Ostali akti grada|

                 

  OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ:1/2015 – 10. 03. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 406-01/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 06. 03. 2015.

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2., a u svezi sa člankom 48. stavkom 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 4. stavka 4. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije”25/09 i 20/12) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 20. sjednici održanoj dana 06. 03. 2015. godine donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom

samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2015. godini

 

I.

Utvrđuje se da je Grad Slunj u 2014. godini ostvario prihode u iznosu 14.023.372,87 Kn, te Gradonačelnik ima pravo odlučivati o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolagati ostalom imovinom pojedinačne vrijednosti do 70.116,86 Kn uz uvjet da je takvo raspolaganje planirano u Proračunu, a sam postupak proveden sukladno zakonskim propisima.

 

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                      

                                                                                                                                                                                            Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

Close Search Window