Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 8/2015 – 28. 10. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/13-01/38

URBROJ: 2133/04-03/05-15-

Slunj, 27. 10. 2015.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 i 152/14), članka 3., 14. i 15. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije” 25/09 i 20/12) i članka 25. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 ), Gradsko vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. 10. 2015. godine donosi

ODLUKU

o prodaji građevinskog zemljišta

I.

Pristupa se prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slunja koje se nalazi unutar granica građevinskog područja i to:

k.č.br.492/10 zk.ul.br.152, k.o. Cvitović, vinograd Trsište, površine 734 m2.

II.

Početna cijena zemljišta iz točke I, iznosi 8,00 kn/m2 uvećana za troškove objave natječaja u „Večernjem listu“.

Ponuđena cijena ne smije biti niža od početne cijene uvećane za troškove objave natječaja, mora biti iskazana po m2 površine zemljišta, te u apsolutnom iznosu.

Nekretnine se prodaju po pravilu „viđeno-kupljeno“.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom cijenom.

Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana potpisa ugovora.

Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

IV.

Natječaj za prodaju, sukladno članku 15. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 25/09 i 20/12) objavit će se u “Večernjem listu”, na oglasnoj ploči Grada i na gradskim internet stranicama.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, sa naznakom „ponuda za kupnju zemljišta u K.O.Cvitović ­­ – ne otvaraj“.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

           

                                                                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                           Marina Mrkonja

Close Search Window