Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/16 – 04. 02. 2016.

REPUBLIKA   HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

        GRAD SLUNJ

    GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 620-01/16-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-16-5                                            

Slunj, 03. 02. 2016.

 

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06 I 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 I 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne nžupanije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 28. sjednici održanoj dana 03. 02. 2016. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2016.

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Slunj. Zajednica športskih udruga Grada Slunja, sukladno članku 76. Stavku 2. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06 I 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11,86/12, 94/13 i 85/15), predlagatelj je programa javnih potreba u sportu Grada Slunja.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Slunju.

 

Članak 2.

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu su Zakonom o sportu utvrđeni programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti i to:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
 • djelovanje sportskih udruga u Gradu Slunju, odnosno Zajednice športskih                    

     udruga Grada Slunja

 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna

     zdravstvena zaštita sportaša,

 • sportsko–rekreacijske aktivnosti građana, planiranje, izgradnja,

     održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Slunj,

 • obavljanje i drugih poslova i zadaća određenih zakonom, pravilima

     Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice športskih udruga Grada

     Slunja.

 

 Članak 3.

Programski ciljevi proizlaze iz trajnih opredjeljenja u razvoju sporta. Sport je sastavni dio razvoja naše lokalne zajednice, pri čemu mogućnost bavljenja sportom treba biti poticaj za razvoj ukupne kvalitete života u gradu Slunju.

Ciljevi Programa koji će se financirati sredstvima Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu su:

 

 • ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke osnove, kao uvjeta

     daljnjega napretka,              

 • očuvanje postojeće kvalitete sportske razine, koja potiče razvoj sporta i            

     doprinosi ugledu Grada Slunja

 • poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i  

     mladeži

 • skrb o sportskim objektima.

 

 Članak 4.

Program će se ostvarivati u stručnoj i funkcionalnoj suradnji sa svim sudionicima u sportu na području Grada Slunja i usmjeren je prema razvoju sporta i održavanju postojeće sportske infrastrukture.

Za ostvarenje postavljenih programskih ciljeva bitna su 3 osnovna zadatka:

 1. potpora sportskoj mladeži – perspektivnim sportašima,
 2. potpora kvalitetnim sportskim klubovima i pojedincima,
 3. promidžba sporta u cjelini, što doprinosi uključivanju što većeg broja građana u sportske aktivnosti.

 

 Članak 5.

U Proračunu Grada Slunja za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2016. g. u ukupnom iznosu od 242.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. Ovog članka obavlja Ured računovodstva sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2016.g. Plan je sastavni dio ovog Programa.

Sredstva za provedbu ovog Programa namijenjenih za Zajednicu športskih udruga Grada Slunja osiguravaju se u iznosu od 242.000,00 kn i to za rad i funkcioniranje zajednice u iznosu 102.000,00 kuna te za programe klubova 140.000,00 kuna.

Za realizaciju ovog Programa Grad Slunj će sa Zajednicom športskih udruga Grada Slunja zaključiti poseban ugovor kojim će se regulirati međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Za financiranje programa i/ili projekata udruga koje djeluju u području sporta, Zajednica športskih udruga Grada Slunja raspisuje i provodi natječaj, sklapa ugovore s krajnjim korisnicima – udrugama u sportu te iste dostavlja Gradu Slunju. U skladu s dostavljenim Ugovorima Grad Slunj doznačuje sredstva Zajednici športskih udruga Grada Slunja, a Zajednica športskih udruga Grada Slunja iste doznačuje krajnjim korisnicima – udrugama u sportu. Sredstva za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga Grada Slunja doznačivat će se na račun Zajednice športskih udruga prema planu raspodjele sredstva.

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava Zajednica športskih udruga Grada Slunja podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Slunja najmanje dva puta godišnje, odnosno u rokovima propisanim Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Slunja.

Udruge u sportu s kojima je Zajednica športskih udruga Grada Slunja zaključila ugovor dužne su izraditi godišnje izvještaje o svom poslovanju, odnosno o namjenskom utrošku korištenih sredstava te iste dostaviti Zajednici športskih udruga Grada Slunja, a koja ih dostavlja Gradu Slunju.

 

 Članak 6.

Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća, neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

 

 Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon objave u  „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

 

                                                                                                                                                                                              PREEDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA

                                              

                                                                                                                                                                                               Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

GRADA SLUNJA U 2016. GODINI

 

R. br.

Programi Zajednice športskih udruga Grada Slunja u 2016.

Plan sredstava za 2016.

1.

         DJELOVANJE Zajednice športskih udruga Grada Slunja:

– plaća djelatnice i prava prema ugovoru = 32.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– materijalni troškovi= 4.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– putni troškovi, troškovi poštarine i telefona, naknade platnog prometa i sufinanciranje troškova Pučkog otvorenog učilišta= 12.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 12 obroka

– sredstva za nabavu pehara i medalja za manifestaciju “Dani Grada Slunja” i organizaciju proglašenja najboljih u športu Grada Slunja u 2015. g. (nabavka plaketa, pehara, nagrada i dr.) = 14.000,00 kn, koja sredstva će se doznačiti u 2 obroka: 9.000,00 kn u veljači i 5.000,00 kuna u srpnju

– sredstva za održavanje kombi motornih vozila OPEL VIVARO I RENAULT MASTER = 20.000,00 kn, koja sredstva će se isplaćivati po potrebi

– sredstva za pomoć klubovima u organizaciji natjecanja, organizaciju Europskog kupa u rafting, organizacije ostalih manifestacija, nabavku pomagala za rad, opreme i ostalog, odlazak na seminare = 20.000,00 kn, koja sredstva će se isplaćivati prema potrebi.

 

102.000,00

2.

PROGRAMI udruga u sportu koji su u sklopu Zajednice športskih udruga Grada Slunja

140.000,00

 

UKUPNO

242.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window