Vijesti|

Grad Slunj, Jedinstveni upravni odjel raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto  samostalnog upravnog referenta za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj), radi zamjene stalno zaposlene službenice

Prijave na oglas podnose se do 16. 12. 2017.

 

                

REPUBLIKA    HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

  Jedinstveni upravni odjel

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka  28. stavka 1. podstavka 3. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada gradske uprave („Službeni glasnik Grada Slunja“ 2/17) i Zaključka Gradonačelnika, raspisuje

 OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, na radno mjesto  samostalnog upravnog referenta za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj) na određeno vrijeme radi zamjene stalno zaposlene službenice

 Stručni uvjeti:

–     Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

  • najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

–     ispunjavanje općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine 86/08 i 6/11)

  • nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 I 6/11) 

Posebna znanja: poznavanje radna na računalu.

Kandidat koji nema položen stručni ispit primit će se u službu uz obvezu da ga, ako zadovolji na probnom radu,  položi u roku od godine dana.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice
  • presliku radne knjižice ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i slično).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije okončanja postupka izbora od izabranog kandidata zatražit će se predočenje izvornika.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  na adresu: Grad Slunj, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj s naznakom “Prijava na oglas”.

 

Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada: www.slunj.hr., te na oglasnoj ploči Grada. Na oglasnoj ploči i web stranici biti će objavljeno i vrijeme i mjesto testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati koji se pozivaju na prvenstvo u zapošljavanju po posebnim propisima, moraju se na isto izričito pozvati, te priložiti dokaz o statusu (rješenje, potvrda, i sl.) iz kojeg jasno proizlazi navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                  Grad Slunj

 

 

UPUTE KANDIDATIMA

 

Close Search Window