Ostali akti grada|

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 943-01/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 I 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine, razmatrajući zamolbu gosp. Ismaila Idrizi iz Slunja, Braće Radića 20, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Priznaje se pravo vlasništva na k.č. 68 zk.ul. 96 k.o. Slunj 1 Ismailu Idrizi iz Slunja, Braće Radića 20 kojem je u sudskom postupku utvrđeno pravo vlasništva na k.č. 37k k.o. Slunj koja je tijekom postupka katastarske izmjere i osnivanje nove zemljišne knjige postala sastavni dio k.č. 68.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da u svrhu provedbe ovog Zaključka izda Tabularnu izjavu koja će stjecatelju služiti kao temelj za prijenos nekretnine i upis prava vlasništva.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window