Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/04
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 12. i 13. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici koja je održana 29. 12. 2014. godine donosi

ODLUKU

I.

Gradsko vijeće suglasno je s Odlukom Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. o izmjeni Izjave o osnivanju Društva koja je donesena dana 08. prosinca 2014. godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

 

Close Search Window