Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA”  10/16   – 21. 09. 2016.

 

KLASA: 612-01/16-01/07

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 20. 09.  2016.

 

Na temelju članka 26. stavka 2. i 27. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) članka  25. stavka 1. alineja 9. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 29. Statuta Knjižnice i čitaonice Slunj, Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 33. sjednici održanoj dana 20. 09.  2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o pokretanju postupka za izbor i imenovanje

ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj

 

I.

U cilju odabira ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj provest će se postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice. 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 

II.

Uvjeti kojima mora udovoljiti kandidat koji se imenuje za ravnatelja su:

      – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja ili završen fakultet sa stečenom visokom stručnom spremom sukladno propsima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07)  

           – najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci 

Prijavi  na javni natječaj potrebno je priložiti:

– prijavu sa životopisom

– domovnicu (preslika)

– svjedodžbu o završenoj izobrazbi (preslika)

–  dokaz o radnom iskustvu na poslovima knjižničarske struke (potvrda poslodavca s opisom poslova radnog mjesta i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

III.

Zadužuje se Gradonačelnik da u javnom glasilu („Večernjem listu“) objavi natječaj, prikupi i razmotri sve ponude i utvrdi prijedlog  za imenovanje ravnatelja koji dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Rok za prijavu na javni natječaj je 8 dana od dana objave u javnom glasilu.

 

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja

Close Search Window