Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

OBAVIJEST O POČETKU SAVJETOVANJA

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani uvuđenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 08.02. 2019.g. do 22. 02. 2019. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC za dostavu mišljenja i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt  Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište  u svrhu uzgoja

Obrazac za dostavu mišljenja

 

KLASA: 320-01/19-01/02

URBROJ: 2133/04-04/02-18-2

Slunj, 08. 02. 2019. god.

Close Search Window