Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 51/12 – 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/12-01/99
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. prosinca 2012.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36.. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine, donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2013. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini za:
– javne površine
– nerazvrstane ceste
– groblja
– odlaganje komunalnog otpada.
Programom su obuhvaćeni radovi i aktivnosti kojima je nositelj Grad Slunj te drugi nositelji ovisno o vrsti investicije.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.
U 2013. godini planiraju se aktivnosti koje se odnose na daljnju izradu projektne dokumentacije za 1. fazu projekta izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane u Rastokama (glavnog i izvedbenog projekta), a u tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 194.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 150.000,00 kn planiraju se u svrhu postavljanja montažnog objekta javnog sanitarnog čvora u Rastokama, a tijekom 2013. godine planiraju se i sredstva u iznosu od 75.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju prihvatnog objekta kod „Lipe“ u Rastokama.
Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: Proračun Grada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, sredstva pomoći od tijela državne vlasti, sredstva pomoći iz županijskog proračuna te ostali izvori.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.
Programom se planira nastaviti aktivnosti na ishođenju potrebne dokumentacije za uređenje i modernizaciju gradskih ulica: Ulica Ivana Trnskog, Ulica kralja Zvonimira (spoj na P. Svačića), Ulica Augusta Šenoe, Eugena Kvaternika, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Petra Svačića, Ulica J. Belkovića, nastavak Ulice knezova Blagajskih, projektne dokumentacije za formiranje prometnica definiranih DPU-om „Centar I“ i prometnice koja osigurava prodor u Blok „Centar II“, kao i aktivnosti modernizacije ulice Mrežnička, I i II Poljski put.
U sklopu aktivnosti planira se provesti i nužnu reviziju projektne dokumentacije a sve s ciljem usklađivanja s novom katastarskom izmjerom čime se osigurava ishođenje odgovarajućih akata (dozvola) za gradnju koje predstavljaju preduvjet pristupanju određenim radovima uređenja i modernizacije prometnica.
Za gore navedene aktivnosti u Proračunu za 2013. godinu osigurano je 780.000,00 kn.
Također, tijekom 2013. godine nastaviti će se s rješavanjem vlasničko–pravnih pitanja i otkupom zemljišta za prometnice i ceste za što je u Proračunu osigurano 100.000,00 kn.

Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, komunalni doprinos, sredstva pomoći od tijela državne vlasti, sredstva pomoći iz županijskog proračuna te ostali izvori.“

IV. GROBLJA
Članak 4.
Programom se planiraju sredstva potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na groblju u Nikšiću u iznosu 60.000,00 kn, a 150.000,00 se osigurava za potrebe izrade idejnog (koncepcijskog) rješenja proširenja groblja u Slunju i groblja u Lađevcu.
Izvori sredstava za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, komunalni doprinos te ostali izvori.

V. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.
Aktivnost odlaganja komunalnog otpada odnosi se na aktivnosti sanacije odlagališta komunalnog otpada Pavlovac i to prvenstveno daljnje rješavanje pitanja zemljišta u državnom vlasništvu (postupak započeo 2008. godine) koje predstavlja preduvjet ishođenju dozvole za gradnju (potvrde glavnog projekta).
Za navedene aktivnosti ne očekuje se izdvajanje financijskih sredstava.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

 

Close Search Window