Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/16  – 21.09. 2016.

 

KLASA: 406-01/16-01/04

URBROJ: 2133/04-03/01-16-1

Slunj, 02. rujna 2016.

 

Gradonačelnik Grada Slunja, na temelju članka 48. stavka 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 4.,  11., 12., 13., 14., 15., 17. i 18. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 25/09 i 20/12)  donosi 

 

ODLUKU

o prodaji pokretnina (vozila)

 

I.

Prodaju se osobna vozila u vlasništvu  Grada i to:

  • VOLKSWAGEN PASSAT 1.9TDI  registarske oznake KA 797CK i
  • LADA NIVA 1.7I registarske oznake KA 371CR

Vozila će se prodati u postupku javnog natječaja, sistemom zatvorenih ponuda u stanju „viđeno-kupljeno“. 

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 dana računajući od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje u „Večernjem listu“. 

 

II.

Početna cijena vozila utvrđuje se u slijedećim iznosima:

 

-VOZILO BR. 1 – VOLKSWAGEN PASSAT 1.9TDI snage motora 74KW god. proizvodnje 2001., br. šasije WVWZZZ3BZ2P119342  – 17.500,00 Kn

 

-VOZILO BR. 2 – LADA NIVA 1.7I snage motora 59KW god. proizvodnje 2003., br. šasije XTA21214031702210 – 8.000,00 Kn

 

Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatit jamčevinu u iznosu 500,00 (slovima: petstokuna) te dokaz o uplati priložiti uz ponudu, u suprotnom ponuda neće biti razmatrana. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se vratiti u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude. 

Ponuđena cijena mora biti  iskazana brojkama i slovima.

Rok  uplate kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana sklapanja Ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne zaključi ugovor niti u roku od 5 dana od primitka poziva na potpis ugovora ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana računajući od dana sklapanja ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se ugovor zaključiti sa ponuditeljem čija  je ponuda slijedeća najpovoljnija.

Primopredaja vozila izvršit će se tek po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti. 

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled vozila svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 14,00 sati uz obvezu prethodne najave na tel: 047/777-102, kućni 106.

 

III.

Postupak objave natječaja, otvaranja i razmatranja ponuda provest će  Povjerenstvo u sastavu:

– Zdenka Kovačević – predsjednik

– Viktor Smolić – član

– Irena Mateša – član.

Po završenom postupku, Gradonačelnik donosi odluku o prodaji, a sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se ugovor o kupoprodaji.

Troškove ovjere ugovora, registracije, ishođenja potrebnih dokumenata i sve ostale izdatke vezane uz prijenos vozila snosi kupac. 

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

                                                                                                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                   

                                                                                                                                                                                             Jure Katić                                                                                              

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window