Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 02. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 02. 2013.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN br. 71/06 i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. godine, donosi

Program
javnih potreba u športu Grada Slunja za 2013. godinu

UVOD
I.
Programom javnih potreba u športu Grada Slunja za 2013. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama i to:

– poticanjem i promicanjem športa,
– djelovanjem Zajednice športskih udruga Grada Slunja i športskih udruga
– izvannastavnom i izvanškolskom aktivnošću učenika
– poticanjem izvanrednih športskih aktivnosti od interesa za Grad
– uređenjem te održavanjem športskih terena i objekata

II.
Aktivnosti i poslovi iz točke I. obuhvaćaju:
1. Poticanje i promicanje športa vršit će se kroz sustavnu skrb o nastupima selekcija (klubova i pojedinaca). Transferima financijskih sredstava sufinancirat će se športska natjecanja koja pridonose afirmaciji Grada.
2. Zajednica športskih udruga vodi brigu o svim navedenim aktivnostima i poslovima, a posebice je dužna u svom djelokrugu utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja športa na području Grada Slunja i usklađivati programe i aktivnosti svojih članova, posebice kroz organizaciju športskog dijela manifestacije “Dani Grada Slunja” te skrbiti o ostvarenju Programa javnih potreba u športu o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće. Zajednica športskih udruga obavlja informacijske i evidencijske djelatnosti od značaja za ukupni šport u Slunju.
3. Jedna od temeljnih zadaća je uključiti što veći broj učenika u športske programe izvan nastave te im osigurati uvjete kako bi kreativnije iskoristili svoje slobodno vrijeme, a sve u cilju smanjivanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. U 2013. skrbit će se o “juniorima” klubova kroz financijsku potporu za natjecanja na županijskoj i državnoj razini.
4. Poticati športske aktivnosti u vrijeme manifestacije “Dani Grada Slunja” i ostalih prigodnih datuma s ciljem značajne promidžbe Grada Slunja.
5. Uređenje i održavanje športskih terena i objekata preduvjet su za odvijanje i razvoj športskih aktivnosti.

PLANIRANA SREDSTVA
III.
U Proračunu Grada Slunja za 2013. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u sveukupnom iznosu od 146.000,00 kuna. Navedena sredstva raspoređivat će se za djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Slunja te provođenje programskih aktivnosti klubova, kao i za redovito održavanje športskih objekata i terena i održavanje športskih manifestacija, u slijedećim iznosima:

– Zajednici športskih udruga Grada Slunja:
a) za plaću djelatnika i prava prema ugovoru, u iznosu od 40.000,00; za materijalne troškove 2.000,00 kn; za troškove službenih putovanja, poštarine, telefona, naknade platnog prometa i dr. 12.000,00 kn,
b) za nabavku pehara i medalja za športske aktivnosti tijekom manifestacije “Dani Grada Slunja 2013” u iznosu od 3.000,00 kn
c) za tekuću rezervu (nabavka plaketa i pehara za proglašenje najboljih u športu Grada Slunja za 2012.) u iznosu od 3.000,00 kn,
d) za potporu klubovima
– Nogometnom klubu “Slunj”: za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena itd, u iznosu od 41.930,00 kn, koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka,
– Športskom ribolovnom društvu “Slunjčica” Slunj: za održavanje kupa grada Slunja, u iznosu od 900,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 4. mjesecu 2012.
– Kick boxing klubu “Tigar”: za troškove prijevoza i korištenja dvorane, opremu i sl. u iznosu od 7.620,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 2 obroka (u 2. mjesecu -3.820,00 kn i u 6. mjesecu 3.800,00 kn)
– Kuglačkom klubu “Korana”: za održavanje natjecanja i prijevoz natjecatelja, troškove najma dvorane, opremu, naknade sucima i sl, u iznosu od 9.130,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (u 3., 6., 9. mjesecu 2013.),
– Kinološkoj udruzi “Slunj”: za troškove organizacije natjecanja, u iznosu od 850,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 3. mjesecu 2013.
– Ženskom rukometnom klubu “Drenak”: za natjecanja i prijevoz natjecatelja na natjecanja, naknade sucima, podmirenje obveza prema Savezu, troškovi najma dvorane i trenerske naknade, za opremu i sl. u iznosu od 7.330,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 2 obroka (u 2. mjesecu -4.000,00 kn i u 9. mjesecu – 3.330,00 kn),
– Moto klubu “Poskok”: za organizaciju motocross susreta u iznosu od 2.250,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 2 jednaka obroka ( u 4. i u 8. mjesecu 2013.)
– Kajak i kanu klub “Rastočki mlinari”: za rad kluba: u iznosu od 2.820,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 2. mjesecu 2013. g.)
– Kick boxing klubu “Sokol”: za troškove organizacije natjecanja, odlazaka na natjecanja i sl., u iznosu od 570,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 3. mjesecu 2013.
– Budokai klubu “Eugen Kvaternik”: za prijevoz i kotizaciju natjecatelja na takmičenjima u iznosu 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 5. mjesecu 2013.

– Stolnoteniskom klubu “Slunj”: za troškove kluba, u iznosu od 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u 5. mjesecu 2013.
– Malonogometnom klubu “Drenak”: za troškove rada udruge u iznosu od 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 5. mjesecu 2013.
– Dizačkom klubu Slunj: za rad kluba: u iznosu od 400,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u 4. mjesecu 2013.

– Tekuća donacija u naravi u iznosu od 6.000,00 kn na ime oslobođenja od plaćanja najma nogometnog igrališta “Zubac” sa pratećim objektima

– Tekuća donacija u novcu za organizaciju Europskog kupa u rafting 2013. u iznosu od 5.000,00 kn

IV.
Klubovi u sastavu Zajednice, kojima su ovim programom predviđena sredstva u navedenim iznosima, zatraživat će pismenim zahtjevima, upućenim Zajednici, osiguranje sredstava za točno navedene aktivnosti u određenom razdoblju godine, a do isteka zaliha sredstava osiguranih ovim programom.
Ured grada, Odsjek za proračun i financije vrši transfer sredstava iz točke III. ovog Programa na žiro račun Zajednice športskih udruga Grada Slunja za djelovanje iste i za transfere športskim klubovima, temeljem zahtjeva Zajednice s točno naznačenim obrazloženjem za koje aktivnosti se traži osiguranje sredstava.
O utrošku doznačenih sredstava Zajednica dostavlja mjesečna izvješća Odsjeku za proračun i financije, a na temelju svoga djelovanja i izvješća klubova.
Sva neutrošena ili nenamjenski utrošena sredstva primatelji su dužni vratiti na žiro račun Grada Slunja do kraja godine.

V.
O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava Zajednica podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Slunja najmanje dva puta godišnje, odnosno u rokovima propisanim Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Slunja.

VI.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window