Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  –  30. 01. 2015.                                                                                              

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 013-03/15-01/02

URBROJ: 2133/04-03/05-15-1

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 9 Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13. i 15/13.), članka 21. i 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. i 11/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 19. sjednici održanoj dana27. 01. 2015. godine, donijelo je

 

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju predsjednika/člana

Odbora za proračun i financije

 

 I.

ĐRUO MIHAJLOVIĆ razrješava se dužnosti predsjednika i člana Odbora za proračun i financije.

 

 II.

IVANKA MAGDIĆ imenuje se za predsjednika i člana Odbora za proračun i financije.

 

 III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                         Marina Mrkonja

 

 

Close Search Window