Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/16   – 21.09.2016.

 

KLASA: 940-01/16-01/48

URBROJ: 2133/04-03/01-16-2

Slunj, 15. rujna 2016.

 

Gradonačelnik Grada Slunja na temelju članka   36. stavka 1. podstavka 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6713, 15/13 i 3/15), članka 9. stavka 2. Odluke o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja („Službeni glasnik Grada Slunja“ 2/15) i članka 6. Stavka 2. Ugovora o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja  tijekom 2015. godine, razmatrajući zahtjev Turističke zajednice Grada Slunja za davanje suglasnosti,   donosi

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Daje se suglasnost Turističkoj zajednici Grada Slunja na Program namjene i načina trošenja dobiti ostvarene naplatom korištenja javne turističke infrastrukture na području naselja Rastoke u 2015. godini.
  2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

  1. kolovoza 2016. godine Turistička zajednica Grada Slunja podnijela je zahtjev za davanjem suglasnosti na Program namjene i načina trošenja dobiti ostvarene naplatom korištenja javne turističke infrastrukture na području naselja Rastoke u 2015. godini.

Obveza ishođenja suglasnosti proizlazi iz odredbi Odluke i Ugovora o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja u 2015. godini.

Programom se predviđa korištenje dobiti koja ukupno iznosi 322.815,57 Kn za slijedeće namjene: podmirenje poreza na dobit (64.563,11 Kn), održavanje infrastrukture u Rastokama (cvijeće, košnja, popravci 45.000,00 Kn), uređenje poslovnog prostora (60.002,46 Kn), te za izradu projektne dokumentacije (most Sv. Ivana i Info-centar u Rastokama (153.250,00 Kn).

Podjela dobiti na način da se ostvareni višak ulaže dijelom u podmirenje tekućih izdataka, a dijelom u kapitalne investicije ocijenjena je prihvatljivim prije svega iz razloga što je riječ o lokalitetu u kojem treba podići razinu uređenja  te ulagati u  nove sadržaje. Stoga je Program korištenja dobiti ocijenjen prihvatljivim, te je donesena odluka kao u izreci.

 

                                                                                                                                                                                                        GRADNAČELNIK:

                                                                                                                                                                                                           Jure Katić

Close Search Window