Vijesti|

Objavljeno je javno nadmetanje za prodaju k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje. Rok za dostavu ponuda ističe 22. siječnja 2015. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

Na temelju odluke Gradskog vijeća od 29. prosinca 2014. godine oglašava se

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje pismenih ponuda
za prodaju k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

1. Predmet prodaje je k.č. br. 89/2 zk.ul. 424 k.o. Gornje Primišlje zgrada br 26 –mjesni ured površine 195 čhv odnosno 701m2 koju u naravi čine zemljište i zgrada, neuređeno dvorište i pristup koji čine jednu funkcionalnu, prostornu i uporabnu cjelinu. Zgrada je sagrađena početkom 20. stoljeća, tijekom Domovinskog rata je devastirana te je sada u rušenovnom stanju. 

2. Početna cijena za nekretninu iz prethodne točke iznosi: 85.334,50 Kn, a prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“. 
Ponuđena cijena iskazuje se u apsolutnom iznosu, a krajnji rok za uplatu iznosi 30 dana računajući od sklapanja ugovora. 
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. 

3. Ponuda mora sadržavati podatke o ponuditelju (naziv, adresa, OIB), ponuđenoj cijeni, namjeni korištenja nekretnine, te ostale podatke koje ponuditelj smatra bitnim.
Prodavatelj pridržava pravo zatražiti dopunu dokumentacije ili dodatna pojašnjenja vezana uz ponudu ili dokumentaciju koja je dostavljena u ponudi. 

4. Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, uz naznaku “Ponuda za kupnju nekretnine – NE OTVARAJ”.

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće o čemu će svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni.

6. Zainteresirani ponuditelji podrobnije informacije mogu dobiti na tel: 047/777-102, svaki radni dan od 8-15 sati, ili osobnim pregledom nekretnine, uz prethodnu najavu.

Grad Slunj

Close Search Window