Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLU

       GRADSKO VIJEĆE

    

KLASA: 400-06/15-01/202

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj,   16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13. i 3/15.) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donijelo je

 

PROGRAM

KORIŠTENJA NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNA

U 2015. GODINI

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja namjenskih prihoda Proračuna Grada Slunja u 2015. godini i to:

  • naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  • šumskog doprinosa
  • boravišne pristojbe
  • zakupa poljoprivrednog zemljišta
  • prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom
  • spomeničke rente

  

Članak 2.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koju Grad ostvaruje i kojom raspolaže temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/13 i 14/13) a koja je planirana u iznosu od 90.000,00 Kn koristit će se sukladno odredbama članka 31. navedenog Zakona za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnje vodoopskrbnog sustava“.

 

Članak 3.

Šumski doprinos koji je prihod Grada temeljem odredbi Zakona o šumama („Narodne novine“ 140/05, 82/06, 129/08, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i koji se planira ostvariti u iznosu od 88.700,00 Kn raspoređuje se, sukladno odredbama članka 65. Zakona o šumama za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja vodoopskrbnog sustava“.

 

Članak 4.

Prihodi ostvareni s naslova boravišne pristojbe koje Grad ostvaruje temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ 152708, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a koji su planirani u iznosu od 26.500,00 Kn koristit će se za aktivnost „Poticanje razvoja turizma“ kroz tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Slunja za realizaciju programa i manifestacija kojih je nositelj Zajednica.

 

Članak 5.

Sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta planirana u iznosu od 12.700,00 Kn i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u iznosu od 2.700,00 Kn utrošit će se sukladno odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 39/13 i 48/15) za subvencije poljoprivrednicima, te izradu potrebnih elaborata za uknjižbu nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige.  

 

Članak 6.

Spomenička renta planirana u iznosu od 65.000,00 Kn koristit će se, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) za realizaciju kapitalnog projekta „Očuvanje spomeničke baštine“.  

 

Članak 7.

Ukoliko se namjenski prihodi koji su predmet ovog Programa ostvare u iznosima većim od planiranih, isti će se koristiti za namjene utvrđene Programom, sve do iskorištenja sredstava.                       

 

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Programa, stavlja se van snage Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2015. godini („Glasnik Karlovačke županije“ 03/15).

 

Članak 9.

Program stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window