Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2022. godini na području Grada Slunja.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 15. 06. 2022. do 21. 06. 2022. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Programa koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2022. godini na području Grada Slunja

Obrazac za dostavu mišljenja

Grad Slunj

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti

i komunalni sustav

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti

KLASA: 013-02/22-01/14

URBROJ: 2133-04-04/02-22-1

Slunj, 15. 06. 2022.

Close Search Window