Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA     HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/15-01/10                                                     

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donijelo je

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU

 

I.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama suradnje. Programom se podržavaju programi ustanova kulture, investicijsko održavanje i opremanje objekata, prije svega kulturnih dobara te akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose promicanju kulturnog života grada.

Ovim Programom u 2016. godini financirat će se slijedeće javne potrebe u kulturi:

 

  • redovna djelatnost i program Knjižnice i čitaonice Slunj te Pučkog otvorenog učilišta Slunj
  • promicanje kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
  • izložbe i ostali programi u likovnoj i muzejsko galerijskoj djelatnosti,
  • programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad,
  • programi zaštite i adaptacije kulturne baštine,
  • investicijsko održavanje, adaptacije, hitne intervencije i opremanje objekata kulture i spomenika kulture (utvrđenih posebnim zakonom).

 

II.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Grada Slunja u 2016. godini utvrđuju se programi od posebnog značenja za Grad Slunj:

 

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaće djelatnika i kao i ostali rashodi poslovanja i zaposlenih te aktivnosti kulturnih događanja, kao i nabave knjižne građe,

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaća djelatnika i naknada v.d. ravnatelju i djelatnosti u kulturi, posebice manifestacije „Dani Grada Slunja 2016.“ , kao i djelovanje „Slunjskih mažoretkinja“

PROGRAM „Dani Grada Slunja 2016.“ – manifestacija obuhvaća športske, zabavne i kulturne sadržaje, a najviše se potiče kulturni amaterizam (nastupi KUD-ova, mažoretkinja), kao i poticanje mladih na sudjelovanje u manifestacijama; financirat će se izrada promidžbenog materijala (plakati, pozivnice, majice), a sve s krajnjim ciljem bogaćenja turističke ponude grada.

 

III.

U svrhu zaštite spomeničke baštine i u krajnjem cilju prezentacije kulturnog dobra i turističke ponude grada, osiguravaju se sredstva za sanaciju Starog grada Slunja, sanaciju Mosta Svetog Ivana te sanaciju mlinica u Rastokama, a koji radovi se izvode uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije.

 

IV.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točki II. i III. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Slunja za 2016. g.

Raspored financijskih sredstava iz prethodnog stavka obavlja Ured Grada, Odsjek za proračun i financije po nositeljima programa temeljem Plana rasporeda sredstava za programe u kulturi u 2016. g., koji čini sastavni dio ovog Programa.

 

V.

Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

 

VI.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2016. godine.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                                                      Marina Mrkonja

 

 

 

 

                                                                                           PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POREBE U KULTURI U 2016. GODINI

 

REDNI BROJ

PROGRAM

PLAN SREDSTAVA U 2016. g. (u kn)

1.

Knjižnica i čitaonica Slunj

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Kulturna događanja

Opremanje knjižnice knjigama

           221.700,00

           171.500,00

               2.500,00

             47.700,00    

2.

Pučko otvoreno učilište

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Dani Grada 2016.

Tečaj fotografije

Slunjske mažoretkinje

Izložbe

Dramska skupina „Babe“

Uskrsni i Božićni sajam

Dječji maskenbal

Fotofestival Slovin Slunj

Glazbeno scenski događaji

Kazališne predstave

Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slunj

           427.250,00

           195.250,00

           111.600,00

               5.000,00

             25.000,00

               4.300,00

             32.500,00

               2.300,00

               2.500,00

               5.800,00

              11.000,00

              23.000,00

                9.000,00

3.

Program „Dani Grada Slunja 2016.“

Usluge promidžbe i informiranja

Reprezentacija (kupnja i tisak majica, domjenak uz svečanu sjednicu, smještaj gostiju)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

             40.000,00

               2.000,00

             35.000,00

            

               3.000,00

4.

Program „Dan sjećanja na progonstvo“

Usluge promidžbe i informiranja

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

             16.000,00

               2.000,00

             10.000,00

               4.000,00

5.

Očuvanje spomeničke baštine (Stari grad Slunj, Most Sv. Ivana)

         1.959.000,00

 

U K   U P N O

         2.663.950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window