E-Vijecnica|

U srijedu, 16.12.2015. godine, je održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja.

Zapisnik

 

sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 16. 12. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 14,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 13   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Marinko Radočaj,   Damir Vuković, Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Izostanak je opravdao Zoran Ivšić.

Izostanak nije opravdao Đuro Mihajlović.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove, Nikola Živčić – predsjednik Zajednice športskih udruga, Tone Butina – direktor Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Predsjednica konstatira da se nitko od vijećnika nije upisao za „aktualni sat“ pa je prešla na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 13 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada       Slunja za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015.
 3. Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području       Grada Slunja u 2015. godini
 8. Odluka o izmjenama       Socijalnog programa Grada Slunja za 2015. godinu
 9. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja u 2015. godini
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu u 2015. godini
 11. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini
 12. Proračun Grada Slunja za 2016. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
 14. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja
 15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini
 16. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu
 17. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 18. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja  b) Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
 19. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Gornji Lađevac
 20. Odluka o isknjižavanju nefinancijske imovine iz poslovnih knjiga Grada
 21. Različito

          

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća

Primjedbi na zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća održane dana 25. 11. 2015. godine nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa prošle sjednice.

 

2. Razmatranje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja dostavljeno je vijećnicima uz poziv.

U raspravu se kratko uključio Josip Štefanac rekavši kako se, čitajući ovo financijsko izvješće Zajednice športskih udruga, dade zaključiti da imamo i svjetske i europske prvake, a sve to postižu sa vrlo skromnim sredstvima pa ih je u tom smislu pohvalio i poželio da i dalje tako nastave raditi.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Slunja.

 

3. Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja

Odluku o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja sa financijskim pokazateljima poslovanja za ovu godinu vijećnici su dobili u materijalima.

Otvorena rasprava.

Gradonačelnik se najprije ispričao g. Nikoli Holjevcu jer je na prošloj sjednici Vijeća rekao da je g. Holjevac poslao dopis Gradu, a dopis je predsjednici Gradskog vijeća poslala gđa Sanja Holjevac. Potom se vratio na ovu točku gdje je rekao kako je pred vijećnicima traženo izvješće, vidi se o čemu se radi. Ponovio je kako se ovime ne dotiče ničije privatno vlasništvo već samo ono što je gradsko, gradska infrastruktura se daje na upravljanje, ništa drugo.

Josip Štefanac traži pojašnjenje, naime zadnji puta je pitao da li je bilo to na uvidu javnosti, da li je provođena neka anketa, pa ga zanima da li se javnost javila ili nije. Druga stvar, pita da li ova odluka određuje naplatu pojedincima.

Gradonačelnik odgovara da za sada ne.

Josip Štefanac je nastavio kako je prošli puta traženo ovakvo izvješće i ono se sada napravljeno, iz njega se isčitavaju dobri rezultati i to ga na neki način fascinira. Iako je tu potrošnja velika i puno se daje za radnike, međutim, smatra da ljudi ne mogu raditi besplatno. Uočio je kako je ostalo i viškova, a kako nemaju sada ovdje plan, nada se da će biti za iduću godinu iz kog će se vidjeti gdje će se ti viškovi usmjeravati i kako, vjeruje najviše u Rastoke i stoga podržava ovu Odluku.

Damir Vuković je također uočio da je ta financijska slika dobra, ali smatra da nije sve u naplati. Bitno je, kaže, osigurati ljudima, našim obrtnicima, OPG-eovcima lakši pristup u Rastoke. Smatra da je to još dosta kruto i nefleksibilno što se tiče dobivanja prostora gdje se mogu napraviti štandovi, sve bi to trebalo pojednostavniti i tako privući ljude pa, ako treba, da se prvu godinu ili dvije niti ne naplaćuje najam, da sama Zajednica od njih nema koristi jer koristi će imati cijeli Slunj, biti će veća ponuda. Bitna mu je organizacija dolje i bitno je da se zna red. Zanimalo ga je još zašto se sada daje na 5 godina, a prošli put je prijedlog bio 2 godine.

Gradonačelnik obrazlaže da se predlaže 5 godina iz razloga da TZ ne dođe u neku pat poziciju jer, kaže, iduće godine će vjerojatno biti izbori i za Vijeće i za gradonačelnika pa da Turistička zajednica može normalno funkcionirati. Osvrnuo se i na ovo što je rekao g. Vuković oko OPG-ovaca i drugih i rekao kako to ne ovisi o Gradu, svi koji žele raditi u Rastokama moraju dobiti za to rješenje od Ureda za gospodarstvo.

Damir Vuković smatra da Grad može utjecati na to da to bude malo mekše, da ne budu tako rigorozni. Pita što će nama Rastoke bez obrtnika, bez OPG-a, bez ljudi.

Gradonačelnik odgovara kako u Rastokama neće moći raditi kako tko želi već na način kako odredi Ured za gospodarstvo pa i Grad, odnosno Gradsko vijeće će biti sigurno u to uključeno. Sigurno postoje određeni uvjeti, odnosno kako će se određene djelatnosti i pod kojim uvjetima moći dolje obavljati pa tako npr. kaže kako je čuo da ne može nitko raditi tko ima potrebe za sanitarnim čvorom, jer će svatko morati imati svoj sanitarni čvor. Grad će, siguran je, biti fleksibilan prema svakom gospodarstveniku, tako je bilo i do sada, nije bilo primjera da netko radi Grada nije mogao raditi, nego radi drugih stvari.

Damir Vuković pita da li Grad može izići u susret da ljudi dobiju jedno vrijeme ili besplatno ili simbolično korištenje prostora kako bi pokrili troškove, da ih se u staru ne dere i guli, dok se ne uhodaju.

Gradonačelnik odgovara kako će o tome odlučivati Gradsko vijeće na što je g. Vuković komentirao kako mu je to drago čuti.

Mario Medved ima tehničko pitanje, zanima ga, pošto se ta infrastruktura daje na upravljanje TZ, a na tim istim parcelama je naplata parkinga, kako je to onda tehnički i pravno riješeno, da li tu dolazi do nekakvog sukoba.

Gradonačelnik odgovara da ne dolazi do sukoba, dio prometnice je i prometnica i šetnica i parking, znači može se naplatiti parking, može se šetati šetnicom i za sada i voziti, a do kada će promet biti dolje dozvoljen, ne zna, o tome će isto tako odluku donijeti Gradsko vijeće u smislu da li će se zabraniti promet vozilima kroz Rastoke, osim stanara. Za sada takva odluka još nije donesena, stanje je takvo kakvo je, promet još teče, ističe gradonačelnik.

Josip Štefanac dodaje kako nije vidio u odluci nekakva ograničenja za privatne posjete, toga nema.

Gradonačelnik odgovara da su privatni posjedi privatni i vlasništvo je privatno, Grad odobrava i daje suglasnost samo za ono što je gradsko, privatna imovina se ne dira jedino ako privatni vlasnici žele suradnju s TZ, to je njihova stvar, Grad o tome ne odlučuje.

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednica je istu zaključila i dala Odluku na usvajanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja.

 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa detaljnim pisanim obrazloženjem.

Na samoj sjednici predsjednica Vijeća najprije je dala riječ predsjednici Odbora za proračun i financije.

Stav Odbora za proračun i financije iznijela je predsjednica Odbora Ivanka Magdić. Iznosi kako je neposredno pred ovu sjednicu zasjedao Odbor i razmatrao Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu uz nazočnost stručnih službi Grada koje su pojasnile neke nejasnoće i odgovorile na sva pitanja. Odbor jednoglasno predlaže Gradskom vijeću da usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja u cijelosti onako kako je to i predloženo.

Marinko Radočaj se, u svoje ime i u ime Kluba vijećnika SDP-a, zahvalio gradonačelniku što je prihvatio njihova 3 prijedloga u rebalansu, odnosno prijedlog da se 100.000 kn predvidi za uređenje kupališta, za dodjelu sredstava Udruzi Most 20.000 kn jer će oni uređivati Kotlac i školu za izviđače mladih i 15.000 kn Župnom uredu u Cvitoviću za asfaltiranje oko župnog dvora.

Gradonačelnik potvrđuje da se našlo jedno dogovorno rješenje sa gospodom iz SDP-a, oni su tražili tih nekoliko projekata koji su podržani iz razloga što je to potrebno, to nisu samo nečiji hirovi već stvarna potreba. Dodaje kako udruga Most ima namjeru dovršiti jedan dio kupališta, školu za izviđače mladih, dobili su jedan dio sredstava od Karlovačke pivovare pa uz ova sredstva koja će se sada osigurati, moći će to realizirati. Naglasio je kako moraju što više odraditi do 31. 12. odnosno do tada moraju utrošiti sva sredstva, ili kupiti materijal ili ugovoriti radove, a onda i odraditi to, a koliko je upoznat ono će to uspjeti, navodno su spremni za to i jedan dio su već odradili. Što se tiče kupališta kaže da je SDP stajališta takvog da bi trebalo ići sa projektima za kupalište, ovim sredstvima bi se dio projektne dokumentacije ove godine isfinancirao, ne kompletno, negdje otprilike 50% projektne dokumentacije, a druga polovica bi bila u slijedećoj godini. Istina je, kaže, da nisu za to predviđena sredstva proračunom, ali nada se neće čekati sa tim projektom. Iskoristio je priliku te rekao kako se nije htjelo odustati od nekoliko priključaka za multifunkcionalno vozilo za potrebe LIPE, pa je rebalansom osigurana nabavka ralice i posipača jer nam to svakako treba, a moralo se osigurati i dodatna sredstva za vodovod Slunj – Veljun jer se pokazalo da će se puno više napraviti nego je planirano ove godine. Gradonačelnik smatra da je ovo što se planiralo u ovom rebalansu naša stvarnost.

Mario Medved je samo izrazio žaljenje što je ovako velika razlika između proračuna i ovog rebalansa, proračun je 30% manji, što samo znači da dosta projekata što je bilo planirano nije prošlo, nada se da će biti više sreće iduće godine.

Gradonačelnik je potvrdio da je to istina, ali dopunio da jedan projekt nije prošao, a za drugi uopće nije niti bilo natječaja. Nada se da će biti iduće godine više natječaja i više sreće i da ćemo biti više uključeni tako da bi to uspjeli završiti.

Kako više nije bilo rasprave predsjednica je istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu.

 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu također je članovima Gradskog vijeća dana u materijalima.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Odluka usvojena sa 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA.

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja vijećnicima je dan uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira daje Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja.

 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini

Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2015. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

U trenutku glasanja u vijećnici je nazočno 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA u 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

 

8. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2015. godinu

Tekst Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2015. godinu uz pisano obrazloženje vijećnici su dobili uz poziv.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala odluku na glasanje.

Glasalo je 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2015. godinu.

 

9. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja u 2015. godini

Izmjene Program javnih potreba u kulturi u 2015. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je od ukupno 12 vijećnika ZA Odluku glasalo 9 vijećnika dok su 3 vijećnika bila SUZDRŽANA.

 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu u 2015. godini

Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu vijećnici su također dobili u materijalima uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Predsjednica konstatira da se vijećnik Medved vratio u vijećnicu, odnosno da je glasalo 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu.

 

11. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini

Prijedlog Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini dan je vijećnicima uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA usvojilo Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini.

 

12. Proračun Grada Slunja za 2016. godinu

Proračun Grada Slunja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu uz detaljno pisano obrazloženje vijećnici su dobili u materijalima.

Na sjednici je predsjednica najprije dala riječ predsjednici Odbora za proračun i financije.

Ivanka Magdić je, obzirom da se radi o identičnom prijedlogu, konstatirala kako Odbor za proračun i financije, većinom glasova, predlaže Gradskom vijeću da usvoji Proračun kakav je i predložen.

Otvorena rasprava.

Ivica Barić želi iskomentirati Proračun za 2016. godinu pa je u tom smislu naglasio: „Mislim da smo samim ovim rebalansom proračuna vidjeli na kakve smo probleme nailazili, znači od smanjenja prihoda, ne prolaska projekata i raznih drugih problema da ih sada ne navodimo. Imamo jednu zanimljivu stavku koju smo vidjeli u rebalansu proračuna, znakovitu, to je solidarna stavka, sada se vraćam na točku 3. ali vezano je za ovo, u rebalansu je pisalo pomoć Općini Saborsko 2.000,00 kn jer oni su blokirani i ne mogu funkcionirati. Ja se bojim da se to u nekim narednim godinama ne dogodi upravo i nama. Zašto? Iz većine viškova iz ove godine koji su ostvareni, a ostvareni su većinom zahvaljujući, na žalost, ne prolasku nekih projekata, iduće godine, ako malo bolje pogledamo proračun, financiramo slijedeće stavke: DVD koji je do sada financiran iz komunalne naknade iduće godine se financira sa nekih 520.000 kn iz viška prethodnih godina, u 2017. i 2018. (projekcije) financira se iz tekuće pomoći, državni proračun znači iz komunalne naknade, preko viškova do državne pomoći; održavanje javnih površina iduće godine 243.500 kn isto planiramo iz viškova, do sada je bilo iz komunalne naknade, a 2017. i 2018. godina pomoć iz sredstava državnog proračuna; održavanje javne rasvjete 700.000 kn isto tako do sada financirano iz komunalne naknade, mislim da iduća godina nije iz viškova nego se isto očekuje izvor financiranja iz državnog proračuna; održavanje groblja iz komunalne naknade do sada financirano i iz prihoda firme koja se time bavi, iduće godine planirano iz viška prihoda od ove godine, a dalje opet državni proračun. Gradonačelnik je rekao, to je naša stvarnost i u pravu je, to je naša stvarnost, nama prihodi padaju, mi koristimo viškove od ove godine, viškove koji su planirani za razvoj planiramo za tekuće održavanje iduće godine, to je kao bolesnik kojemu dajemo morfij pa dokle bude morfija će poživjeti i biti će mu malo lakše. Mislim da moramo shvatiti neke stvari, danas sam slušao sjednicu Županije, to je tamo astronomsko rebalansiranje proračuna, radi se o neka 2 fiktivna proračuna Grada Slunja, ne znam točno, ali nekih 40 ili 50 mil. kn smanjuju se sredstva na razini Županije, znači automatski možemo očekivati da će biti i smanjenje sredstava iduću godinu i nama koje očekujemo od Županije. Tamo su priče da će iduće godine biti valjda bolje, ništa se ne mijenja, nikakve reforme se ne provode, nikakve uštede. Ista je slika kod nas u našem proračunu, mi zadržavamo jednaka prava, ne provodimo apsolutno nikakve reforme i očekujemo pomoći, znači 60 i nešto posto ovog plana proračuna se planira iz neke vrste pomoći, 62,63%, što je vrlo nerealno za očekivati. Ja pozdravljam projekte koji se planiraju, pogotovo projekt gradnje šetnica i pješačkog mosta u Rastokama, naravno tu se oslanjamo opet na pomoć sredstava iz EU, nadam se da neće biti kao i ove godine, planirali smo 3, 1 mil. a nismo ni kune ostvarili. Ne mogu reći da je to ičija krivica, ali takvi su trendovi i na razini županije, hrpa projekata na Županiji nije prošla. Mislim da je dosta neraealno posložen proračun iz tog razloga što se jednostavno uopće ne oslanjamo na neke stvari koje moramo napraviti pod svojim krovom nego očekujemo zadržavanje istih prava, iste troškove imamo, čak neke rashode i povećavamo, a stvar je takva da se prihodi sve više smanjuju. Znači u tom dijelu ne radimo ništa, znam da je lakše funkcionirati kao što je gradonačelnik jednom rekao „ja tu ne bi ništa dirao“ međutim, to je jednostavno preživljavanje, jednostavno ne pozdravljam takvu situaciju. Često puta gradonačelnik ističe to je vaš proračun, ma nije to moj proračun ili njegov, to je naš proračun, to je naš grad, ne volim letargiju inače, a pogotovo u ovom dijelu ne volim letargiju gdje se očigledno centralna država jednostavno sve manje briga za lokalnu samoupravu, jednostavno je ovim načinom prisiljava na reforme, na određene rezove, a mi to na žalost ne radimo, a bit ćemo primorani napraviti kad tad, imamo strahovite utege oko vrata, to su strašni proračunski potrošači, neki, s kojima ćemo morati prije ili kasnije vidjeti što će se napraviti jer jednostavno neće biti novaca za neke osnovne stvari, po ovome to vidimo jer financiramo sa razvojem tekuće održavanje. A gdje je onda razvoj idućih godina, gdje su novci za razvoj? Ne znam! Moram reći i opet ću biti prozvan, Dječji vrtić, pozdravljam Dječji vrtić i svaka čast da je napravljen u gradu Slunju, međutim, grad Slunj strašna sredstva daje na financiranje tog Dječjeg vrtića. I sam ću imati dijete i poslat ću ga u taj isti Dječji vrtić, ali pitanje je koliko nas sve to košta. Imamo situaciju da je u Rakovici privatni vrtić i da funkcionira, općina ga sufinancira kao i ovdje, ali puno je manja ekonomska cijela, ne čujem da roditelji tamo prosvjeduju, na kraju krajeva inspekcije su tu nadležne da li se nešto dobro radi ili ne, tamo je ekonomska cijena 1.800 kn, a kod nas je 2500 ili 26000 ne znam točno.“

Nakon što je Marija Vukošić iznijela podatak da je ekonomska cijena u Dječjem vrtiću Slunj 2024 kn Ivica Barić je nastavio: „Ne znam kako, po kojem modelu oni uspijevaju to isfinancirati, jednostavno se bojim da ćemo doći do toga, žao mi je što to moram reći, ali to će nam se jednostavno nametnuti samo od sebe. Gradonačelnik nas je prošli puta prozvao, bio sam suzdržan jer ja ne želim biti ovdje kočničar kao ni itko od članova Proljeća, vjerujte mi, gradonačelniče, nitko ne bi htio biti u vašoj koži i ja vam za neke stvari čestitam kako ste se snašli, nije vam lako, međutim, ja za ovaj proračun ovaj puta neću biti suzdržan nego ću glasati protiv. Mi moramo napraviti nekakve korake ka reformama i uštedama, mi to ne radimo, mi očekujemo da će se jednostavno prihodi i dalje ići kakvi jesu, planiramo ih, povećavamo ih, fiktivno ih povećavamo, ima tu hrpu stavaka koje smo jednostavno fiktivno povećali, ne znam na osnovu čega, od šumskog doprinosa, to su male stavke, ali razbacano je okolo po razno raznim prihodima koji se fiktivno povećavaju, na znam na temelju čega. Primjer, prihod Pučkog učilišta, od kuda će Pučko učilište prihodovati sa svojim radom i prodajom ulaznica 120.000 kn, je li to moguće, šumski doprinos 2015. godine 24.000 kn, a iduće godine se planira sa 50.000 kn, to je mala razlika, ali vjerujte neće Šumarija Slunj ništa više sjeći nego što je sjekla ove godine, neće se to povećavati. Mislim da su malo fiktivno isfrizirani ti prihodi, ali oni se neće realizirati kao takvi i mislim da tu nema pomoći u ovom dijelu prihoda, odnosno s te prihodovne strane, treba se okrenuti rashodovnoj strani i tu raditi reforme. Zato sam   protiv ovakvog proračuna. Neda mi se ulaziti u detalje, a neke amandmane tu podnositi nema smisla, nema ih tko izglasati pa sam ja jednostavno protiv ovakvog proračuna.“

Gradonačelnik odgovara g. Bariću kako  mu je drago što se izjasnio da će biti protiv, a ne suzdržan. „Suzdržan ne znam čemu to uopće, da je po meni, to bi ja ukinuo, ili si za ili protiv“ kaže gradonačelnik i nastavlja: „Ovo je točno kako si napomenuo, to je naša mogućnost, to je naša stvarnost. Ima i viškova, nešto ćemo uprihodovati i nešto ćemo raditi, nećemo biti na mjestu i nećemo tapkati na mjestu, smatram da ćemo ovaj proračun, ovako kako je sada raspoređen i ovi projekti koje smo planirali, i ispoštivati, dakle, nitko se neće pojaviti kod nas ovdje da neće biti isplaćen, ovo što je ovdje planirano biti će ispoštivano. Puno projekata, puno izvođenja projekata planirali smo ovim proračunom i mislim da tu sigurno nitko neće doći i reći grad Slunj je ostao dužan, dakle nismo planirali nešto bez veze i nešto što nije moguće.“ Što se tiče financiranja DVD-a, Radio Slunja, Pučkog otvorenog učilišta i ostalih korisnika gradskog proračuna, svi oni se teško mogu sami financirati. Istina je, kaže, da se Vrtić financira sa dosta sredstava, a što će se događati u narednom vremenu, ne zna, moguće je da nećemo imati novce, ali vrtić će biti i onaj tko bude imao dijete morat će platiti kompletan iznos za boravak djeteta u vrtiću, to je moguće, ali ističe kako to za sada nije potrebno, za sada grad još uvijek može taj dio koji je prije nekoliko godina izglasan pokriti, on se poštuje, prati se proračunom koliko se može, ne koliko se želi. Slaže se sa tvrdnjom da prihodi padaju, ali dodaje kako se ipak snalazimo na sve načine i pratimo proračun. „Što će se događati u narednom vremenu, ne znamo“ kaže gradonačelnik i nastavlja: „Da li će biti ukidanje nekih stavki, da li Radia, da li Športske zajednice, dali će DVD-a ići na nešto drugo, ne znamo, sada pratimo s onim koliko možemo.“ Vezano uz napomenu za Županiju kaže da je g. Barić dobro rekao zbog čega je toliko manji proračun, a ista situacija je i kod nas, nema projekata, odnosno, obećanja jesu, ali nema realizacije projekata, projekata ima, ali nema realizacije. Istaknuo je kako smo sada trenutno u takvom položaju da možemo reći da imamo nekoliko projekata, ne želi se hvaliti jer to nije hvala, to je obaveza Grada da radi, dobili smo građevinsku dozvolu za šetnicu i put u bajku, sada treba tražiti tko će to pomoći isfinancirati, sami to ne možemo, to je sigurno, sredstva za to su u proračunu za slijedeću godinu predviđena, a da li će se moći realizirati, vidjeti će se. Ako bude natječaja, Grad će se svakako prijaviti, sredstva vlastita su osigurana. Da bi 100% sami to financirali Grad Slunj trenutno nije u takvoj situaciji, a vjeruje da nije niti jedan grad, ne zna za Zagreba, ali vidi da ni Grad Karlovac koji je velik isto tako prati projekte preko EU fondova. Tu je dodao kako se Karlovcu sada pojavio jedan veliki projekt koji će ići u realizaciju, jedan naš veliki projekt se realizira, a u četvrtak ide dogovarati drugi projekt. „Nešto se ipak kuha, mi koliko možemo, toliko ćemo pratiti, kada stanemo, kada ne bude bilo više sredstava onda ćemo reći više ne možemo imati DVD u ovom obliku nego ćemo imati u drugom obliku, nećemo imati Radio uopće ili ćemo ga imati, nećemo imati Pučko ovako kao sada već drugačije, da li će vrtić funkcionirati ili neće, vidjet ćemo kada za to dođe vrijeme, za sada grad ovim proračunom pokriva ovo što smo planirali“, zaključio je gradonačelnik. Stoga je predložio da se proračun prihvati ovako kako je predložen, drugog izbora nema. Slaže se da ne možemo govoriti da je ovo neki razvojni proračun, nije razvojni, on je više sanacijski, ali se zahvaljujući viškovima iz prethodnih godina trenutno snalazimo s time i to je istina. S tim u vezi rekao je kako svaka čast onima koji su prije, osobito prije njega kao gradonačelnici koji su osigurali tih sredstava, s kojima se sada trenutno tako snalazimo, ali ta sredstva će se sada trošiti, neće se prenositi dalje, a kada se potroše, vidjeti ćemo s čime se raspolaže.

Ivica Barić je prokomentirao kako je gradonačelnik dosta toga rekao s čime se slaže, a to zašto su suzdržani, ne govori u ime svih vijećnika Proljeća, ali osobno ne ide s namjerom bilo kakvog rušenja jer, smatra, izbori nikome nisu u interesu.

Gradonačelnik odgovara da je na kraju to isto, ako nisi ZA, a suzdržan si, onda si PROTIV.

Ivica Barić odgovara kako to kozmetički malo bolje izgleda, govori u svoje ime, a rezultat je isti, slaže se. Napomenuo je kako su u kuloarima priče, niste za proračun, investicije stoje, a vidi se da su investicije nemoguće, jednostavno ne prolaze projekti i smatra kako ništa nismo izgubili za tih mjesec dana. Budući da je prozvan radi toga ovaj puta mora reći da će biti protiv i to onda deklarativno upravo zbog ovih stvari o kojima se pričalo. Smatra da se moraju neke stvari predvidjeti, trendovi su takvi, već bi sada trebali raditi neke stvari jednostavno iz razloga jer će doći to vrijeme kada ćemo doći do zida i onda će trebati hrpu stvari napraviti odjedanput, to je sada samo odgađanje nekih stvari, bilo bi lakše da se to kroz godine napravi po manje. Zna da je teško i da je problem i da nitko tu prvi neće dignuti ruku za neke reforme, odnosno reći i jednu reformu koju bi trebali provesti, sve mu je to jasno i pitanje je gdje dirnuti, ali smatra da se to mora početi provoditi jer bi tada bilo puno lakše. Upravo radi tih stvari je protiv proračuna, a da je to bilo u kojem dijelu početo, pozdravio bi proračun bez obzira na ove neke druge stvari i neke sitnice sa kojima se generalno ne slaže.

Nikola Živčić je odgovorio vezano uz pitanje g. Barića od kuda će Pučko otvoreno učilište uprihodovati 120.000 kn gdje je rekao kako je plan postavljen ambiciozno, ali je postavljen u skladu sa nekakvim obećanjima koja su bila i ove godine i otprilike toliko je i postignuto. Npr. iz gradskog proračuna za dramsku skupinu BABE je bilo 3.000 kn od toga 2.200 za troškove prijevoza, 800 kn za domjenak, a na prvom putovanju je to potrošeno, ali snašli su se i za druge sve i u nekih 13 mjeseci skupili su diljem Hrvatske 11 nagrada, od dijela tih putovanja je dobivena i nekakve naknade za troškove, održana je predstavu i u Zagrebu u kazalištu Kerempuh, u njegovoj manjoj sceni Vidra i zaradili su 3.300 kn, održane su ovdje 2 ili 3 predstave i 2 pred kraj godine uz minimalne ulaznice i tu je neki prihod, obećano im je donacija od 10.000 kn i nada se da će se ostvariti, a ako se i ne ostvari, biti će kao i prije 2 godine kada je ta ista dramska skupina funkcionirala sa nula kuna iz gradskog proračuna, putovala je i na državno natjecanje zato što su hodajući po gradu, od čovjeka do čovjeka, od ustanove do ustanove prikupili nekih 8 ili 9 tisuća kuna, i to je tajna toga. „Znači, nije neodgovorno napuhavano nego je na temelju nekakvog obećanja, na temelju podataka iz prethodnog razdoblja, a i kalendari za iduću godinu, ako bude kao i ove godine, su prihod Pučkog učilišta od otprilike 40-tak tisuća kuna, tu je tajna brojke“, zaključio je g. Živčić.

Ivica Barić se zahvalio g. Živčiću na iscrpnom izvješću u ovom dijelu, malo se je samo okrznuo, odnosno samo za primjer naveo par stavaka. Zaželio je da imaju i duplo veći prihod, a pozdravio je i ambicioznost u svakom slučaju. To mu je zapelo za oko zato jer je to jedna pozitivna stvar pa se pitao od kuda i kako.

Josip Štefanac kaže kako je percepcija u javnosti da se europski fondovi dovoljno ne koriste. Kada npr. ovdje djelatnici grada počnu koristi europske fondove gdje se nadaju da će se koristiti sredstva sukladno otvorenom natječaju itd., onda se opet može naći mjesta za kritiku kao, nije to dobro. Smatra kako je teško u ovakvim stvarima, kada netko nešto radi, govoriti da je to samo dobro ili samo loše, odnosno mišljenja je da treba tu ipak biti malo objektivan, treba čekati ove natječaje i na njih se javljati. Po njegovom mišljenju ovaj proračun je dobar samim time što potiče turizam, koliko je to mogao zaključiti, od šetnice, mosta i ostalih nekih aktivnosti, a tu je i pročistač koji je isto tako nužan da se to sve skupa zaokruži.

Gradonačelnik odgovara kako se sredstva EU fondova koriste onoliko koliko ima natječaja, a Grad je uključen u svaki natječaj, nema natječaja gdje mi nismo uključeni kada je u pitanju i veliki i mali natječaj, da li to bili natječaji za financiranje projektne dokumentacije ili samo izvođenje, Grad se javlja, a da li će proći negdje, nada se će ova slijedeća godina u tom dijelu biti malo plodonosnija za grad. Još je jednom napomenuo kako smo, zahvaljujući prethodnicima, g. Bogoviću i g. Renduliću, imali sredstava da možemo pratiti te projekte barem u ovom dijelu za sada, a što će biti dalje ne zna. Kaže kako ćemo i dalje to pratiti onoliko koliko budemo imali sredstava, ako se iduće godine pokaže da će tih fondova biti više, smatra da će to biti jako teško pratiti, ali da se ovo za što su sada po ovom proračunu osigurana sredstva, ostvari, biti ćemo prezadovoljni jer biti će gradilište u Gradu Slunju na sve strane. „Čekamo sve, ali i bez obzira na to već neki nagovještaji idu, znači ima nekoliko projekata koji se kane realizirati, još ove godine počinju natječaji i sutra idemo u Zagreb vezano za pročistač tako da se nadamo da bi iduća godina, po meni, trebala biti ovdje gradilište.“ zaključio je gradonačelnik.

Budući da se nitko od vijećnika nije više javio za raspravu predsjednica je istu zaključila i dala Proračun Grada Slunja za 2016. godinu na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo Proračun Grada Slunja za 2016. godinu zajedno sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

 

13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu.

 

14. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja članovima Vijeća dan je u materijalima.

Na sjednici nije bilo pitanja niti primjedbi pa je predsjednica dala Program na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika te da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja.

 

15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini članovi Vijeća dobili su u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na usvajanje.

Nakon glasovanja konstatirala je da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini.

 

16. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu

Socijalni program Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili također u materijalima uz poziv pa je predsjednica otvorila raspravu.

Diana Cindrić je uočila da pod točkom 3. stavak 3. u podtočkama A. i B. nedostaje tekst „i učenika trećih razreda Srednje škole Slunj u četverogodišnjem trajanju i učenika drugog razreda Srednje škole Slunj u trogodišnjem trajanju obrazovanja te kod kriterija prihoda treba stajati pod točkom 5., a sve to povlači da se i u samom naslovu uskladi to pravo i za učenike Srednje škole Slunj.

Dragoslava Cindrić se složila da je to omaškom ispušteno te dodala da će se u tom smislu napraviti ispravak jer učenici Srednje škole Slunj ostvaruju pravo na pomoć za maturalno putovanje kao i do sada.

Kako se drugi nitko nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i uz ovu dopunu dala odluku o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijelo Odluku o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu.

 

17. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu vijećnicima je također dan u materijalima.

Na sjednici nije bilo rasprave pa je predsjednica dala Program na usvajanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

 

18. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja

Analizu stanja vijećnici su dobili u materijalima.

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala akt na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja jednoglasno usvojena.

 

18. b) Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu vijećnici su također dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena već je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 13 glasova ZA, donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu.

 

19. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Gornji Lađevac

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Gornji Lađevac sa ortofoto snimkom i kopijom katastarskog plana vijećnici su dobili u materijalima.

Ivica Barić je pohvalio pripremljen materijal, grafički prikaz, ali je zatražio malo pojašnjenje. Naime, očito je, smatra, ovo nekad bio put za pristup nekoj oranici pa pita je li ta oranica pašnjak vlasnik tog gospodina. Pita to zbog slijedeće stvari, ima situacija gdje je jednostavno čovjek napravio na putu koje je još uvijek opće dobro neku građevinu i sada ljudi ne mogu tim putem kojim su iks godina prolazili doći do svoje parcele nego moraju okolo preko tuđih parcela ići. Ne vidi ništa sporno ovdje, ali ipak traži da se pojasni o čemu se radi.

Sandra Jerković odgovara kako iza jesu čestice, ali u drugom vlasništvu, odnosno ne samo zainteresirani gospodin već i drugi imaju parcele, međutim, taj put se u naravi ne koristi, on je samo po katastru tu. Dodala je kako je zainteresirani gospodin u svojoj zamolbi naveo kako, po njegovom znanju i znanju susjeda, u zadnjih 80 godina put ne postoji.

Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Gornji Lađevac.

 

20. Odluka o isknjižavanju nefinancijske imovine iz       poslovnih knjiga Grada

Prijedlog odluke o isknjižavanju nefinancijske imovine iz poslovnih knjiga Grada vijećnici su dobili u materijalima.

Otvorena rasprava.

Damir Vuković traži pojašnjenje zašto se ovo predlaže.

Zdenka Kovačević je objasnila kako je riječ najvećim dijelom (u 1. točki) o imovini u pripremi, odnosno projektnoj dokumentaciji koja je napravljena u prethodnom periodu od 1995. – 2013. godine, a koja nije ugledala svjetlo dana u smislu da bude realizirana. Projektna dokumentacija koja je napravljena, napravljena je po starim propisima, a sada, pored toga što nisu usklađeni sa aktualnim zakonskim odredbama,   to su projekti koji više i ne odgovaraju stvarnom stanju jer je na svakom od tih objekata došlo do nekakvih promjena, promijenilo se stanje u odnosu na to kada je projekt bio rađen pa se ta dokumentacija koja je napravljena u biti ne može iskoristiti u smislu da ona bude realizirana, odnosno da po njoj bude izveden zahvat. Iz tog se razloga, prije svega, predlaže da se ona isknjiži jer njena vrijednost je, što se tiče samog korištenja nula, neovisno o tome što su u poslovnim knjigama vrijednosti koje su plaćene za tu dokumentaciju. Nadalje, u točki 2. je, kaže, ostao dio imovine vezano uz prostor RIZ-a i to iz razloga što se upisivale u poslovne knjige i imovinu nekretnine RIZ po procjeni građevinske vrijednosti koja je rađena 1996. godine, popisivan je svaki objekt i svaka građevina, sve što je na tom lokalitetu tada postajalo, upisano je kao imovina gradska. Zašto? Zato što se pretpostavljalo i očekivalo se da će se možda na temelju toga dobiti neko obeštećenje odnosno naknada ratne štete, ali na žalost to se nije dogodilo. Temeljem tih podataka, a obzirom da nije bilo nikoga drugog za RIZ, ta je imovina upisana u poslovne knjige, odnosno u knjigu dugotrajne imovine. Nakon toga je došlo do uknjižbe te iste imovine temeljem podataka iz zemljišne knjige i temeljem podataka iz zemljišne knjige su ti objekti, ali kao dijelovi prodavani, a ono što se nije moglo povezati temeljem ugovora o kupoprodaji dijelova poslovnih prostora RIZ-a sa podacima u knjizi dugotrajne imovine, ostalo je u knjizi dugotrajne imovine i nije isknjiženo. Međutim, nastavlja pročelnica: „Mi imamo sada situaciju da je RIZ po novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Slunj 1 ponovo katastarski i zemljišno knjižno evidentiran, postoje podaci, a kako ćemo sve podatke za k.o. Slunj micati iz naših poslovnih evidencija i knjige dugotrajne imovine i upisivati podatke koji su sada podaci temeljem zemljišne knjige za k.o. Slunj 1, tako će se evidentirati i imovina RIZ-a, ono što je ostalo gradsko, a ostale su prometnice i ostala je jedna parcela koja je u suvlasništvu Grada i ostalih kupaca koja nije podijeljena između kupaca i grada, a sve ostalo je otišlo u privatno vlasništvo. Iz tog razloga se predlaže da se donese ova odluka.“

Damir Vuković kaže kako je ovdje riječ o periodu od 1995. do 2013, kada dosta njih vijećnika nije bilo tu, neki jesu, ali neki nisu u tome sudjelovali pa je predložio da se to ne briše. „Ako je to stajalo sada 10 godina, može još deset, neka stoji i neka se vidi jer brisanjem ovog svega gubi se svaki trag svega uloženog i rada nekih prije nas“ kaže g. Vuković i nastavlja „Tu je RIZ koji je u trn oku svima nama otkad je to sve završeno i kada se radio ugovor za RIZ, to se nije radilo preko noći, trebalo je sklopiti ugovor na način da se, ako u roku od 2 godine ne napraviš to, raskida ugovor. Ljudi su to dobili za bagatelu, cijena je bila mizerna i trebalo je takav ugovor sklopiti, a zašto nije takav ugovor sklopljen ako se 2 godine ili 3 godine ne napravi ono što je obećao, gubi pravo i vraća poslovni prostor natrag gradu, ne znam, ne znam tko je tu štitio Grad, jer ste mi vi prije znali reći da radite u interesu Grada, pa mene zanima tko je tada štitio Grad.“

Zdenka Kovačević odgovara g. Vuković da je točno to što je rekla te da i dalje stoji iza te izjave, međutim, ona nije ta koja donosi odluke, takvu je odluku očito tada netko donio.

Damir Vuković odgovara kako je očito da mi i danas donosimo odluku, ali on ne želi da se odluke donose samo tako jer ovo nije bio što, nisu to stare novine, tu je uloženo puno novca. a to su novci poreznih obveznika, odnosno svih građana Slunja.

Zdenka Kovačević se slaže, ali dodaje kako to što će se ona brisati iz knjige dugotrajne imovine ne znači da ta sredstva nisu uložena i da se taj trag neće vidjeti, u krajnjem slučaju to se vidi i kroz proračun i kroz izvršenje proračuna.

Damir Vuković je ponovio svoje mišljenje, ako je stajalo do sada, može stajati još 10 godina.

Zdenka Kovačević se isto slaže da može stajati, ali dodaje kako će vijećnici, vrlo skoro, imati nalaz revizije vezan uz evidenciju, imovinu i vođenje brige o gradskoj imovini, revizija upravljanja i raspolaganja imovinom na području svih JLS u Karlovačkoj županiji bila je tijekom ove godine i vijećnici će vidjeti koje su preporuke Državne revizije. Naime, intencija je i cilj je da se imovina stavi u upotrebu, ona ne bi trebala i ne bi smjela vječno stajati u pripremi, znači nešto se planira, projektira se i realizira. To što se npr. drži, ne znači ništa, samo napuhava fiktivno vrijednost gradske imovine, a u biti te vrijednosti nema. Dodala je, kada se ovako ne bi postupalo i kada ništa ne bi brisali iz evidencija dugotrajne gradske imovine, imali bi prihod odnosno evidenciju imovine koja bi bila milijardu i više, govori hipotetski, ali u biti ta vrijednost imovine bi realno bila puno manja i samo iz tog razloga se ovo predlaže.

Damir Vuković kaže kako mu je jasno da se briše peć iz Učilišta ili neka ograda, nije protiv toga, a ponavlja pitanje tko je štitio grad kod prodaje RIZ-a, tko je slagao ugovore, vjeruje da tada nije bio grad zaštićen.

Zdenka Kovačević je odgovorila kako je slagala ugovor temeljem odluka koje su donosila tada nadležna tijela grada.

Damir Vuković pita zašto nije složila ugovor na način da se imovina vrati Gradu, ako netko nije izvršio ono što je obećao te ponovio kako Grad tu nije bio zaštićen.

Zdenka Kovačević odgovara: „Zato što odluka Gradskog poglavarstva nije bila da se uvjetuje prodaje sa pravom povrata imovine. Zašto je to tada doneseno? Ja mogu samo reći da je tada takvo ograničenje predstavljalo teret kupcima da ne mogu dizati kredite kod banaka i da je Poglavarstvo onda, pretpostavljam, između ostalog, i iz tog razloga zauzelo stav da takve uvjete neće stavljati u ugovore.“

Damir Vuković je na to komentirao: „vi to pretpostavljate, kao da niste bili tu.“

Zdenka Kovačević odgovara kako to pretpostavlja zašto što svi razlozi zbog kojih Gradsko poglavarstvo donosi odluku ne moraju na sjednicama biti rečeni do kraja, a tu je i odmak od deset godina i mogu se neke stvari jednostavno i zaboraviti. Bitno je to, kakvu je odluku Gradsko poglavarstvo tada donijelo, takav je ugovor bio sklopljen. Međutim, naglasila je kako sve to nema veze sa ovom odlukom sada, ovdje se isknjižava imovina koju Grad, vezano uz RIZ, doista više nema.

Damir Vuković je ponovio kako je on protiv ove Odluke.

Josip Štefanac je isto zatražio malo pojašnjenje, čita tekst „…zbog nemogućnosti korištenja navedene dokumentacije predlaže se isknjižavanje njene vrijednosti iz poslovnih knjiga Grada“ pa pita kako ju je nemoguće koristiti, ako je imamo, nije mu to jasno.

Zdenka Kovačević je pojasnila, ako je projektna dokumentacija rađena npr. 2005. godine ili 2008. godine po starim zakonskim propisima, temeljem te dokumentacije danas se zahvat jednostavno ne može izvesti.

Josip Štefanac pita da li ta dokumentacija ima kakvu povijesnu vrijednost.

Zdenka Kovačević odgovara da nema osim što će ista biti u gradskoj arhivi.

Josip Štefanac je još naglasio kako je ipak malo skeptičan u najmanju ruku iz razloga jer se tu nalazi nekakva vrijednost reda veličine 300.000 kuna i što se radi o periodu od 1995. – 2013. godina. Ne zna zašto se baš sada to donosi, a nije mu to niti transparentno prikazano niti opravdano pa, na neki način, ne želi sudjelovati u donošenju ove odluke.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako vjeruje da su svi na neki način upoznati, bilo da su radili kao poduzetnici ili zaposlenici u nekim ustanovama, da se krajem godine radi popis dugotrajne imovine, temeljem podataka koji postoje u poslovnim knjigama, evidentira se stanje i konstatira se koja je vrijednost dugotrajne imovine, koja je vrijednost sitnog inventara, potraživanja, obveza i td. Pokušava se sagledati trenutno stanje u knjigama i evidencijama koje ima Grad i ona imovina za koju se pretpostavlja da se više   ne može koristiti, predloži se da se ona isknjiži iz tih poslovnih knjiga i to je jedini razlog.

Damir Vuković pita da li to znači da su to od 1995. do 2013. godine ovi projekti koji nisu realizirani.

Zdenka Kovačević ogovara da je to jedan dio, a jedan dio su projekti koji još uvijek stoje i čekaju možda se će moći iskoristiti, nije ovo cjelokupna imovina u pripremi koja se sada miče.

Damir Vuković komentira kako je, po njegovoj procjeni, slabo projekata i rađeno.

Zdenka Kovačević naglašava kako su ovo projekti koji su ostali u pripremi gdje je izrađena dokumentacija, a nisu doživjeli svoju realizaciju dok su oni projekti koji su realizirani prešli iz evidencije imovine u pripremi u imovinu u upotrebi pa su na drugim kontima.

Ivica Barić je iznio kako se ovdje slaže sa gđom Kovačević jer, čitajući te razne nalaze revizija, takve stvari se redovito ističu kao neka vrsta opterećenja i misli da je ovo stvarno stvar tehničke prirode. Ovo što g. Vuković priča, smatra da je to nostalgija, ali je to i podsjetnik da sve odluke na ovom Vijeću moramo donositi savjesno i znati da te odluke imaju širok spektar djelovanja i na našu budućnosti, budućnost naše djece i nas svih.

Na traženje g. Damira Vukovića da objasni zbog čega nostalgija, g. Ivica Barić odgovara kako za to nema potrebe, a predsjednica isto smatra da nema potrebe, niti se trebaju pitanja postavljati vijećnicima.

Mario Medved pita koji to projekt iz 2013. godine može biti da se ne može realizirati u 2016. godini.

Zdenka Kovačević odgovara da je to projekt poslovno turističke namjene u Rastokama, to je posljednji projekt koji je započet ali nije završen do kraja, odnosno tu je započeta izrada projektne dokumentacije, ali nije dovršena.

Mario Medved je konstatirao da je to projekt „kod lipe“ koji je trebao biti u zraku.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o isknjižavanju nefinancijske imovine iz poslovnih knjiga Grada.

 

 1. Različito

Gradonačelnik je čestitao vijećnicima i njihovim obiteljima Božić te poželio svima u Novoj godini puno zdravlja i sreće, poželio je dobru suradnju gradskih vijećnika i gradske uprave sa željom da suradnja bude na nivou, da ne dolazi do nekih svađa, razmimoilaženja te potom pozvao vijećnike na domjenak u restoran Feniks.

Predsjednica Vijeća se pridružila čestitkama i željama gradonačelnika te potom zaključila sjednicu u 15,16 sati.

          

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                                                            Marina Mrkonja, vr.

                                                       

 

 

 

Close Search Window