Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/14-01/23
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineje 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine donijelo je

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA U 2015. GODINI

Grad u okviru zakonskih prava i obveza uređuje, planira, financira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje građana, imovine, okoliša te osigurava uvjete za otklanjanje posljedica prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom.
Opasnosti i rizici koji ugrožavaju grad Slunj, potrebe i mogućnosti za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica i velikih nesreća procijenjene su i sadržane u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća koju je, po prethodno ishođenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donijelo Gradsko vijeće u rujnu 2012. godine („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/12). Temeljem Procjene je u ožujku 2013. godine izrađen Plan zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite koji su, slijedom provedenog inspekcijskog nadzora iz listopada 2013. godine i promjene zakonskih propisa, izmijenjeni. Slijedom toga, Gradsko vijeće je dana 09. prosinca 2014. godine usvojilo novi Plan zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite za Grad Slunj. U postupku izmjene Plana izvršena je i korekcija, odnosno donošenje nove Odluke gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju („Glasnik Karlovačke županije“ br. 39/14).

Za funkcioniranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te svih sudionika koji su svojim djelovanjem, radom ili aktivnostima na određeni način uključeni u sustav zaštite i spašavanja Proračunom Grada Slunja planiraju se određena financijska sredstva i to za sljedeće namjene:
 opremanje vatrogasnih postrojbi kroz osiguranje sredstava za redovito funkcioniranje u iznosu 400.000,00 kn
 investicijska i kapitalna ulaganja usmjerena ka poboljšanju stanja komunalne opremljenosti grada – planirana su sredstva za izgradnju ulica i nerazvrstanih cesta, javnih površina, vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda te druge komunalne infrastrukture u iznosu od cca. 7.000.000,00 kn (realizacija projekata ovisi o sredstvima sufinanciranja od strane nadležnih tijela i fondova EU)
 financiranje aktivnosti, projekata i konkretnih programa udruga i ustanova koje se bave zaštitom i spašavanjem- za humanitarnu djelatnost Crvenog križa Slunj planirano je 95.000,00 kn a osim toga planirana su i sredstva za provedbu aktivnosti društva koja se odnosi na program „Dnevnog boravaka i pomoći u kući starijim osobama“ u iznosu 81.000,00 kn. Od ostalih udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem planirano je osigurati 5.000,00 kn za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac.
 od ostalih aktivnosti kojima se utječe na poboljšanje djelovanja i rada subjekata uključenih u sustav zaštite planirana su sredstva za obavljanje djelatnosti Radija Slunj u iznosu 216.000,00 kn.

Obzirom da potrebe i financijska sredstva koja je potrebno izdvojiti za poboljšanje cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja nadilaze financijske ili operativne mogućnosti Grada daljnje nužne aktivnosti i mjere koje je potrebno provesti u cilju unaprjeđenja sustava nastojati će se osigurati u gradskom proračunu tijekom idućih proračunskih razdoblja, a Grad će i dalje u svim svojim aktivnostima raditi na unaprjeđenju funkcioniranja i rada svih uključenih dionika, odnosno na poboljšanju cjelokupnog sustava koji se odnosi na zaštitu i spašavanje.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window