Ostali akti grada|

REPUBLIKA  HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

      GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/20

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 11. 05.  2016.

 

Na temelju članka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 I 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 30. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Utvrđuje se interes Grada Slunja za kupnju k.č. 1758 – jelvik šuma od 1788 m2, upisane u zk.ul. 440, k.o. Slunj 1.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime Grada podnese ponudu za kupnju, te sudjeluje u postupku prodaje nekretnine iz prethodne točke putem usmene javne dražbe koju je oglasio Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, a koja će se održati 20.05.2016. godine. 

3. Ovlašćuje se Gradonačelnik  da poduzima sve pravne radnje potrebne za kupnju nekretnine putem usmene javne dražbe, od uplate jamčevine, licitiranja ponuđene cijene koja ne može biti viša od 91.000,00 Kn, do isplate kupovine.

4. Ukoliko ponuda Grada u postupku dražbe bude prihvaćena kao najpovoljnija sredstva potrebna za kupnju nekretnine osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu.     

5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                                Marina Mrkonja

Close Search Window