EU projekti|

Reciklažno dvorište Slunj

Grad Slunj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Reciklažno dvorište Slunj.

Opis projekta

Reciklažno dvorište u gradu Slunju je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sastoji se od izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta Slunj te izgradnje prilazne ceste reciklažnom dvorištu.

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Provedba projekta

Provedba projekta Reciklažno dvorište Slunj doprinijeti će povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog otpada iz kućanstva čime će se osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom manjih građevinskih zahvata u kućanstvima), posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad, umjesto odbacivanja takvih vrsta otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš.

Grad planira provesti i informativne i edukativne aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekt te se očekuje da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno bacati u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada. Boljim informiranjem građana o mogućnostima odvojenog prikupljana komunalnog otpada i mogućnosti predaje otpada bez naknade, podići će se svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada.

 

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.451.562,87 kuna (s porezom na dodanu vrijednost).

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Slunju odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.994.031,00 kune (ili 84,9999893 % ukupno prihvatljivih troškova).

Grad Slunj sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 457.531,87 kuna, odnosno 351.888,12 kuna prihvatljivih troškova (15,0000107 % ukupno prihvatljivih troškova) te 105.643,75 kuna troškova koji su neprihvatljivi za sufinanciranje po predmetnom natječaju).

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe Projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od dana donošenja Odluke o financiranju Projekta odnosno od 26. ožujka 2019. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 19 (devetnaest) mjeseci od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kontakt osobe za više informacija

Viktor Smolić, voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav Grada Slunja

Ante Lovrić, direktor konzultantske tvrtke LEVEL PROJECT d.o.o.

 

Kontakt broj

Viktor Smolić: +385 47 674 714

Ante Lovrić: +385 99 325 8800

 

e-mail adresa

viktor.smolic@slunj.hr 

level.project1@gmail.com 

 

Poveznice

Stranica o strukturnim fondovima

www.strukturnifondovi.hr

Stranica Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Close Search Window