Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/14-01/16
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13. i 15/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18 sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

I.
Programom javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama suradnje. Programom se posebice podržava i potiče kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, investicijsko održavanje i opremanje objekata, prije svega kulturnih dobara te akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose promicanju kulturnog života grada.
Ovim Programom u 2015. godini financirat će se slijedeće javne potrebe u kulturi:
– redovna djelatnost i program Knjižnice i čitaonice Slunj te Pučkog otvorenog učilišta Slunj
– promicanje kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
– izložbe i ostali programi u likovnoj i muzejsko galerijskoj djelatnosti,
– poticanje i organiziranje tradicionalnih manifestacija,
– programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad,
– programi zaštite i adaptacije kulturne baštine,
– investicijsko održavanje, adaptacije, hitne intervencije i opremanje objekata kulture i spomenika kulture (utvrđenih posebnim zakonom).

II.
Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Grada Slunja u 2015. g. utvrđuju se programi od posebnog značenja za Grad Slunj:

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaće djelatnika i kao i ostali rashodi poslovanja i zaposlenih te aktivnosti kulturnih događanja, kao i nabave knjižne građe,
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaća djelatnika i naknada v.d. ravnatelju i djelatnosti u kulturi, posebice manifestacije „Dani Grada Slunja 2014.“ , kao i djelovanje „Slunjskih mažoretkinja“
PROGRAM „Dani Grada Slunja 2014.“ – manifestacija obuhvaća športske, zabavne i kulturne sadržaje, a najviše se potiče kulturni amaterizam (nastupi KUD-ova, mažoretkinja,), kao i poticanje mladih na sudjelovanje u manifestacijama; financirat će se izrada promidžbenog materijala (plakati, pozivnice, majice), a sve s krajnjim ciljem bogaćenja turističke ponude grada,
KUD „KORANA“ SLUNJ –financirat će se dijelovi troškova sudjelovanja na smotrama i obilježavanjima blagdana,
KUD „LAĐEVČANI“ LAĐEVAC – transferima financijskih sredstava financirat će se dio prijevozničkih troškova za gostovanje na smotrama folklora te troškovi organizacije „Kordunskih susreta“,
KUD „GRANIČAR“ CVITOVIĆ – transferima financijskih sredstava financirat će se rad i aktivnosti ove udruge.
III.
U svrhu zaštite spomeničke baštine i u krajnjem cilju prezentacije kulturnog dobra i turističke ponude grada, osiguravaju se sredstva za sanaciju Starog grada Slunja, sanaciju Mosta Svetog Ivana te sanaciju mlinica u Rastokama, a koji radovi se izvode uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije.

IV.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točki II. i III. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Slunja za 2014. g.
Raspored financijskih sredstava iz prethodnog stavka obavlja Ured Grada, Odsjek za proračun i financije po nositeljima programa temeljem Plana rasporeda sredstava za programe u kulturi u 2015. g., koji čini sastavni dio ovog Programa.

V.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

VI.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POREBE
U KULTURI U 2015. GODINI

REDNI BROJ PROGRAM PLAN SREDSTAVA U 2015. g. (u kn)
1. Knjižnica i čitaonica Slunj
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna događanja
Opremanje knjižnice knjigama 173.150,00
158.650,00
2.000,00
12.500,00
2. Pučko otvoreno učilište
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna djelatnost
Dani Grada 2015.
Slunjske mažoretkinje 202.200,00
109.200,00
25.000,00
51.000,00
17.000,00
3. Program „Dani Grada Slunja 2015.“
Usluge promidžbe i informiranja
Reprezentacija (kupnja i tisak majica, domjenak uz svečanu sjednicu, smještaj gostiju)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DONACIJE:
Reprezentacija 40.000,00
2.000,00
31.500,00

3.000,00

3.500,00
4. KUD „Korana“ Slunj 6.000,00

5. KUD „Lađevčani“ Lađevac 9.000,00

6. KUD „Graničar“ Cvitović 1.000,00

7. Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj i Most Sv. Ivana) 1.748.000,00

U K U P N O 2.179.350,00

Close Search Window