Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/178
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine, donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2015. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini za:
– javne površine
– nerazvrstane ceste
– gospodarenje komunalnim otpadom.

Programom su obuhvaćeni radovi i aktivnosti kojima je nositelj Grad Slunj te drugi nositelji ovisno o vrsti investicije.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.
U 2015. godini planira se provedba daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za 1. fazu izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane i pješačkog mosta u naselju Rastoke koji Grad provodi u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU a za koji se planira osigurati 163.750,00 kn. Također, u sklopu realizacije ovog projekta planiraju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad državnim zemljištem te plaćanje vodnog doprinosa i jednokratne naknade za korištenje vodnog dobra.

Od ostalih aktivnosti planira se daljnja izrada projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje (TIC) u Rastokama. Realizacija ovog projekta planirana je uz sudjelovanje Ministarstva turizma a za realizaciju istog planiraju se sredstva u iznosu 83.000,00 kn.

Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: Proračun Grada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, sredstva pomoći od tijela državne vlasti te ostali izvori.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.
Programom se planira nastaviti aktivnosti ishođenja potrebne dokumentacije za uređenje i modernizaciju Ulice Ivana Trnskog i nastavka Ulice knezova blagajskih, projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D1, izradu geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe nerazvrstanih cesta, kao i aktivnosti modernizacije Ulice II Poljski put (ukoliko se isti ne realiziraju u 2014. godini). Za navedene aktivnosti planira se osigurati ukupno 110.000,00 kn.
Tijekom 2015. godine planirana je i modernizacija nerazvrstanih cesta sredstvima EU fondova i to izgradnja Ulice I Poljski put, Mrežničke ulice kao i pristupne prometnice uređaju za pročišćavanje. Ukupna vrijednost realizacije ovog projekta je 5.500.000,00 kn, pri čemu se 2.750.000,00 kn planira osigurati preko EU fondova, a za preostalih 50 % investicije (2.750.000,00 kn) se planira kreditno zaduživanje.

Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja za ceste, viškovi prihoda iz prethodnih godina, sredstva pomoći iz EU, namjenski primici od zaduživanja te ostali izvori.

IV. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.
U sklopu aktivnosti gospodarenja komunalnim otpadom nastavljaju se aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta izdana je u lipnju 2014. godine (nakon dugogodišnjeg postupka) potvrda glavnog projekta. Daljnje aktivnosti koje se planiraju realizirati na odlagalištu su postavljanje dijela ograde oko tijela odlagališta radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i odlaganja otpada. Procijenjena vrijednost investicije je 125.000,00 kn pri čemu se od Fonda očekuje sufinanciranje 90% investicije (112.500,00 kn) a preostalih 10% (12.500,00 kn) bi bila obveza Grada.
U cilju ispunjenja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom planira se pristupiti izradi projektne dokumentacije (idejnog projekta) izgradnje reciklažnog dvorišta, a u tu svrhu planirano je osigurati 25.000,00 kn.

Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: proračun Grada, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te ostali izvori.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window