Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013. REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 012-04/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 15. te članka 54. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statutarne odluke o
osnivanju mjesnih odbora

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 7. Statutarne odluke o osnivanju mjesnih odbora („Glasnik Karlovačke županije 14/03 i 27/11) (u daljnjem tekstu: Statutarna odluka), tako da glasi:
„Predsjednik vijeća mjesnog odbora bira se iz reda članova vijeća većinom glasova svih članova.
Predsjednika vijeća u slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.
Potpredsjednik se bira na isti način kao i predsjednik vijeća.

Članak 2.
U članku 8. Statutarne odluke stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.
U članku 18. stavku 1 iza riječi „može sazvati“ dodaje se riječ „mjesni“.
U članku 18. stavku 2. i 3. na početku rečenice dodaje se riječ „Mjesni“.

Članak 4.
Sve ostale odredbe ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window