Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga

Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge može dostaviti od 19. 09. 2022. do 03. 10. 2022. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Plana koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

KLASA: 013-02/22-01/16

URBROJ: 2133-04-04/02-22-1

Slunj, 19.9.2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Close Search Window