Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 02. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-4
Slunj, 15. 02. 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 I 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. Godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SLUNJA

Članak 1.
U Statutu Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09)u članku 12. stavku 2. riječ „polovina“ mijenja se i glasi: „većina vijeća“.

Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Raspisivanje referenduma može predložiti 20% ukupnog broja birača upisan u popis birača za Grad.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Nakon zaprimanja prijedloga, Gradsko vijeće dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od njegovog zaprimanja. Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da li je prijedlog podnosen od potrebnog broja birača te svoju odluku dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog refrenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za graodnačenika.
Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača za Grad.“

Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko je vijeće dužno izjasnisiti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većiom glasova svih vijećnika.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Gradsko vijeće dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da li je prijedlog podnosen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona, te svoju odluku dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 4.
U članku 18. dodaje se stavak 1. koji glasi:
„Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. “
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 5.
U članku 20. iza postojećeg teksta dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće“.

Članak 6.
U članku 25. stavku 1. alineja 9. mijenja se i glasi:
„-osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom“

Članak 7.
U članku 28. stavku 1. broj „11“ zamjenuje se brojem „15“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „U slučajevima određenim zakonom Gradsko vijeće može imati i veći broj vijećnika od broja utvrđenog u prethodnom stavku.“
Stavak 3. briše se.

Članak 8.
U članku 29. stavku 3. riječ „troškova“ briše se.

Članak 9.
U članku 30. dodaju se stavak 2., 3. i 4. koji glase:
„Pisana ostavka iz stavka 1. alineja 1. ovog članka mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno prethodnom stavku ne proizvodi pravni učinak.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovog članka.

Članak 10.
U članku 32. stavku 1. iza alineje 8. dodaje se alineja 9. koja glasi:
„-pravo uvida u popis birača za vrijeme dok obavlja dužnost“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“

Članak 11.
U članku 35. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Iznimno od stavka 1. nositelj izvršne vlasti je zamjenik gradonačelnika u onim slučajevima kada temeljem Zakona obnaša dužnost gradonačelnika.“

Članak 12.
U članku 36. stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:
„-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim popisima“.
Iza alineje 8. dodaje se alineja 9. koja glasi:
-imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trogavačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Dosadašnje alineje 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju alineje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.
Iza postojećeg teksta dodaju se stavak 2., 3. i 4. koji glase:
U slučaju iz stavka 1. alineja 5. ovog članka Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je iznos veći od 1.000.000,00 Kn Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 Kn, a ako je iznos manji od 70.000,00 tada može odlučivati najviše do 70.000,00 Kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom.
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednost iz prethodnog stavka odlučuje Gradsko vijeće.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 9. Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu grada.“

Članak 13.
Članak 39. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi tog akta u roku od 8 dana od dana njegova donošenja. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostavitu mu odluku o obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.
Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.“

Članak 14.
Članak 41. mijenja se i glasi:
„Pravo na zastupljenost srpske nacionalne manjine u izvršnom tijelu ostvaruje se sukladno odredbama važećih zakona.“

Članak 15.
Članak 45. mijenja se glasi:
„Gradonačleniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slijedećim slučajevima:
– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim ZUP-om ,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti presude,
– ako mu prestane prebivalište na područja Grada, danom prestanka prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
– smrću.
Ako Gradonačelniku nastupom okolnosti iz prethodnog stavka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose obavijestit će Vladu RH u roku od 8 dana o prestanku madata Grdonačelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njima, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjernik Vlade RH.
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisivati prijevremeni izbori, a dužnost Gradonačelnik dok traje mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.
Ako je prestanak mandata Gradonačlenika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.“

Članak 16.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„O svim promjenama tijekom mandata Gradonačelnika i njegovog zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 17.
Članak 53. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Odluke o osnivanju pravnih osoba iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće, a odluke o imenovanju osoba koje će biti članovi upravljačkih tijela tih pravnih osoba donosi Gradonačelnik.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Gradonačelnik može biti član upravljačkog tijela iz prethodnog stavka.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 18.
U članku 72. stavak 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.
Iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao stavak 1. dodaju se 2. i 3. stavak koji glase:
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose predstavnička i izvršna tijela obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu.
U provedbi nadzora nadležno središnje tijelo državne uprave može, u slučajevima propisanim zakonom, donijeti rješenje o ništavosti pojedinačnog neupravnog akta.“

Članak 19.
U članku 73. dodaje se stavak 1. koji glasi:
„Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tjelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje, kada utvrdi nepravilnosti u radu Vijeća, može svojom odlukom sjednicu Vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici ništavima.“
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 20.
Sve odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 21.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim članka 7. stavka 1. i članka 12. stavka 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove Gradskog vijeća te Gradonačelnika, te članka 9. stavak 3. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

 

Close Search Window