Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE”  3/15  – 30. 01. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

      GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 620-01/15-01/02

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 19. sjednici održanoj dana 27. 01. 2015. godine, donosi

 

Program

javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

 

UVOD

I.

Programom javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama i to:

 

–          poticanjem i promicanjem športa,

–          djelovanjem Zajednice športskih udruga Grada Slunja i športskih udruga

–          izvannastavnom i izvanškolskom aktivnošću učenika

–          poticanjem izvanrednih športskih aktivnosti od interesa za Grad

–          uređenjem te održavanjem športskih terena i objekata

 II.

Aktivnosti i poslovi iz točke I. obuhvaćaju:

  1. Poticanje i promicanje športa vršit će se kroz sustavnu skrb o nastupima selekcija (klubova i pojedinaca). Transferima financijskih sredstava sufinancirat će se športska natjecanja koja pridonose afirmaciji Grada.
  2. Zajednica športskih udruga vodi brigu o svim navedenim aktivnostima i poslovima, a posebice je dužna u svom djelokrugu utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja športa na području Grada Slunja i usklađivati programe i aktivnosti svojih članova te skrbiti o ostvarenju Programa javnih potreba u športu, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće. Zajednica športskih udruga obavlja informacijske i evidencijske djelatnosti od značaja za ukupni šport u Slunju.
  3. Jedna od temeljnih zadaća je uključiti što veći broj učenika u športske programe izvan nastave te im osigurati uvjete kako bi kreativnije iskoristili svoje slobodno vrijeme, a sve u cilju smanjivanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. U 2015. skrbit će se o “juniorima” klubova kroz financijsku potporu za natjecanja na županijskoj i državnoj razini.
  4. Poticati športske aktivnosti u obilježavanju prigodnih datuma s ciljem značajne promidžbe Grada Slunja.
  5. Uređenje i održavanje športskih terena i objekata preduvjet su za odvijanje i razvoj športskih aktivnosti.

 

 

PLANIRANA SREDSTVA

 III.

U Proračunu Grada Slunja za 2015. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u ukupnom iznosu od 206.000,00 kn, koja sredstva će se rasporediti za djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Slunja te provođenje programskih aktivnosti klubova, u slijedećim iznosima:

 

  1. Zajednici športskih udruga Grada Slunja=200.000,00 kn, koji će se rasporediti:

 

a)    za rad i funkcioniranje zajednice

– plaća djelatnice i prava prema ugovoru = 32.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– materijalni troškovi= 2.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– putni troškovi, troškovi poštarine i telefona, naknade platnog prometa i sufinanciranje troškova Pučkog otvorenog učilišta= 12.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– sredstva za nabavu pehara i medalja za manifestaciju “Dani Grada Slunja” i organizaciju proglašenja najboljih u športu Grada Slunja u 2014. g. (nabavka plaketa, pehara, nagrada i dr.) = 14.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 2 obroka: 9.000,00 kn u siječnju i 5.000,00 kuna u srpnju

 

b)    za potporu klubovima

–          Nogometnom klubu “Slunj”: za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena itd, u iznosu od 74.144,00 kn, koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka (6.178,66 kn mjesečno),

–          Ženskom rukometnom klubu “Drenak”: za natjecanja i prijevoz natjecatelja na natjecanja, naknade sucima, podmirenje obveza prema Savezu, troškovi najma dvorane i trenerske naknade, za opremu i sl. u iznosu od 12.838,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka: 4.000,00 kn u veljači, 4.000,00 kn u lipnju i 4.838,00 u rujnu 2015.,

–          Kick boxing klubu “Tigar”: za troškove prijevoza i korištenja dvorane, organizaciju natjecanja, opremu i sl. u iznosu od 13.664,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 3 obroka: 4.000,00 kn u veljači, 4.000,00 kn u lipnju i 5.664,00 u rujnu 2015.,

–          Kuglačkom klubu “Korana”: za održavanje natjecanja, troškove najma dvorane, opremu, naknade sucima i sl, u iznosu od 22.876,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 7 obroka: 3.268,00 kn u veljači, travnju, lipnju, kolovozu, rujnu, studenom i prosincu 2015.

–          Moto klubu “Poskok”: za organizaciju motocross susreta u iznosu od 952,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u srpnju 2015.

–          Kajak i kanu klubu “Rastočki mlinari”:za rad kluba: u iznosu od 9.604,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka: 3.000,00 kn u veljači, 3.000,00 kn u svibnju I 3.604,00 kn u listopadu 2015. g.

–          Športskom ribolovnom društvu “Slunjčica” Slunj: za održavanje kupa grada Slunja i dr., u iznosu od 1.918,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u srpnju 2015.

–          Kinološkoj udruzi “Slunj”: za troškove organizacije natjecanja, u iznosu od 1.428,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u srpnju 2015.

–          Kick boxing klubu “Sokol”: za rad kluba, u iznosu od 952,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u ožujku 2015.

–          Budokai klubu “Eugen Kvaternik”: za rad kluba u iznosu 672,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u svibnju 2015.

–          Dizačkom klubu “Željezna volja: za troškove kluba, u iznosu od 952,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u svibnju 2015.

 

     2. Tekuća donacija u novcu za organizaciju Europskog kupa u raftingu 2015. u iznosu od        

     6.000,00 kn

 IV.

Klubovi u sastavu Zajednice, kojima su ovim programom predviđena sredstva u navedenim iznosima, zatraživat će pismenim zahtjevima, upućenim Zajednici, osiguranje sredstava za točno navedene aktivnosti u određenom razdoblju godine, a do isteka zaliha sredstava osiguranih ovim programom.

Ured grada, Odsjek za proračun i financije vrši transfer sredstava iz točke III. ovog Programa na žiro račun Zajednice športskih udruga Grada Slunja za djelovanje iste i za transfere športskim klubovima, temeljem zahtjeva Zajednice s točno naznačenim obrazloženjem za koje aktivnosti se traži osiguranje sredstava.

O utrošku doznačenih sredstava Zajednica dostavlja mjesečna izvješća Odsjeku za proračun i financije, a na temelju svoga djelovanja i izvješća klubova.

Sva neutrošena ili nenamjenski utrošena sredstva primatelji su dužni vratiti na žiro račun Grada Slunja do kraja godine.

 V.

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava Zajednica podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Slunja najmanje dva puta godišnje, odnosno u rokovima propisanim Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Slunja.

 VI.

Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

 VII.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u  „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine“.

 

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA

                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                              Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Close Search Window