još mogućnosti rješavanja tog problema.

Gradonačelnik je oko glazbene škole  rekao kako je gospođa također bila i kod njega,  došla je sa idejom, ali bez neke pisane podloge, razrađene, bez nekog inicijativnog odbora pa je  teško  bilo u tom dijelu bilo što poduzeti i stoga je mišljenja  da taj njezin dolazak i taj materijal na jednom komadu papira s kojim je došla nije bio dobro pripremljen. Da li u Slunju postoji mogućnost za osnivanje glazbene škole, ne zna, ne zna što reći u tom dijelu, razumije želje i dodaje kako više naših sugrađana dolazi ovdje sa različitim  prijedlozima i željama, ali ostaje pitanje što objektivno ova sredina može nositi jer to naravno nosi sa sobom pitanje financiranja, profesorskog kadra i td. Naravno da Vijeće može donijeti odluku i on kao gradonačelnik  ju je dužan ispoštivati pa i odluku ukoliko Vijeće donese da se radi na osnivanju glazbene škole, ali realno gledajući nisam siguran da mi takav projekt možemo nositi odnosno da možemo osigurati kvalitetan profesorski kadar, a upitno je da li bi   i  Ministarstvo to popratilo i odobrilo sredstva, zaključuje gradonačelnik.

Zdenka Kovačević je kratko upoznala Gradsko vijeće da je  Grad  negdje pred 2 godine krenuo  sa inicijativom prema Osnovnoj školi da temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju koji je tada usvojen  i novodonesen, Škola krene u proširenje svoje djelatnosti, tj. da u se u sklopu OŠ Slunj  osnuje i odjeljenje Osnovne glazbene škole čime bi se barem troškovi osiguranja objekta pa i tehničkog kadra, u smislu ravnatelja i drugih osoba  koja bilo koja ustanova mora imati,  jednostavno izbjegli, a ono što bi bila obveza i potreba, to bi  onda bila potreba osiguranja opreme i stručnih kadrova. Po Zakonu o umjetničkom obrazovanju,  ako se suglasnost za takvu djelatnost od strane Ministarstva dobije, troškove snosi Ministarstvo, a obveza osnivača, a to je Županija i Grad onda bi bila da osigura sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i za održavanje opreme. Osnovna škola, prema informacijama koje je Grad dobio,  tražila je prethodnu suglasnost, odnosno odobrenje Županije da može ići na proširivanje djelatnosti odnosno na izmjenu svog statuta u smislu proširenja i na umjetničko odjeljenje, ali odgovor od Županije Školi nije došao, tako da je to sada u  nekom statusu quo. Dodala je kao je,  po njenom mišljenju, to  jedina  solucija prema kojoj  bi se u gradu moglo osigurati   glazbeno obrazovanje za djecu koja su za to zainteresirana.

Josip Štefanac je u vezi glazbene škole slikovito naglasio kako put od milion kilometara počinje prvim korakom pa neka se tako neke ideje, ako ih  ima, kao što je i ova koja, kako je rečeno,  postoji već duži period, probaju onda i realizirati,  ne  mora to biti sutra, ali da se u to krene, da se razmišlja u tom pravcu.

Gradonačelnik se dalje oko komunalne naknade ponovio što je rečeno na tiskovnoj konferenciji te naglasio kako je od tada dosta vremena i angažmana potrošio baveći se tom problematikom, od odlazaka u Ministarstvo,  lobiranja,  do saborskih zastupnika i razgovora na sve strane gdje god je koga poznavao. Iznio je kako mu je u  Ministarstvu  rečeno da naprosto oni idu tim putem jer rebalansom proračuna njima sredstva za isplatu komunalne naknade nisu isplaćena, čak nekih 30 mil.kn. Naravno da se i pisalo i  Ministarstvu obrane, Vladi RH, Predsjedniku RH, Saborskom odboru za lokalnu upravu i samoupravu, kontaktiralo se desetke ljudi i u tom dijelu i tihe diplomacije i dopisivanja ne vidi što se više može učiniti. Prošli tjedan je bila tiskovna iz razloga da se  naprosto upoznaju naši građani, a i šira javnost sa problemom u kojem se Grad našao zato što se tu radi o ogromnoj površini i znatnim sredstvima koja učestvuju u našem proračunu sa 30%. Očekivao je neke reakcije nakon što su to mediji prenijeli, međutim, činu mu se da svi taj problem prešućuju,  da se ne reagiranjem taj dio naprosto stiša.  Što se tiče prosvjeda ili nekih sličnih aktivnosti smatra da nije na gradonačelniku da organizira prosvjede u mnogim sličnim, pa ni u ovom slučaju, to je pravo građana da se organiziraju i da pokažu nekakav svoj stav o određenoj problematici.

Josip Štefanac pita gradonačelnika da li  zna dobiva li  MORH  novce od NATO saveza za korištenje poligona, koja su to sredstva, vjeruje da se taj prostor  ne daje za bagatelu niti za džabe.

Gradonačelnik odgovara kako  taj podatak nemamo i  misli da javno taj podatak MORH ne bi ni iznio, odnosno teško bi ga javno iznio, javan je bio Memorandum koji je potpisan 2004. godine kojeg je  usvojio  Sabor, a daljnje nekakvo ugovaranje, misli da nisu javne stvari i boji se da taj podatak mi ne bismo mogli dobiti. Da li plaćaju nešto američke vojne snage, odgovorio je da ne zna.  

Josip Štefanac dodaje kako tu ne dolaze samo  američke snage, tu dolazi NATO  savez. Drugo,  tamo su ogromni resursi, gradonačelnik je po struci  šumar i zna da tamo ima prostora da bi mogle djelovati još jedna ili dvije šumarije što znači  20-30 tisuća kubika drveta godišnje se može izvesti. Slijedeće, postoji  resurs rijeke Mrežnice i samog tog prostora, a Grad to ne može koristiti i stoga samo tako preći preko toga i dići ruke od svega smatra da se ne smije dopustiti i upravo je zato postavio upit i zatražio da se i naše pravne službe, ne samo u Gradu već i Županijske  pozabave tim problemom. Predložio je i tužbu jer je  jednom prilikom,  kada je još radio u MUP-u i kada je bila donesena  jednostrana odluka ministrice da djelatnici MPU-a nemaju pravo na uvećanje plaće prema PPDS, a tada je bilo  opasno podnijeti tužbu, ali oni su je podnijeli i  dobili sudsko rješenje da su  dužni to platit pa je paralelno  s tim  htio reći da se tužbe ne treba bojati i mada ne zna kakav stav tu ima naša pravna služba,  predlaže da se s time  pozabavi  jer nije  dovoljno samo reći da smo ostali bez 4,5 mil.kn  već da tražimo i nudimo određena rješenja u vezi toga.

Zdenka Kovačević odgovara da tužba nije potrebna jer rješenje Grada je na snazi i mora se ići na prisilnu naplatu.

Josip Štefanac smatra da je  i to  nešto, a ne samo da se dižu ruke od toga.

Zdenka Kovačević dodaje kako  nema razloga da dignemo ruke od toga, rješenje je na snazi i prema tome obveza je Grada da se pobrine za naplatu  svih svojih prihoda, ako se oni ne uplaćuju u rokovima ide prisilna naplata kao i prema bilo kojem drugom obvezniku

Diana Cindrić je izvijestila  Gradsko vijeće kako, kao i prethodnih godina, i ove školske godine učenici Srednje škole sudjeluju  na brojnim  školskim natjecanjima, plasirali su se sa svojim rezultatima na Županijsko natjecanje gdje su  postigli  zapažene rezultate i ostvarili pravo na sudjelovanje na državnim natjecanjima,  a radi se o slijedećim učenicima:  na Državnoj smotri „Lidrano“ koja je održana u Primoštenu od 25. – 27. ožujka ove godine Srednju školu  predstavljala je učenica Marina Stipetić, učenica  2.c razreda, zanimanje ekonomist pod vodstvom nastavnice Anke Ćuić , na Državnom natjecanju iz biologije koje je održano  od 6 -9. travnja 2014. godine u Šibeniku, sudjelovala je i 10. mjesto  osvojila učenica  Nikolina Požega upisana u  opću gimnaziju pod vodstvom profesorice Petre Krajačić, a u ponedjeljak se također održava Državna smotra radova iz  elektrotehnike i računarstva gdje je pozvana skupina  učenika pod vodstvom nastavnika Ivana Bičanića i to iz 2.a razreda, zanimanje tehničar za računarstvo Ante Zrilić, Ivana Cindrić te Marin Radočaj. Mišljenja je da su  svi učenici i njihovi mentori za pohvaliti, Škola ih i pohvaljuje, pa predlaže, ako bi to bilo moguće,  da na neki način i Grad te učenike nagradi bilo pohvalnicom, prijemom kod gradonačelnika ili na neki drugi način.

Gradonačelnik odgovara da je to naravno  moguće i da će to rado učiniti, samo je zamolio  da se pismeno  dostave imena i rezultati koje je tko ostvario, a sa gospođom Dragoslavom Cindrić će vidjeti  na koji način  to napraviti, ali u najmanju ruku, pohvaliti ih treba.  

Diana Cindrić je još pojasnila da na  Državnoj smotri Lidrano nema bodovanja  mjesta i svi koji idu na Lidrano su praktički pobjednici, dok se za  Državnu smotru iz elektronike i računarstva očekuju  rezultate nakon srijede.

Damir Vuković se obratio gradonačelniku rekavši mu kako je na osnovu svoje  strategije razvoja Slunja dobio izbore, a sada traži građane da daju svoje prijedloge pa ga pita da li se on izgubio i zanima ga kakva je strategija razvoja poljoprivrede. Drugo, iznosi kako Klub  vijećnika SDP-a traži da Gradsko vijeće glasa za ili protiv  osnivanja slunjske javne ustanove i pita gradonačelnika što za njega  znači ulaganje u budućnost. Zadnje pitanje se odnosi na nadzorne odbore, pita zašto se  ne sazivaju nadzorni odbori i zašto mnogi nisu formirani i čemu onda  služe nadzorni odbori.

Gradonačelnik odgovara kako je  Grad u obvezi izraditi Strategiju  razvoja da bi se uopće u narednom razdoblju mogao kandidirati  na neki od EU fondova, mjere ruralnog razvoja, na bilo koji od fondova koji će nam biti na raspolaganju, pretpostavlja, u 2015. godini jer  država još uvijek definira operativne programe na državnoj razini pa i mjere ruralnog razvoja. Također iznosi kako Grad Slunj nema izrađenu strategiju razvoja poljoprivrede, to je točna konstatacija i pretpostavlja da će se prilikom izrade  Strategije ukupnog  razvoja jedan dio  odnositi i na razvoj poljoprivrede. Mišljenja je, što se tiče samog Slunja, i razvoja poljoprivrede na ovom području, da Slunj nije specifikum, zna se kakvo je stanje u  poljoprivredi na cijelom području RH, teškoće svuda. Dodao je kako tu postoji još jedno ograničenje,  gđa. Mihaela Turkalj je nekoliko puta postavljala pitanje, naime, ulaskom u EU neke stvari su  zacementirane što se tiče nekakvih mjera poticaja jer ne može se  preko razine koju smo imali u proteklom razdoblju, tako da je dosta teško stanje. Ponovio je kako  Strategija razvoja poljoprivrede Grada Slunja nije izrađena već će biti  sastavni dio  Strategije razvoja Grada općenito, za cjelokupno područje razvoja. Što se tiče javne ustanove smatra da se treba  zatražiti točka dnevnog reda vezano uz osnivanje javne ustanove, odnosno  treba izići sa takvim prijedlogom kako bi  Vijeće moglo raspraviti, donijeti nekakav stav ili izjasniti se da je za osnivanje javne ustanove, a on će to onda naravno i  ispoštovati, ali  obzirom da to nije točka dnevnog reda, ne zna što bi sada na taj dio odgovorio.

Damir Vuković smatra da se taj prijedlog može uvrstiti na slijedeću sjednicu.

Zdenka Kovačević upućuje vijećnika da moraju dostaviti pisani prijedlog akta o kojem žele da se raspravlja  na Gradskom vijeću.

Gradonačelnik se potom vratio na pitanje u vezi nadzornih odbora gdje se izjasnio kako se ne slaže sa konstatacijom  da većina nadzornih odbora nije formirana,

Damir Vuković odgovara da nije u Pučkom otvorenom učilištu i Stambenom fondu taj posao dovršen. On je u Nadzornom odboru Komunalca, bili su kada je bio proračun, dalje više ne,  a vide da se ljudi zapošljavaju,  nadzorni odbor nema pojma po kojem kriteriju, zašto, koji je plan, koliko se odradilo, pa  pita zašto uopće služi nadzorni odbor.

Gradonačelnik odgovara da su nadzorni odbori  formirani, odnosno samo  Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta još nije formirano iako su  imenovani članovi,  ali još nisu održali  prvu sjednicu. Što se tiče sastajanja nadzornog odbora, nadzorni odbori u pravilu se sastaju kvartalno kada se podnose različita izvješća, kaže gradonačelnik i dodaje da se Nadzorni odbor Komunalca sastao negdje oko Nove godine i vjeruje da će ponovo biti sazvan kada bude izvješće o poslovanju za 2013. godinu.

Zoran Ivšić  također ima  3 pitanja za gradonačelnika, prvo pitanje se odnosi na sliv „D“ koji je problem, da li ima kakvih planova kratkoročnih, dugoročnih, kada će se rješavati te otpadne vode koje se slijevaju u Slunjčicu. Drugo, zanima ga da li  će se spajati prsten Glina – Kremen, kada i kako. Treće,  ponukan razgovorima sa građanima Slunja u kojima  se pojavila  nekakva informacija da je održan razgovor sa gospodinom Vukovićem iz HS produkta u smislu  da li on ima u planu kakvo ulaganje kod nas.  

Gradonačelnik je na prvo pitanje odgovorio da se za sliv „D“ izrađuje  projektna dokumentacija,  u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole, ali nema daljnjih informacija u kojoj je to fazi, može to pismeno  dostaviti, dodavši kako se slaže  da je to područje koje je ekološki gledano jako problematično. Za vodovod Glina – Kremen što je  planirano za ovu godinu i tu je razgovarao sa direktorom Komunalca pred nekakvih 15 dana da se pokrene taj dio projektiranja, ne zna točno što je po tom radio, da li je uzeo kakve ponude i do kuda se otišlo u tom dijelu.  Što se tiče gosp. Vukovića i HS- a razgovarao je u  dva navrata sa gosp. Vukovićem koji mu je otvoreno rekao  da nema namjeru posebnih ulaganja niti otvaranja pogona na području Grada Slunja zbog  premalog broja radne snage koja bi njemu bila interesantna, on  zapošljava 1500 ljudi i još ima namjeru zaposliti oko 1000 ljudi i njemu je logičnije  plaćati  prijevoz za stotinjak ljudi koji putuju iz Slunja u Karlovac nego 1000 ljudi koji bi  iz drugih područja putovali u Slunj. Dodao je kako ovo može potvrditi i  prijašnji gradonačelnik koji je pretpostavlja slično razgovarao sa gosp. Vukovićem

 

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog reda te predložila da se dnevni red kojeg su vijećnici dobili u pozivu dopuni točkom: Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova  održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica koja bi se raspravljala pod brojem 9., a točka „Različito“ bi se pomaknula pod br. 10.

Drugih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednica daje dopunu dnevnog reda na glasanje.

Dopunu dnevnog reda podržalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je da predložena dopuna dnevnog reda jednoglasno usvojena,

Potom predsjednica daje na glasanje ukupan dnevni red.

Predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 10. sjednicu  jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31.12. 2013. godine

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

4. Odluka o odabiru izvoditelja  radova održavanja javne rasvjete

5. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača

6. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2014. godini

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

8. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava Proračuna za razdoblje 01.07.-31.12.2013. godine

9. Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova  održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

10. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz poziv.

Na sjednici nije iznesena niti jedna primjedba na zapisnik pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Za Zapisnik sa 9. sjednice održane dana 11. 03. 2014. godine glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 1. 03. 2014. godine.

 

 2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31.12. 2013. godine

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv.

Na poziv predsjednice Vijeća Đuro Mihajlović, predsjednik Odbora za proračun i financije iznio je stav Odbora. Navodi da je Odbor održan i na njemu je razmatrano izvršenje Proračuna, Odbora smatra da je izvršenje teklo uredno i po planu te u zakonskim okvirima, da su sredstva trošena  po namjenama, da su napravljene i određene uštede koje su usmjerene u bitne, nužne  projekte. Stoga Odbor smatra da Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu treba prihvatiti.

Potom je kraće dodatno obrazloženje dao gradonačelnik Željko Rendulić naglasivši kako se u Izvješću o  izvršenju Proračuna za 2013. godinu može vidjeti da se prenose  znatna sredstva iz proteklih godina u ovu godinu, radi se o 3,8 mil. kn i to  smatra  sretnom okolnošću. Razlozi zašto se prenose ovolika sredstva su u tome da se dijelom  nešto više prihodovalo i to iz različitih izvora, a posebno je  istaknuo tu prihode od poreza na dobit koji su  bili znatno veći. Drugi razlog je to što smo se  ponašali krajnje štedljivo, krajnje racionalno, možda smo ponekad u tom dijelu i pretjerivali, naglašava gradonačelnik i dodaje kako su određene racionalizacije provedene pa je i taj dio  razlog zašto su se akumulirala ovolika sredstva. Dalje, neki projekti u protekloj godini  se nisu  realizirati,  to je činjenica pa je i tu ostalo nešto sredstava. U ovim sad nekakvim naznakama o kojima smo  razgovarali u aktualnom satu, tj, mogućnosti da nam ne budu uplaćivana sredstva  ili dok nam ne budu  uplaćivali, mogli bismo se naći  u nekakvom  razdoblju zrakopraznog prostora, ovakve uštede omogućiti će nam da grad normalno funkcionira, znači Grad je financijski stabilan, moći će se nastaviti normalno raditi i funkcionirati  bar u ovoj proračunskoj godini jer i dalje   očekujemo  znatne uštede obzirom  na neke racionalizacije koje smo provodili  i početkom godine, mislim prije svega na uštede u javnoj rasvjeti i td., zaključio je gradonačelnik.

Otvorena rasprava.

Katarinu Rendulić zanima  poznaju li se konkretni iznosi na ime provedenih racionalizacija , tj. smanjenja plaća gradonačelnika, zaposlenika, koji je taj  konkretan iznos 2013. godine.

Gradonačelnik dodaje, što se tiče uštede plaće, da  nije u pitanju samo plaća gradonačelnika odnosno  u tom dijelu uštede su bile jer se smanjivala plaća za 10%  u cjelokupnoj gradskoj upravi i u javnim ustanovama u gradskom vlasništvu, a što se tiče ušteda na javnoj rasvjeti  prve nekakve naznake  su za ovo razdoblje 3. i 4. mjeseca da se kreću  negdje oko 20 – 25% s tim što će one u ljetnom razdoblju biti daleko veće, ali to će se tek  pokazati u  ovoj godini.

Marija Vukošić odgovara da se uštede u 2013. godini  odnose na 5 mjeseci obzirom da je smanjenje plaća išlo od 1, 7. i iznose   oko 260.000 kn, a u 2014. godini  sa tim smanjenjem   uštedjelo bi se  621.000 kn, a to su plaće ne samo zaposlenih u gradskoj upravi nego i  plaće svih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

Josip Štefanac iznosi kako je na Odboru za proračun i financije tražio i dobio pojašnjenje za jednu stavku, a odnosi se na kapitalni projekt očuvanja spomeničke baštine u skupni 283 -kapitalne donacije gdje je realizirano  985 tisuća kuna na ime prijenosa vrijednosti izvedenih radova na sanaciji mlinica kbr. 5 i 11 u Rastokama njihovim vlasnicima pa je zamolio  gđu. Vukošić da objasni i vijećnicima o čemu se radi jer to je ipak cifra od 1 mil. kn.

Marija Vukošić odgovara kako se ovdje radi o fiktivno iskazanom prihodu  i fiktivno iskazanom rashodu prijenosa gradskih ulaganja u  mlinice koje su privatno vlasništvo. Grad je  investiciju sanacije mlinica u Rastokama vodio iz razloga što je Ministarstvo kulture sredstva povjerilo  jedinici lokalne samouprave, odnosno nije željelo ići u ugovorne odnose sa privatnim osobama zbog sigurnosti namjenskog trošenja sredstava. Grad je  tijekom godina koristeći sredstva Ministarstva kulture vršio ulaganja u mlinice i sada po završetku istih je izvršio prijenos svih tih ulaganja njihovim vlasnicima.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu te dala Odluku na glasanje,

ZA Odluku glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine.

 

 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu 

Odluku o raspodjeli rezultata  poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem.

Đuro Mihajlović je ispred Odbora za proračun i financije iznio kako Odbor smatra da Odluku o raspodjeli  rezultata poslovanja treba prihvatiti, radi se o određenim viškovima sredstava,  preko 2 mil. kn koja se mogu koristiti za  sve namjene tako da tu postoji  mogućnost za određene projekte ili  početak određenih projekata. Odbor smatra da je  poslovna godina završila uspješno.

Nakon toga je Marija Vukošić, šefica Računovodstva dala dodatno pojašnjenje same Odluke. Radi se o slijedećem. U Izvještaju o izvršenju  proračuna  utvrđen je rezultat poslovanja u ukupnom iznosu 3,779.424,61 kn i taj rezultat poslovanja u poslovnim knjigama grada se iskazuje kroz 3 kategorije viškova odnosno manjkova prihoda koji su navedeni  u članku  1. Razlog je taj što se rezultat poslovanja u poslovnim knjigama utvrđuje za svaku pojedinu aktivnost Grada, za tekuću, za kapitalnu  te za financijsku aktivnost. što znači da se sučeljavaju tekući prihodi poslovanja koji se inače vode  na razredu 6 sa tekućim rashodima poslovanja koji se  vode  na razredu 3 i u tom slučaju je višak  prihoda u iznosu od 4.217.959,96 kn. Tu je napomenula kako se iz tekućih prihoda poslovanja izuzimaju  kapitalne pomoći proračuna koje koriste za kapitalna ulaganja i  te se kapitalne pomoći zajedno sa prihodima od prodaje dugotrajne imovine sučeljavaju sa rashodima nabavke dugotrajne imovine i tu je  ostvaren  manjak prihoda od nefinancijske imovine. Što se tiče financijske aktivnosti sučeljavaju se primici od zaduživanja i od financijske imovine na razredu 8 sa  izdacima za financijsku imovinu na razredu 5 i u ovom slučaju je ostvaren  manjak prihoda u iznosu  od 250.000 kn, a to se odnosi na dokapitalizaciju  naših komunalnih društava jer  izdatak je bio, a primitaka od zaduživanja nismo imali. Ovom odlukom se  predlaže da se viškovima prihoda poslovanja u potpunosti  zatvori manjak prihoda od  financijske imovine i da se većinski zatvori  manjak prihoda od nefinancijske imovine iz razloga što su  za nabavku tih imovina korišteni prihodi od poslovanja koji se vode inače na razredu  6. U članku 4. i 5.  prikazana je  struktura ostvarenih viškova odnosno manjkova prihoda. Također je naglasila i da je manjak prihoda od nefinancijske  imovine  ostvaren iz razloga što u 2013. godini  nismo ostvarili očekivana sredstva Ministarstva kulture za sanaciju Staroga Grada i mlinica u Rastokama, ali su ta sredstva  ostvarena u 2014. godini  i taj manjak će se pokriti u 2014. godini.

Otvorena  rasprava.

Ivanka Magdić, u ime kluba vijećnika HDZ-a smatra kako je potrebno reći da je iz ove Odluke  vidljivo kako  je stabilnost u 2013. godini bila odlična kao i  rezultat poslovanja. Ovo želi naglasiti   radi javnosti i s obzirom na one priče prošle godine iz predizbornih kampanja o  gradu u dugovima, bez novaca, o teškoj situaciji i dr. Bez obzira na  poteškoće oko komunalne naknade za koje  smatra kao pravnik da nema temelja da Grad ostane bez tog prihoda i vjeruje da će se to, ako nikako drugačije,  bar  ovrhom utjerati,  smatra važnim   naglasiti  da Grad ima 2.213.141 kn raspoloživo za sufinanciranje svih možebitnih projekata u 2014. godini samo temeljem  viškova iz prethodnih godina, to su nenamjenska sredstva i to je zamašnjak. To je svima drago i  treba nam kao građanima biti drago da se mogu sufinancirati projekti, nastavlja gđa. Magdić  i dodaje kako tu vidi prostora i za  možebitno osnivanje javne ustanove koja se ovdje predlaže, a  i za mnoge druge stvari jer  radi  se o rashodima poslovanja koji se mogu koristiti za nabavu financijske imovine i td. Glasovat će za  ovu odluku, ali je istaknula kako je  do viškova u ovolikoj mjeri došlo i zbog izbora jer prvih 6 mjeseci bila je jedna vlas, drugih 6 mjeseci druga vlast i nisu se  mogli realizirati određeni projekti, dok je realizacija nekih započela u ovoj godini. Bez obzira na to činjenica je da je financijska situacija stabilna i to je potrebno istaknuti jer imamo  prilike čuti svaki dan kako je u nekim drugim JLS pa čak i u županijama. Nadaju se da će  gradonačelnik uspjeti ovo iskoristiti i nastaviti  na ovakav način i ubuduće i da će sa ovakvom jednom dobrom podlogom uspjeti realizacija čitavog niza projekata koji su u interesu  naših građane.

Gradonačelnik ističe kako se on i  gđa. Magdić u potpunosti  slažu s tim, ali je ponovio kako  niti sam, a nije primijetio  niti druge u  kampanji da su  spominjali da je Grad u dugovima. Slaže se sa konstatacijom da  Grad nije bio u dugovima, ali bilo se malo šire ruke u trošenju, gosp. Bogović je bio malo šire ruke i naravno da je bio popularniji, a na njemu je sada ostao drugi dio da mora provoditi određene racionalizacije pa mu je u tom dijelu puno teže. Ističe kako su mnoge racionalizacije  provedene i njihov odražaj  će biti vidljiv tek ove godine, posebno u dijelu javne  rasvjete. Slaže se da ovakav rezultat protekle godine garantira određenu financijsku stabilnost što je danas u dobrom dijelu JLS  baš i rijetkost i dobro je što se to događa zbog cijele ove priče o komunalnoj naknadi, naime može se dogoditi, ako budemo išli sa ovrhom, a  sve to sve to skupa zahtjeva određeno vrijeme, da se nađemo u nekom vremenskom periodu u teškoj situaciji pa se tada mogu  koristiti ova  sredstva. Također je naglasio kako, na žalost,  imamo akumulirano brojnih  problema koje nismo riješili u proteklom razdoblju, primjer komunalnog poduzeća, nadzornih odbora,  kada je  dolazio bilo je jedno komunalno poduzeće i bila je dosta teška financijska situacija i toga smo svi bili svjesni,  a  sada su to 2 komunalna poduzeća koja su i dalje  slabo opremljena, dosta je tu  problema i dobar dio ovih sredstava će se morati usmjeriti u ta  komunalna poduzeća da se  stabiliziraju, da nabavimo opremu da mogu normalno funkcionirati i da mogu  garantirati da ćemo u narednom razdoblju i dalje biti normalno snabdijevani vodom, da će biti i dalje redovno odvoženje smeća da će si  naši sugrađani u konačnici radeći tamo  osiguravati egzistenciju. Spomenuo je i ostale aktivnosti koje treba rješavati. infrastrukturu, razvojne  projekte,  mostove na Slunjčici i na Korani,  vodoutvrdne  zidove i  td., to su problemi koji su se  akumulirali godinama i koji traže milijune da bi se riješili, a sve to  nije baš lako i zbog toga je također dobro  da imamo  ovu akumulaciju.

Josip Štefanac također smatra da je   lijepo  da se ima 2 mil. kn viška i bilo bi mu nekako žao  da se to potroši na nekakve režije i nešto drugo, a ne za neki  konkretniji projekt, a njegov prijedlog je  vodovod  Pavlovac – Veljun gdje bi trebalo bar početi raditi projektnu dokumentacija te ulaganja u poljoprivredu i turizam jer u turizam ulaže i županija, daju se neka nepovratna sredstva u području turizma,  turizam je, smatra, naša budućnost. Podsjetio je da  je gđa. Jurašin na zadnjoj sjednici rekla kako Vijeće treba dati, ako ništa drugo, bar ideje, pa ovo su njegove ideje i neka se energija proba usmjeriti ka tome.

Gradonačelnik se zahvalio  na idejama, slaže se  što se tiče ulaganja u turizam i u taj dio  bi posebno morali ući, ali se još jednom vratio na problem komunalne naknade jer ako MORH to ne bude plaćao, a platili su sada samo 2 rate, u Proračunu će nedostajati 3,9 mil. kn i to je upravo ova akumulacija sredstava koja će se morati usmjeriti i u dio komunalne opremljenosti jer  treba svakako osigurati minimum  komunalne opremljenosti i usluga našim građanima. Dodao je kako će se u tom slučaju naravno ići i na daljnje uštede u tom dijelu, ali ipak se dio toga mora osigurati.

Ivanka Magdić  samo radi pojašnjenja, a   vezano na diskusiju gosp. Štefanca, istaknula je kako  Grad nema na kraju godine 2 mil i 213 tisuća viška , Grad ima 3.792.191,65 kn viška, a od toga  je 1.414.647,77 kn prihod od komunalne naknade namjenski prihod koji se mogu utrošiti jedino u održavanje komunalne infrastrukture, 22.135.76 od šumskog doprinosa također namjenska sredstva  za izgradnju komunalne infrastrukture, 35.676,93 s osnova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  također za izgradnju komunalne infrastrukture i  na to je ovih 2.213,141,98 kn koja nisu namjenska i koje Grad može kompletno koristiti za funkcioniranje, razvoj i td.

Josip Štefanac je dodao kako je i govorio o ta 2 mil. kn.

Više se nitko nije uključio u raspravu pa je  predsjednica istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

ZA Odluku glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu.

 

4. Odluka o odabiru izvoditelja  radova održavanja javne rasvjete

Prijedlog Odluke o odabiru izvoditelja radova održavanja javne rasvjete vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa obrazloženjem i preslikom ponude.

Anđelka Jurašin Vuković se najprije ispričala vijećnicima jer u materijalima fali druga stranica teksta, a potom je istaknula kako se  uglavnom radi o tome da je  dosadašnjem izvoditelju radova javne rasvjete istekao ugovor u travnju te da je, po Odluci Gradskog vijeća,   gradonačelnik  donio Odluku o raspisivanju natječaja, imenovao je Povjerenstvo, natječaj je raspisan, javio se samo jedan  ponuditelj koji je i do sada  bio izvoditelj radova na našem području. Dodala je kao je radi  nekakve usporedbe u materijal stavljen i   troškovnik da vijećnici mogu vidjeti koje su  do sada bile cijene, a koje su  po novoj ponudi, a osjenčane rubrike se odnose na  materijale i radove koji se najčešće koristi. Prijedlog je da se  i za iduće četverogodišnje razdoblje  ovi poslovi povjere  Obrtu za elektroinstalacije „ELKO-RAD“

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac kaže kako je  pregledao materijale te uočio kako su kod nekih stavki cijene 6, 7 ili 8 puta povećane u odnosu na dosadašnji ugovor  i to ga je zaprepastilo. Za primjer navodi stavku br. 72. i 73. gdje je  npr.  cijena za CN sklopnik 25A bila  200 kn, sada je 1600 kn, za CN sklopnik 150A bila je 210 kn, a sada je 2.798 kn,  za stup betonski je 500 kn razlike, cijena reflektora 200 W bila je 55 kn, sada je 535 kn, reflektor 100 W bio je 50 kn, sada je 420 kn. Nije stručnjak,  ali da se neke cijene povećaju 10 puta čini mu se  da baš nije realno. Dodao je također kako ima i dosta stavki  gdje su cijene pale, mora i to reći jer ne bi bilo fer, ali taj jedan dio cijena ga zaprepaštava i zato to komentira, a i zanima ga  tko kontrolira to što se troši.

Damir Vuković smatra da je o ovome nebitno raspravljati  jer je samo jedna ponuda.

Anđelka Jurašin Vuković pojašnjava kako  Gradsko vijeće ima pravo odbiti i tu jednu ponudu i reći da se raspisuje novi javni natječaj, ali tada ostaje  pitanje tko će se javiti  i po kojim cijenama.

Gradonačelnik dodaje da ono što ovdje može reći je da se  stavke  u proteklom razdoblju nisu  koristile, također ne zna razlog zašto je stavljena ta cijena i zašto je tako  drastično  povećanje,  ali bila je samo ta jedna ponuda i nije bilo izbora već tu ponudu predložiti Vijeću na usvajanje, a Gradsko vijeće istu može prihvatiti ili odbiti.

Mario Medved se osvrnuo na rok od 4 godine te pitao nismo li u obvezi  preći na drugu rasvjetu, na štednu rasvjetu, pa ga zanima ima li smisla potpisivati na 4 godine ako će se za npr. 6 mjeseci mijenjati  instalacije, lampe i dr. odnosno smatra da je 4 godine predug rok ako će se  za pola godine većina opreme mijenjati, a cijene tih lampi nisu u troškovniku. Zanima ga također  koje su sankcije za nas ako budemo morali taj ugovor prekidati.  

Anđelka Jurašin Vuković pojašnjava kako se taj ugovor sklapa upravo za  održavanje  postojećeg,  a što će biti za pola godine ili godinu, to se ne može znati. S druge strane  ako bi išle neki veći zahvati, to bi već onda bila kapitalna investicija i vjeruje da to ne bi  niti prolazilo kroz ugovor o održavanju  U  Odluci o održavanju javne rasvjete koju je donijelo Gradsko vijeća stoji odredba da se ugovor potpisuje na 4 godine. Tu je još dodala kako će u nastavku biti riječ o održavanju cesta gdje se planira mijenjati rok za sklapanje ugovora sa 4 na 2 godine i to baš rati nekih mogućih promjena na tržištu, ali kod javne rasvjete se postupalo po važećoj Odluci.

Mario Medved  pita da li to znači da se neće ići na novi  natječaj za održavanje ako se promijeni  rasvjeta

Anđelka Jurašin Vuković je ponovila kako vjeruje da bi mogao ići,  ako bude velikih promjena jer  određene manje promjene se možda mogu napraviti, ali sve ono što mijenja  nešto temeljno što je bilo predmet natječaja, naravno da vuče za sobom ili raskid ugovora ili raspisivanje novog natječaja, ali ponavlja kako je o tome  još prerano govoriti jer nema nikakvih  novih elemenata niti kriterija temeljem čega bi sada napravili nešto drugo.

Mario Medved kaže kako mu nije sve ovo uopće upitno,  samo pita ako budemo dužni  to mijenjati, kako će se mijenjati jer ugovor je na 4 godine.

Ivanka Magdić se izjašnjava da je za to da se danas donese Odluka  jer javnu rasvjetu treba održavati, a na tragu onog što je govorio g. Štefanac, nada se da se radi o  nekakvoj pogrešci, doista  je veliko odstupanje, predlaže da se to ipak provjeri. Čudi je da Povjerenstvo to nije primijetilo pa već ranije zatražilo tumačenje od ponuđača jer cijena ide sa 200 kn na 1600, sa 210 na 2798 i dr.

Gradonačelnik je pojasnio kako Gradsko vijeće može odgoditi donošenje Odluke dok se to ne preispita.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara gđi. Magdić kako je Povjerenstvo razmatralo one stavke koje su se do sada koristile, što je za njih bilo i bitno, a ostale stavke nisu puno razmatrali.

Josip Štefanac kaže kako je ovdje situacija ista kao kad se potpisuje kredit, odnosno ugovor o kreditu pa se sitna slova na čitaju, pa to onda košta kao što košta građane koji su digli kredite u francima. Ponovio je kao ovdje ima desetak stavki koje su  poskupile  osam do deset puta pa smatra da ponuditelj ipak to treba obrazložiti u smislu je li to tako, ako je, zašto je tako, da li se radi možda o nekom novom proizvodu itd.

Predsjednica Vijeća je  iznijela stav gradonačelnika da se odgađa donošenje ove Odluke i da se od ponuditelja zatraži pojašnjenje.

Ivanka Magdić smatra da se mogu ugovoriti samo oni poslovi koji su i do sada rađeni, a ono što se do sada nije radilo, ne treba se niti ugovarati tim više što je g. Medved rekao da se planira ići na sasvim drugi tip rasvjetnih tijela.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da to ne može ići tako jer je troškovnik bio sastavni dio ponude.

Predsjednica Vijeća zaključila je raspravu po ovoj točci te  ponovila kako se odgađa donošenje odluke dok se ne dobije potrebno obrazloženje.

 

 5. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača

Prijedlog Odluke uz pisano obrazloženje vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica otvorila raspravu.

Marina Katić je zatražila da se ispravi greška u tekstu gdje  umjesto „Martina Katić“ treba pisati „Marina Katić“

Drugih primjedbi nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednica, uz ovu ispravku, dala Odluku na glasanje.

ZA Odluku glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradsko vijeću i članova izabranih s liste grupe birača.

 

6. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2014. godini

Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2014. vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa obrazloženjem.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Zaključak na usvajanje.

Gradsko vijeće je jednoglasno, tj. sa 14 glasova usvojilo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2014. godini.

 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama vijećnicima je dan uz poziv, također sa pisanim pojašnjenjem.

Na poziv predsjednice Vijeća gradonačelnik je dao kratki uvod gdje je rekao kako se, na žalost, predugo vrtimo na Gradskom vijeću oko ove problematike i zato se ovim  prijedlogom ide na liberalizaciju u tom dijelu, neće se više ograničavati broj životinja, ali se definiraju uvjeti držanja tako da komunalni redar može intervenirati ukoliko se ti uvjeti ne budu poštivali.

Otvorena rasprava.

Davor Požega pozdravlja donošenje ove Odluke i vjeruje da će svi istinski ljubitelji životinja u našem gradu biti zadovoljni, a onih 200 potpisnika peticije sretni. Odlukom im se daje mogućnost držanja više životinja, ali im se daju i veće obaveze, morat će biti odgovorniji, neće zakon toliko biti odgovoran za njihove postupke već će sami odgovarati za postupke svojih ljubimaca. Vjeruje da će malo teže biti  komunalnom redaru izići na kraj s nekim ljudima, ali svi koji budu odgovorni, s njima neće biti problema. Bez obzira  što su se oko ove odluke dugo lomila koplja, siguran je da će Gradsko vijeće danas donijeti istinski pravu i pravednu odluku prema svim građanima, tj. prema onima kojima životinje smetaju i prema onima koji životinje vole, ovo je najbolje rješenje do sada i zahvaljuje gradonačelniku na tome.

Drugi se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na glasanje.

ZA Odluku je glasalo 13 od ukupno 14 vijećnika dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće  većinom glasova usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

8. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava Proračuna za razdoblje 01.07.-31.12.2013. godine

Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju Izvješća  dostavljeno je vijećnicima uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Gradsko vijeće (glasalo je 14 vijećnika)  jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenoj preraspodjeli sredstava Proračuna za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2013. godine.

 

9. Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova  održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Tekst Odluke vijećnici su dobili na stol prije početka sjednice pa ju je dodatno na samoj sjednici pojasnio gradonačelnik istaknuvši kako smatra, obzirom na okolnosti kojima smo danas okruženi, na činjenicu da smo u EU, događanja oko komunalne naknade i sl.) da je možda bolje  ići na sklapanje ugovora na 2 godine i to je jedina izmjena  odluke.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Svih 14 vijećnika glasalo je ZA Odluku i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica.

 

10. Različito

Josip Štefanac je zatražio pisani odgovor za iduću sjednicu vezano uz plaćanje naknade za korištenje poligona i u tom smislu pita može li netko iz Grada, odnosno stručnih službi ispitati kakva je praksa u EU vezano uz korištenje poligona, da li je npr. u Finskoj, Norveškoj, Islandu ili Španjolskoj praksa kao što je ovdje kod nas, da li im NATO plaća korištenje poligona, koliko im plaća. Drugo, drago mu je da se konačno i hrvatski branitelji primaju u ovom broju na rad pa makar i sezonski ili na poslovima koja se otvaraju u LIPI  ili drugdje.

Zdenka Kovačević, ponukana istupom gđe. Magdić koja je u nekoliko navrata spomenula kako  govori u ime kluba vijećnika HDZ, pojasnila je kako ima evidentiran samo jedan klub vijećnika, tj. Klub vijećnika SDP-a, pa ukoliko žele moraju pismeno izvijestiti predsjednika Gradskog vijeća da je osnovan klub vijećnika, koje osobe ga čine i tko je predsjednik.

Josip Štefanac je još zatražio gradonačelnika da kaže par riječi  o cijenama parkiranja.

Gradonačelnik ponavlja što piše u odgovoru, a to je da su cijene parkiranja na parkiralištu kod BUK-a i bistroa „Centar“ 3 kn, u Rastokama na parkiralištima br. 3., 4. i 5. cijena je 6 kn,  dnevna karta 60 kn, povlaštena 250 kn, mjesečna 120 kn, sezonska karta (kupalište) 100 kn, karta za autobuse 25 kn. 200 kn što stoji za Rastoke više ne stoji jer se Odluka u međuvremenu izmijenila, bilo je dosta problema pa su mještani Rastoka oslobođeni plaćanja, nije se išlo na rezervacije jer naprosto nema dovoljno parkirališnih mjesta i koji god kriterij se uzeo, interes je bio veći i nije se moglo naći  rješenje.

Zoran Ivšić pita do kada će se parkiranje naplaćivati jer u odgovoru stoji od kada, ali ne i do kada.

Gradonačelnik odgovara do 31. 10.  

Ivanka Magdić pita je li sve spremno za naplatu, parkirališta jesu označena, ali ne vidi automate, a 1. 5. je tu.

Gradonačelnik odgovara da  su i automati danas postavljeni i vjeruje da će biti određenih poteškoća jer teško je, kada se nešto prvi puta postavlja, da će proći baš bez problema. ali će se sve to u hodu rješavati, možda će se morati raditi i određene korekcije da bi sve zaživjelo, ali očekuje da se sa 1. 5. starta s tim što je predviđeno 5 dana prilagodbe da se vidi kako će to ići.

Davor Požega pita da li to znači da u Rastokama stanari  neće plaćati parkiranje.

Gradonačelnik potvrđuje da je to točno jer dolje ljudi nemaju gdje parkirati, nemaju okućnice.

Davor Požega  dalje pita da li Damir Modrušan ima pravo parkirati na rezerviranom mjestu jer nema gdje drugdje.

Gradonačelnik odgovara kako u Slunju ima dovoljno prostora gdje se parkiranje ne naplaćuje.

Josip Štefanac je još pitao za koranski most, vidi da su ga počeli postavljati, pa ga zanima kada će biti gotov jer  rok je bio 1. 5.

Gradonačelnik odgovara da je rok bio i ranije, ali da zbog objektivnih okolnosti on nije ispoštivan,  kiša pada danima i imali su problem sa farbanjem jer se to nije sušilo zbog prevelike količine vlage, a to je opravdan razlog pa smatra da ih ne treba prozivati.

 

 

Završetkom točke „Različito“ iscrpljen je dnevni red sjednice pa je predsjednica zaključila  njen rad u 14,25 sati.

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

Ankica Štefanac, vr.

                                                                                                                       Marina Mrkonja, vr.

 

 

 

Close Search Window