Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015.                                                                                   

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 012-03/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/01-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 I 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. 01. 2015. godine donijelo je

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENI STATUTA GRADA SLUNJA

 

Članak 1.

U Statutu Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) članak 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

Članak 2.

Sve odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

 

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

 

 

                                                                   PREDSJEDNICA

                                                                GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                    Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

Close Search Window