Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA”  10/16    – 21. 09. 2016.

 

KLASA: 363-01/16-01/50

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 20. 09. 2016.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13,  15/13. i 3/15.) i članka 15. Odluke o grobljima Grada Slunja  („Glasnik Karlovačke županije“ 14/99.), Gradsko vijeće Grada Slunja na 33. sjednici održanoj dana  20. 09. 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Komunalnom društvu LIPA d.o.o. Slunj, kao Upravi groblja, daje se prethodna suglasnost na cijene korištenja grobnog mjesta na Katoličkom groblju Slunj I – Polje F, kako slijedi:

 

  1. Korištenje grobnog mjesta:

 

–   JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO: naknada               2.295,00

                                                      PDV 25%               573,75

                                                     UKUPNO:            2.868,75

 

  • DVOSTRUKO GROBNO MJESTO:   naknada             366,00

                                                        PDV 25%             841,50

                                                        UKUPNO:          4.207,50

 

  • TROSTRUKO GROBNO MJESTO:   naknada              743,00

                                                        PDV 25%          1.185,75

                                                        UKUPNO:           5.928,75

 

  1. Rezervacija grobnog mjesta:

 

–   JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO: naknada 20%           459,00

                                                     PDV 25%                 114,75

                                                     UKUPNO:                  573,75

 

  • DVOSTRUKO GROBNO MJESTO:   naknada 20%       673,20

                                                        PDV 25%              168,30

                                                          UKUPNO:             841,50

 

  • TROSTRUKO GROBNO MJESTO:   naknada 20%        948,60

                                                         PDV 25%             237,15

                                                         UKUPNO:           1.185,75

 

  1. Grobna naknada godišnja:

 

  • za jednostruko grobno mjesto   90,00 kn
  • za dvostruko grobno mjesto 135,00 kn
  • za trostruko grobno mjesto: 165,00 kn

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

                                                                          

                                                                                                                                                                                                        Marina Mrkonja

 

 

 

Close Search Window