Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KALOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/44
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 29. 12. 2014.

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ¬¬¬¬¬¬18. sjednici održanoj dana ¬¬¬¬¬¬¬ 29. 12. 2014.godine, donosi

O D L U K U
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

I.
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, u k.o. Kremen za dionicu ceste – Mali Vuković – Miljevac označenu kao NCG11.

II.
Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1534/2-dio, k.č.br.1534/3-dio, k.č.br.1534/1-dio, k.č.br.1534/4-dio, k.č.br.2022-dio, k.č.br.1536/2-dio, k.č.br.1532/2-dio, k.č.br.2039-dio, k.č.br.1551/1-dio, k.č.br.1578-dio, k.č.br.1579-dio, k.č.br.1580-dio, k.č.br.1581-dio, k.č.br.*92-dio, k.č.br.2041-dio, k.č.br.1627/1-dio, k.č.br.1577-dio, k.č.br.1629-dio, k.č.br.1576-dio, k.č.br.1636/1-dio, k.č.br.1574-dio, k.č.br.*101-dio, k.č.br.1573-dio, k.č.br.1638-dio, k.č.br.1640-dio, k.č.br.1572/5-dio, k.č.br.1572/6-dio, k.č.br.1650/4-dio, k.č.br.2040-dio, k.č.br.1703/1-dio i k.č.br.1702-dio sve k.o.Kremen.

III.
Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window