Vijesti|

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja u 2023. godini pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun, javnu nabavu i financije, na radno mjesto referent za računovodstvo i naplatu gradskih prihoda na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomske struke
– poznavanje rada na računalu
– ispunjavanje općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 6/11, 4/18 0 112/19)
– nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine 86/08, 6/11, 4/18 0 112/19

U službu se u svojstvu vježbenika prima osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u odgovarajućoj spremi i struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
a) životopis,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
c) dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
d) dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca raćčunajući od dana objave natječaja)
e) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
f)vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
g) dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba iz koje je vidljivo da je kandidat slušao i položio predmete informatike, ili vlastoručna izjava iz koje jasno proizlazi da kandidat ima znanja o radu na računalu)
h) dokaz o ostvarivanju prava prvenstva (ukoliko se kandidat poziva na ovo pravo)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a od izabranog će se kandidata tražiti predočenje ovjerenih preslika ili izvornih isprava.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Ukoliko je kandidat koji je odabran zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova, rješenje o prijmu u službu poništit će se, a odabir će se izvršiti iz reda preostalih kandidata koji udovoljavaju uvjetima.

Kandidat koji se poziva na ostvarivanje prednosti sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz pozivanje u prijavi na to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i ne pravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, te će o tome biti pisao obaviještene.

Podnositelj nepotpune prijave neće biti pozivan na dopunu iste.

Prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem, mali adresom, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Slunj, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 12 Slunj 47240 s naznakom „Javni natječaj za prijem vježbenika – NE OTVARAJ“.

Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.

Opis poslova, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada: www.slunj.hr., te na oglasnoj ploči Grada. Na oglasnoj ploči i web stranici biti će objavljeno vrijeme i mjesto testiranja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Slunj

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 145 od dana 06.12.2023.

Javni natječaj-vježbenik_2023

Upute kandidatima-natječaj vježbenik 2023

Obavijest o testiranju-referent za računovodstvo. docx

Izvješće

Close Search Window