Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/14-01/18
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29.12.2014.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama i 49/11.) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13 i 15/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine, donosi

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja za komunalne djelatnosti:
– odvodnja atmosferskih voda
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
– održavanje javnih površina
– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanja groblja
– javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
– opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda
Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove poslije zimske službe i to:
– čišćenje i ispiranje kanalizacije
– popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
– zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od …………………………………………………………………………………………………… 10.000.00 kn.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada……………………………………………………………………. 60.000,00 kn
– ručno čišćenje javnih površina …………………………………………10.000,00 kn
– sanacija divljih deponija ………………………………………….. 5.000,00 kn
– zimska služba čišćenja snijega ……………………………………………….. 200.000,00 kn
-gorivo za zimsku službu …………………………………………… 5.000,00 kn
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od ……………………………………………………………………………………………… 280.000,00 kn.

III. Održavanje javnih površina

– nabavka košarica za smeće i komunalne opreme………………………………. 15.000,00 kn
– nabavka i sadnja cvijeća ……………………………………………………………… 15.000,00 kn
– zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba…………… 5.000,00 kn
– košnja javnih zelenih površina u gradu …………………………… 150.000,00 kn
– orezivanje stabala, živica, uređenje staza i sl. radovi ………………… 50.000,00 kn
– nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama ………………. 10.000,00 kn
– navoženja i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama………… 5.000,00 kn
– uređenje vodotoka i javnih površina uz rijeke……………………….. 5.000,00 kn
– uređenje i održavanje dječjih igrališta ……..………………………… 2.000,00 kn
– nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih ukrasa (zastave, transparenti, ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) …………………………….. 10.000,00 kn
– usluge higijeničkog servisa………………………………………….. 20.000,00 kn
– deratizacijske usluge ………………………………………………… 500,00 kn
– naknada za kemijske WC -e ………………………………………… 15.000,00 kn
– unapređenje javnih sanitarnih usluga………………………………… 5.000,00 kn
-električna energija za javne sanitarne objekte………………………… 2.000,00 kn
-komunalne usluge za javne sanitarne objekte………………………… 6.000,00 kn
– održavanje i uređenje kupalištu …………………………………….. 20.000,00 kn
– održavanje sportskih terena ……………………..…………………. 2.000,00 kn
– ostala održavanja javnih površina ………………………………… 25.000,00 kn
-sanacija stepenica …………………………………………………… 25.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od …. 387.500,00 kn.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

– pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta ………………………………………………………………………………………… 300.000,00 kn
– nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova, opreme i signalizacije na javnim površinama, obilježavanje parkirališnih mjesta …………………. 50.000,00 kn
– energija za semafor …………………………………………………… 1.000,00 kn
– sanacija mostova …………………………………………………… 50.000,00 kn
-izrada elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe nove izmjere (k.o. Kremen)
………………………………………………………………………… 50.000,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi ………………………………..………… 10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………. 461.000,00 kn.

V. Održavanje groblja

– održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić……. 30.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos)… 18.000,00 kn
– održavanje groblja ………………………………………………… 30.00,00 kn
– materijal za mrtvačnicu …………………………………………… 10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………….. 88.000,00 kn.

VI . Javna rasvjeta

– tekuće održavanje javne rasvjete …………………………………………….. 150.000,00 kn
– električne energija za javnu rasvjetu ………………………………………… 550.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki planiraju se u iznosu od ………………………………………………………………………………………………. 700.000,00 kn.

Članak 3.
Radovi predviđeni člankom 2. ovog Programa financiraju se iz komunalne naknade, poreznih prihoda i viška prihoda iz prethodnih godina.

Članak 4.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marina Mrkonja

Close Search Window