Ostali akti grada|

Obvaljeno u “Glasniku karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. alineja 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA GRADA SLUNJA

Članak 1.
U Statutu Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09 i 6/13) članak 12. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, te o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz prethodnog stavka može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.“

Članak 2.
Članak 30. Statuta Grada Slunja mijenja se i glasi:
„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom prvomoćnosti sudske presude,
– ako mu prestane prebivalište na područja Grada, danom prestanka prebivališta
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
– smrću.
Pisana ostavka iz stavka 1. alineje 1. ovog članka mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja.
Ostavka koja nije podnesena sukladno prethodnom stavku ne proizvodi pravni učinak.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineja 5. ovog članka.

Članak 3.
Sve odredbe Statuta Grada Slunja koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Slunja.

Članak 5.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim odredbe članka 2. stavka 5. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window