Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/127
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donijelo je

Program korištenja
namjenskih prihoda Proračuna u 2014. godini

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja namjenskih prihoda Proračuna Grada Slunja u 2014. godini i to:
– naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
– šumskog doprinosa
– boravišne pristojbe
– zakupa poljoprivrednog zemljišta
– spomeničke rente

Članak 2.
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koju Grad ostvaruje i kojom raspolaže temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/13 i 14/13) a koja je planirana u iznosu od 90.000,00 Kn koristite će se sukladno odredbama članka 31. navedenog Zakona za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnje vodoopskrbnog sustava“.

Članak 3.
Šumski doprinos koji je prihod Grada temeljem odredbi Zakona o šumama („Narodne novine“ 140/05, 82/06, 129/08, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i koji se planira ostvariti u iznosu od 40.000,00 Kn raspoređuje se, sukladno odredbama članka 65. Zakona o šumama za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja vodoopskrbnog sustava“.

Članak 4.
Prihodi ostvareni s naslova boravišne pristojbe koje Grad ostvaruje temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ 152708, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a koji su planirni u u iznosu od 20.000,00 Kn koristit će se za aktivnost „Poticanje razvoja turizma“ kroz tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Slunja za realizaciju programa i manifestacija kojih je nositelj Zajednica.

Članak 5.
Sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta planirana u iznosu od 13.000,00 Kn utrošit će se sukladno odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 39/13) za izradu potrebnih elaborata za uknjižbu nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige.

Članak 6.
Spomenička renta planirana u iznosu od 50.000,00 Kn koristit će se, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) za realizaciju kapitalnog projekta „Očuvanje spomeničke baštine“.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window