Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/15-01/28
URBROJ: 2133/04-03/05-15-3
Slunj, 16. 12. 2015.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama i 49/11.) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donosi

                                                                                                                 PROGRAM
                                                                                     ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
                                                                                     U 2016. GODINI NA PODRUČJU GRADA SLUNJA

                                                                                                                  Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja za komunalne djelatnosti:
– odvodnja atmosferskih voda
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
– održavanje javnih površina
– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanja groblja
– javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
– opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

                                                                                                                 

                                                                                                                  Članak 2.

U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove i to:
– čišćenje i ispiranje kanalizacije
– popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
– zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se
u ukupnom iznosu od 10.000.00 kn

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa,
  odvoz smeća i glomaznog otpada 60.000,00 kn
– ručno čišćenje javnih površina 20.000,00 kn
– sanacija divljih deponija 5.000,00 kn
– zimska služba čišćenja snijega 200.000,00 kn
– gorivo za zimsku službu 5.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se
u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn

III. Održavanje javnih površina

– nabavka košarica za smeće i komunalne opreme 15.000,00 kn
– nabavka i sadnja cvijeća 15.000,00 kn
– zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba 5.000,00 kn
– košnja javnih zelenih površina u gradu 150.000,00 kn
– orezivanje stabala, živica, uređenje staza i sl. radovi 50.000,00 kn
– nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama 10.000,00 kn
– navoženja i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama 5.000,00 kn
– uređenje vodotoka i javnih površina uz rijeke 5.000,00 kn
– uređenje i održavanje dječjih igrališta 2.000,00 kn
– nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih
  dekorativnih ukrasa (zastave, transparenti,
  ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) 25.000,00 kn
– usluge higijeničkog servisa 25.000,00 kn
– deratizacijske usluge 500,00 kn
– naknada za kemijske WC -e 15.000,00 kn
– unapređenje javnih sanitarnih usluga 5.000,00 kn
– električna energija za javne sanitarne objekte 2.000,00 kn
– komunalne usluge za javne sanitarne objekte 6.000,00 kn
– održavanje i uređenje kupališta 20.000,00 kn
– održavanje sportskih terena 2.000,00 kn
– ostala održavanja javnih površina 25.000,00 kn
– sanacija stepenica 100.000,00 kn
– materijal i energija za održavanje javnih površina (javni radovi) 25.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od 507.500,00 kn

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

– pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih
  cesta 300.000,00 kn
– nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova,
  opreme i signalizacije na javnim površinama, obilježavanje
  parkirališnih mjesta 50.000,00 kn
– energija za semafor 1.000,00 kn
– sanacija mostova 20.000,00 kn
– izrada elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe nove izmjere
  (k.o. Kremen) 60.000,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se
u ukupnom iznosu od 441.000,00 kn

V. Održavanje groblja

– održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić 20.000,00 kn
– legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić
  (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
  vodni doprinos) 18.000,00 kn
– održavanje groblja 85.000,00 kn
– materijal za mrtvačnicu 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se
u ukupnom iznosu od 133.000,00 kn

VI. Javna rasvjeta

– tekuće održavanje javne rasvjete 150.000,00 kn
– električne energija za javnu rasvjetu 560.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki planiraju se
u iznosu od 710.000,00 kn

                                                                                                                         Članak 3.
Radovi predviđeni člankom 2. ovog Programa financiraju se iz komunalne naknade, tekuće pomoći iz državnog proračuna i općih prihoda.

                                                                                                                         Članak 4.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

                                                                                                                         Članak 5.
Radovi koji će biti direktno ugovoreni od Grada su: sanacija mostova, održavanje stepenica, nabava prometne signalizacije i druge opreme uz ceste, obilježavanje parkirališnih mjesta, nabava materijala za mrtvačnicu i nabava materijala za održavanje javnih površina (javni radovi).

                                                                                                                          Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “ Službenom glasniku Grada Slunja”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

                                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA
                                                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                                                                                                                        Marina Mrkonja

      

Close Search Window