Ostali akti grada|

     OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 4/16. – 18. 03. 2016.        

     REPUBLIKA    HRVATSKA

     KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

        GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 406-01/16-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 17. 03. 2016.

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2., a u svezi sa člankom 48. stavkom 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Slunja  (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 4. stavka 4. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije”25/09 i 20/12)  Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 29. sjednici održanoj dana 17. 03.  2016. godine donijelo je

 

 

ZAKLJUČAK

O NAJVEĆOJ POJEDINAČNOJ VRIJEDNOSTI IMOVINE KOJOM

SAMOSTALNO RASPOLAŽE GRADONAČELNIK U 2016. GODINI

 

I.

Utvrđuje se da je Grad Slunj u 2015. godini ostvario prihode u iznosu 13.100.283,70 Kn, te Gradonačelnik ima pravo odlučivati o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolagati ostalom imovinom pojedinačne vrijednosti do 65.501,41 Kn uz uvjet da je takvo raspolaganje planirano u Proračunu, a sam postupak proveden sukladno zakonskim propisima.

 

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                  GRADSKOG  VIJEĆA:

                                                       

                                                                                                                                                                                                                      Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window