Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/188
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01-vjerod. tum., 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 146. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o vodama („Narodne novine“ 56/13) i članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 9/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj 29. 12. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina na
Komunalac d.o.o. Slunj za vodoopskrbu i odvodnju

I
Društvu za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o. Slunj prenosi se u vlasništvo bez naknade imovina koja se nalazi u poslovnim knjigama Grada kako slijedi:

1. imovina s računa 051190 „ostali građevinski objekti u pripremi“
1.1. vodovod Slunj nabavne vrijednosti 1.668.396,87 Kn koji se sastoji od:
– Crpne stanice (vodocrpilište) nabavne vrijednosti 332.607,12 Kn
– Crpne stanice Novo Selo nabavne vrijednosti 351.282,79 Kn
– vodovoda Slunj nabavne vrijednosti 984.506,96 Kn
1.2. rezervoar Melnica – projekt nabavne vrijednosti 35.405,60 Kn

2. imovina s računa 021410 „Plinovod, vodovod, kanalizacija“
2.1. kolektor E2 u Industrijskoj zoni Taborište nabavne vrijednosti 44.146,92 Kn
2.2. kanalizacija (odvodnja) u Ulici kralja Zvonimira nabavne vrijednosti 290.152,65 Kn
2.3. odvodnja nad objektima u Industrijskoj zoni Taborište nabavne vrijednosti 802.366,55Kn
2.4. kanalizacija (odvodnja) u Industrijskoj zoni Taborište nabavne vrijednosti 224.855,91 Kn
2.5. vodovod u Industrijskoj zoni Taborište nabavne vrijednosti 207.156,00 Kn
2.6. vodovod Lumbardenik-Popovac-Lađevac-Furjan i zasunske komore nabavne vrijednosti 2.986.239,51Kn
2.7. kolektor u Ulici knezova Blagajskih nabavne vrijednosti 446.253,84 Kn
2.8. cjevovod Gradina-Korana-Kamenica i Taborište-Kamenica nabavne vrijednosti 1.723.651,31 Kn
2.9. vodovod CS Slunjčica-Lumbardenik-Šanac-Slunj nabavne vrijednosti 1.501.984,41Kn

II
Imovina iz prethodne točke prenosi se u visini njezine tržišna vrijednosti koja je utvrđena Elaboratom procjene vrijednosti nekretnina izrađenom po stalnom sudskom vještaku za područje arhitekture i graditeljstva Nebojši Laliću, dipl.ing.arh. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window