Aktualnosti|

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE OD  04. DO 15. 05. 2015. godine

PRIJAVNI OBRAZAC

 

DJEČJI VRTIĆ SLUNJ

47240 SLUNJ

Ulica kralja Zvonimira 9

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ

KLASA: 601-02/15-08-01

URBROJ: 2133-79/04-15-08-01

U Slunju, 01. 04. 2015. godine

 

U skladu sa člankom 15. Statuta Dječjeg vrtića Slunj, člankom 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj i članka 1. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Slunj na 19. sjednici održanoj 01. 04. 2015. godine  donosi:

                                             ODLUKU O UPISU  DJECE

                                     ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

 

           PONUĐENI PROGRAMI

  1.       Redoviti 10-satni program
  2.       Poludnevni program
  3.       Program predškole

 

  1.       Uvjeti  upisa

–          djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Slunja

–          djeca koja žive s jednim roditeljem koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja najmanje 5 (pet) godina prije podnošenja prijave za upis

–          djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Slunja za koju roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne samouprave u kojoj imaju prebivalište.

 

  1.       Prednost pri upisu ima:

–          dijete roditelja s prebivalištem na području Grada Slunja                      

–          dijete roditelja invalida Domovinskog rata (prema % invalidnosti)      

–          dijete u godini prije polaska u osnovnu školu                                          

–          dijete samohranog roditelja                                                                       

–          dijete kojem su oba roditelja zaposlena                                                   

(isti broj bodova dobiva i samohrani roditelj ukoliko je zaposlen)

–          dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece                                          

–          dijete s teškoćama u razvoju                                                                       

–          dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu                                           

 

  1.       ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE OD  04. DO 15. 05. 2015. godine

 

  1.       Prijavu za upis djeteta roditelji mogu dobiti u vrtiću ili skinuti s web stranice Grada Slunja

    

  1.       Odluka o upisima i lista reda prvenstva za upis objavit će se 15. lipnja 2015. godine na oglasnoj ploči vrtića.

Obavijest o upisu dostavit će se svakom podnositelju prijave.

 

Prijave s pripadajućom dokumentacijom roditelji ili skrbnici dostavljaju na adresu :

Dječji vrtić Slunj

Ulica kralja Zvonimira 9

47240 Slunj.

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                           Katarina Rendulić  

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Close Search Window