Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 44/14. – 28. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/14-01/15
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 26. 11. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. 11. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2014.

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/13 i 29/14), u nastavku: Program.

II.
Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi u 2014. godini Programa mijenja se i glasi:

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POREBE
U KULTURI U 2014. GODINI
REDNI BROJ PROGRAM PLAN SREDSTAVA U 2014. g. (u kn)
1. Knjižnica i čitaonica Slunj
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna događanja
Opremanje knjižnice knjigama 183.700,00
170.200,00
2.000,00
11.500,00
2. Pučko otvoreno učilište
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna djelatnost
Dani Grada Slunja 2014.
Slunjske mažoretkinje
Zamjena stolarije na zgradi POU 420.050,00
123.550,00
28.000,00
84.500,00
34.000,00
150.000,00
3. Program „Dani Grada Slunja 2014.“
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge (izrada pozivnica i plakata i dr.)
Reprezentacija (kupnja i tisak majica, domjenak i smještaj gostiju kupnja cvijeća i vijenaca i sl.)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DONACIJE:
Reprezentacija 42.000,00
0.000,00
5.000,00
32.000,00

5.000,00

4. KUD „Korana“ Slunj 21.750,00

5. KUD „Lađevčani“ Lađevac 2.000,00

6. KUD „Graničar“ Cvitović 2.000,00

7. Puhački orkestar DVD-a Slunj 23.750,00

8. Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj, most Sv. Ivana i dr.) 1.111.714,27

U K U P N O 1.806.964,27

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2014. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window