Ostali akti grada|

    OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 4/16 – 18. 03. 2016.         

   REPUBLIKA    HRVATSKA

   KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ 

         GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/16-01/03

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj,  17. 03. 2016.

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara  (“Narodne novine” 92/10) i članka 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13,15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 29. sjednici održanoj dana 17. 03. 2016. godine, donijelo je

 

PROVEDBENI PLAN

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA ZA 2016. GODINU

I.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine“ 92/10), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara „Glasnik Karlovačke županije“  06/13 i 11/13), utvrđuje se Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Slunja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:Plan).

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Slunja potrebno je u 2016. godini provesti sljedeće mjere i aktivnosti:

 

 1. Potrebno je završiti postupak izmjene Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara grada Slunja

 

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj

 

 

 1. U slučaju potrebe organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja vezano uz pripremu protupožarne sezone

 

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj

 

 1. Provoditi aktivnosti vezane uz motrenje, čuvanje i ophodnju prostora za koje postoji povećana opasnost od nastajanja požara na način kako je definirano Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara Grada. U vrijeme povećane opasnosti od požara Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj vršiti će obilazak i motrenje otvorenog prostora sukladno vlastitim operativnim planovima a sve radi sprječavanja ili ranog otkrivanja nastanka požara. Za šumsko zemljište u pretežitom vlasništvu države kojim gospodare Hrvatske šume aktivnosti  motrenja, čuvanja i ophodnje šumskog zemljišta i šuma provode Hrvatske šume (Šumarija Slunj) sukladno vlastitim operativnim planovima.

Predsjednici mjesnih odbora s područja grada Slunja se također  trebaju uključiti u motrenje i praćenje stanja na području svojih mjesnih odbora s ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja nastanka požara. Od ostalih uključenih dionika važan je angažman i aktivno uključivanje lovačkih društava koja djeluju na području grada Slunja na način da njihovi članovi kod provedbe vlastitih aktivnosti prate stanje na terenu te dojavljuju eventualni nastanak požara ili druge ugroze koje bi za posljedicu mogle imati nastanak ili širenje požara. Sve dojave o nastanku požara potrebno je uputiti Županijskom vatrogasnom operativnom centru (ŽVOC-u) pozivom na broj 193.

 

Izvršitelj zadatka: DVD Slunj, Grad Slunj, predsjednici mjesnih odbora i lovačka društva s područja  grada Slunja

 

 1. Ažurirati Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara

 

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj

 

 1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih planova, potrebno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

 

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj

 

 1. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije

 

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj, Županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste d.d.

 

 1. Minimalne količine vode za gađenje požara

Potrebno je osigurati minimalno potrebne količine za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.

 

Izvršitelj zadatka: Društvo za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o.

 

 1. Potrebno je kontinuirano nadzirati ispravnost hidranata i njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima. Provjeru ispravnosti hidranata izvršiti će DVD Slunj uz stručnu potporu tehničke službe Društva za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o.

Društvo Komunalac d.o.o. dužno je osigurati grafički prikaz svih hidranata te kontinuirano vršiti popravak neispravnih  hidranata na području grada Slunja.

 

Izvršitelj zadatka: DVD Slunj i Društvo za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o.

 

 1. Potrebno je osigurati adekvatnu protupožarnu zaštitu višestambenih zgrada na području grada Slunja provodeći sve moguće mjere i aktivnosti kojima bi se postigla odgovarajuća protupožarna zaštita višestambenih zgrada

 

Izvršitelj zadatka: Upravitelj višestambenih zgrada u suradnji s DVD-om Slunj

 

 1. Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada Pavlovac, te poduzimati odgovarajuće mjere na prevenciji nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i sprječavanja nastanka ili širenja požara.

U slučaju nastajanja požara na odlagalištu osigurati gašenje požara u najkraćem mogućem roku, a o tome izvijestiti Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) pozivom na broj 193 koji će aktivirati nadležnu vatrogasnu postrojbu.

 

Izvršitelj zadatka: Komunalno društvo  Lipa d.o.o.

 

 1. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portali, web, info punktovi. letci, plakati i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara

 

Izvršitelj zadatka: DVD Slunj,  Grad Slunj

 

 1. Upoznavati građane sa odredbama županijske Odluke o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru („Glasnik Karlovačke županije“ 03/2013) kojom su definirani uvjeti, mjere i način provedbe aktivnosti spaljivanja na otvorenim prostorima.

 

Izvršitelj zadatka: DVD Slunj, predsjednici mjesnih odbora

 

 1. Po potrebi organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja aktivnosti zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj zadatka: Grad Slunj u suradnji s DVD-om Slunj 

 

 1. Izraditi i voditi centralnu evidenciju vatrogasnih objekata, opreme i sredstava DVD-a Slunj. Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava kako bi ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama

 

Izvršitelj zadatka: DVD Slunj

  

II.

Sredstva za provedbu obveza Grada Slunja koja proizlaze iz ovog Plana osigurati će do visine predviđene Proračunom grada Slunja za 2016. godinu.

 

III.

Gradsko vijeće Grada Slunja jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe ovog Plana.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Grada Slunja za 2016. godinu podnosi zapovjednik DVD-a Slunj.

 

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

 

Close Search Window