Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE”  3/15  – 30. 01. 2015.

         

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

         GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/15-01/07

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 27. 01. 2015.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. 01. 2015. godine donijelo je

 

Program korištenja

namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja namjenskih prihoda Proračuna Grada Slunja u 2015. godini i to:

–          naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

–          šumskog doprinosa

–          boravišne pristojbe

–          zakupa poljoprivrednog zemljišta

–          spomeničke rente

  

Članak 2.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koju Grad ostvaruje i kojom raspolaže temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/13 i 14/13) a koja je planirana u iznosu od 70.000,00 Kn koristit će se sukladno odredbama članka 31. navedenog Zakona za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnje vodoopskrbnog sustava“.

 

Članak 3.

Šumski doprinos koji je prihod Grada temeljem odredbi Zakona o šumama („Narodne novine“ 140/05, 82/06, 129/08, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i koji se planira ostvariti u iznosu od 30.000,00 Kn raspoređuje se, sukladno odredbama članka 65. Zakona o šumama za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja vodoopskrbnog sustava“.

 

Članak 4.

Prihodi ostvareni s naslova boravišne pristojbe koje Grad ostvaruje temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ 152708, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a koji su planirani u iznosu od 25.000,00 Kn koristit će se za aktivnost „Poticanje razvoja turizma“ kroz tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Slunja za realizaciju programa i manifestacija kojih je nositelj Zajednica.

 

Članak 5.

Sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta planirana u iznosu od 40.000,00 Kn utrošit će se sukladno odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 39/13) za subvencije poljoprivrednicima, te izradu potrebnih elaborata za uknjižbu nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige.  

 

Članak 6.

Spomenička renta planirana u iznosu od 65.000,00 Kn koristit će se, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) za realizaciju kapitalnog projekta „Očuvanje spomeničke baštine“.  

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                                             

                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                          Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window