Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 44/14. – 28. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 351-02/14-01/21
URBROJ: 2133/04-03/05-14-7
Slunj, 26. 11. 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 130. Stavka 1. Zakona o zaštiti priroda („Narodne novine“ 80/13) i članak 25. stavka 1. alineja 12. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13), Odluke Županijske skupštine Karlovačke županije o prijenosu osnivačkih prava („Glasnik Karlovačke županije“ 42/14), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 11. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Slunja

I TEMELJNE ODREDBE I DJELATNOST USTANOVE

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Osnivač Ustanove je Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj.
Naziv Ustanove je: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Slunja.
Sjedište Javne ustanove je u Slunju, Ulica braće Radić 11a.

Članak 2.
Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode na području Grada Slunja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
Ustanova djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obavlja kao javnu službu.
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.
Radi obavljanja djelatnosti iz članka 2. ove Odluke u Ustanovi se obavljaju i slijedeće djelatnosti:
– turistička djelatnost, prihvat, informiranje, stručno vođenje i prijevoz posjetitelja zaštićenih dijelova prirode
– ugostiteljsko-turističke djelatnosti i usluge sukladno posebnom propisu
– trgovina na malo u nespecijalizirani prodavaonicama, pretežito hranom i pićem,
ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo
odjevnim predmetima, trgovina na malo knjigama, tiskovinama, časopisima,
papirnatom robom i pisaćim priborom u skladu s posebnim propisima,
– izdavačka djelatnost u okviru svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
– poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam) u skladu s posebnim propisima
– zabavne i rekreacijske djelatnosti u skladu s posebnim propisima
– mjenjački poslovi sukladno posebnom propisu
– muzejska djelatnost u okviru svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
– izrada autohtonih suvenira
– uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
– ostale djelatnosti u skladu sa Zakonom.

II TIJELA USTANOVE

Članak 4.
Tijela Ustanove su:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj

Članak 5.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača.
Jednog člana Upravnog vijeća biraju radnici Ustanove iz svojih redova u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju radni odnosi.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Visinu naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća utvrđuje izvršno tijelo osnivača.

Članak 6.
Upravno vijeće donosi:
– Statut Javne ustanove
– Plan upravljanja
– godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanja,
– godišnji financijski plan i godišnji obračun,
– poslovnik o svom radu
– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove
– raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode
– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove, pravilnik o plaćama i druge opće akte određene ovom Odlukom i Statutom
– donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge imovine vrijednosti do 500.000,00 Kn samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost izvršnog tijela osnivača.
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovom Odlukom i Statutom.
Nadležnosti Upravnog vijeća, način njegovog rada i odlučivanja podrobnije će se urediti Statutom Ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 7.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće, nakon provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeće Ustanove.
Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Pobliži uvjeti za imenovanje ravnatelja propisat će se Statutom Ustanove.
Ravnatelja se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Ista osoba može po isteku mandata biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada ustanove, obavlja druge poslove određene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Članak 8.
Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj.
Stručnog voditelja imenuje Upravno vijeće nakon provedenog javnog natječaja.
Mandat stručnog voditelja traje 4 (četiri) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za stručnog voditelja.
Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Podrobniji uvjeti, prava, dužnosti i odgovornosti stručnog voditelja utvrdit će se Statutom Ustanove.

III IMOVINA I OBVEZE USTANOVE

Članak 9.
Sredstva za rad Ustanove i obavljanje djelatnosti koje su stavljene u nadležnost ustanovi osiguravaju se iz:
-Proračuna Grada
-prihoda od korištenja zaštićenih dijelova prirode
-prihoda od naknada
-prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Ustanove
-potpora, sponzorstava i darovanja
-drugih izvora utvrđenih zakonom i posebnim propisima
Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava financijska sredstva u Proračunu Grada.

Članak 10.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove, sukladno Statutu, planu i programu rada Ustanove.

Članak 11.
Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Ustanove odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove.

Članak 12.
Upravno vijeće ne može bez suglasnosti nadležnog tijela Grada kao osnivača odlučivati o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine čija vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom Ustanove.
Za eventualne gubitke u poslovanju ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće Ustanove sa obrazloženjem, te osnivača, koji će odlučiti o načinu i izvorima saniranja.

IV JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 13.
Rad ustanove je Javan.
O javnosti rada Ustanove brine ravnatelj.

Članak 14.
Ustanova je s obzirom na karakter svoje djelatnosti dužna građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Ustanova osnovana.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Gradskog vijeća u roku od 60 dana od dana upisa javne ustanove u sudski registar ustanova.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, te određuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.
Statut javne ustanove stupa na snagu osmi dan od objave u službenom glasilu osnivača.

Članak 16.
Opći akti donose se na način određen Statutom, a mogu stupiti na snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj ploči Ustanove.

Članak 17.
Ustanova započinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 18.
Gradsko vijeće će posebnom odlukom imenovati privremenog ravnatelja Ustanove.
Privremeni ravnatelj je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 19.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove koja nisu određena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i Zakona o ustanovama.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window