Ostali akti grada|

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 121-01/14-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 04. 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2., a u svezi sa člankom 48. stavkom 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 3. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/12 i 15/12) i članka 4. stavka 4. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije”25/09 i 20/12) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. 04. 2014. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom
samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2014. godini

I
Utvrđuje se da je Grad Slunj u 2013. godini ostvario prihode u iznosu 15.632.519,36 Kn, te Gradonačelnik ima pravo odlučivati o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolagati ostalom imovinom pojedinačne vrijednosti do 78.162,59 Kn uz uvjet da je takvo raspolaganje planirano u Proračunu, a sam postupak proveden sukladno zakonskim propisima.

II
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window