Vijesti|

Grad Slunj objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

nositeljima stvarnih prava na nekretninama

javnom uvidu u Geodetski elaborat za nerazvrstanu cestu u k.o.Donji Lađevac

 

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta označena kao:

 

–          nerazvrstana  cesta u Donjem Lađevcu – od županijske ceste Ž3266 (kod škole) – Lađevačko polje – Videkić selo – k.o. Broćanac

 

Da dana 20. studenog 2015.godine (petak), od 08.00 do 14.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Slunja, Trg dr.Franje Tuđmana 12 (zgrada Gradske uprave), mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja  naprijed navedene nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

 

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                                Jure Katić  v.r. 

 

 

JAVNI POZIV – tekst

Close Search Window