Aktualnosti|

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2022. godinu.

 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzeća (isključivo obrtnici, trgovačka društva i zadruge) koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

Prijavitelji moraju:

  • imati sjedište na područjima jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednost indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine
  • biti registrirana najmanje godinu dana prije objave Otvorenog javnog poziv za ovaj Program
  • imati prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2021. godini koji mogu imati prosječno manje od jednog zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)

 

IZNOS POTPORE:

  • najniži iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn
  • najviši iznos koji se može dodijeliti je 100.000,00 kn

 

Rok za prijavu: od 25.07.2022. godine do 26.08.2022. godine

 

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

SKUPINA A

     I) ulaganje u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga

     II) prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

 

SKUPINA B

      I) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda

     II) marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

    III) edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

 

Prihvatljivi troškovi:

1) Nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

2) Poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti

3) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju novog proizvoda/usluga (atestranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži u dr.)

4) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i dizajn promidžbenog materijala)

5) edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

 

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.1.2022. godine.

 

Neprihvatljivi troškovi:

1) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave

2) PDV (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)

3) Nabava rabljene opreme i strojeva

4) Carinske, uvozne pristojbe, troškovi transporta i dostave ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike is l.)

5) Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

6) Vanjski građevinski radovi( iskop, asfaltiranje, betoniranje, fasada, krovište, komunalna infrastruktura i slično)

7) Nabava ili kupovina ili najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila

8) Troškovi studija

9) Troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.)

10) Programi obrazovanja i osposobljavanja koja nisu izravno vezni za obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno poslove radnog mjesta zaposlenika koji se obrazuje ili osposobljava

11) Stjecanje vozačke dozvole bilo koje kategorije

12) Najam opreme

13) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala

14) Promidžbeni materijal (ambalaža, vrećice is l.)

15) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit

16) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)

17) Web-hosting

18) Oglašavanje u medijima

19) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića

20) Trošak konzumacije hrane i pića i u izvan ugostiteljskih objekata

21) Nabava oružja

 

Uz prijavne obrasce obvezno se prilaže (DOKUMENTACIJA ZA OBRTNIKE):

1) za obrtnike koji posluju u sustavu poreza na dohodak:

– preslika ovjerene (umjesto ovjere priznaje se potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu;

– pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine u 2020. I 2021. godinu ili Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. I 2021. godini ili Rješenje kojim se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020. I 2021. godinu te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. I 2021. godinu  (ukoliko je primjenjivo)

2) računi, izvodi s bankovnog žiro računa, ponude, troškovnici za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore – po 3 ponude za svaku aktivnost čiji troškovi su veći od 20.000,00 kn (ukoliko se ne nabave 3 ponude potrebno je obrazložiti)

3) dokaz iz kojeg proizlazi vlasništvo nad nekretninom (ne starije od 8 danaod dana podnošenja prijave) odnosno dokaz o dugoročnom najmu/zakupu (5 godina ili više) uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu

4) dokazi o pripadnosti nacionalnoj manjini (za većinskog vlasnika i/ili zaposlenike)

 

Uz prijavne obrasce obvezno se prilaže (DOKUMENTACIJA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I ZADRUGE):

1) Konsolidirano izvješće ili Godišnja financijska izvješća i drugi jednako valjani dokumenti za 2020. i 2021. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi (potreban prijevod traženih podataka na hrvatski jezik), odnosno preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. i 2021. godinu / Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. i 2021. godini ili Rješenje kojim se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020. i 2021. godinu te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. i 2021. godinu svih povezanih subjekata (obveznika poreza na dohodak) s Podnositeljem prijave

2) računi, izvodi s bankovnog žiro računa, ponude, predračuni, troškovnici za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore – 3 ponude za svaku aktivnost čiji troškovi su veći od 20.000,00 kuna (potrebno je obrazložiti ukoliko nije moguće pribaviti 3 ponude)

3) dokaz iz kojeg proizlazi vlasništvo nad nekretninom (ne stariji od 8 dana od dana podnošenja Prijave), odnosno ugovor o dugoročnom najmu (5 godina ili više) uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu (za aktivnost „prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora“)

4) Dokazi o pripadnosti nacionalnoj manjini (za većinskog vlasnika i/ili zaposlenike)

 

Više natječaju dostupno je putem poveznice:

https://mingor.gov.hr/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/20-7-202-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripradnicima-nacionalnih-manjina-za-2022-godinu/8891 

Close Search Window